Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2015

Roste ziskovost podniků i reálné příjmy obyvatelstva

30.06.2015
Kód: 050057-15
 

V 1. čtvrtletí roku 2015 vzrostla ziskovost podniků na 49,7 %, což je o 1,3 p.b. více než před rokem.  Reálná spotřeba domácností na obyvatele se meziročně zvýšila o 3,5 % a předstihla tak růst reálných příjmů.

Čtvrtletní sektorové účty, nedílná součást systému národních účtů, jsou velmi bohatým datovým zdrojem, který nabízí širokou škálu informací o jednotlivých sektorech národního hospodářství a vztahů mezi nimi. Vytvořením této nové rychlé informace reaguje ČSÚ na dlouhodobé požadavky uživatelů a bude standardně přinášet nejnovější informace o vybraných ukazatelích nefinančních podniků a domácností.

Nefinanční podniky: ziskovost roste

Ziskovost podniků1 v prvním čtvrtletí 2015 vzrostla na 49,7 %, což je o 1,3 p.b. více než před rokem. Přiblížila se tak předkrizovým hodnotám. Míra investic2 se zvýšila meziročně o 1,7 p.b. a dosáhla 25,5 %.

Domácnosti: reálný příjem vzrostl o 2,7 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly meziročně o 2,7 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla ještě rychleji, a to o 3,5 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 20 500 Kč, z toho 3 579 Kč byly individuální služby a zboží6 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání7 dosáhl počátkem roku hodnoty 25 821 Kč a oproti stejnému období předchozího roku se reálně zvýšil o 2 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření8 dosáhla částky 19 159 Kč. K rychlejšímu růstu výdajů domácností přispěly předměty dlouhodobé spotřeby, které jsou zejména z dovozu. Domácnosti tak částečně realizovaly odkládanou spotřebu z minulých let.

Výsledkem je nižší míra úspor9 než před rokem, a to 9,4 %. Naopak míra investic v sektoru domácností meziročně vzrostla na 7,5 %.

 

Poznámky:

1.   Ziskovost nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.

2.   Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento podílový ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) k hodnotě vytvořené v průběhu výrobního procesu.

3.   Reálné příjmy domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření na středním stavu obyvatelstva, přeceněný deflátorem (cenový index) výdajů na konečnou spotřebu domácností.

4.   Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečných konečných výdajů domácností v nominálním vyjádření na středním stavu obyvatelstva, přeceněný deflátorem (cenový index) výdajů na konečnou spotřebu domácností.

5.   Průměrný měsíční příjem domácnosti na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácnosti a středního stavu obyvatelstva.

6.   Individuální služby a zboží poskytnuté jsou reprezentovány naturálními sociálními transfery (D. 63) vládních institucí a neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD). Představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých zejména ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Dále jsou zde obsaženy věcné dávky poskytované obcemi a hodnota výrobků a služeb v rozsahu výdajů vládních institucí a NISD na individuální spotřebu. Naturální sociální dávky se dělí podle toho, zda odpovídající výrobky a služby byly vyrobeny jako netržní produkce vládními institucemi a NISD, nebo těmito jednotkami nakoupeny na trhu (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb). Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).

7.   Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru na měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány, nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální, neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky za pracující majitele firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.

8.   Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.

9.   Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů,
tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. června 2015
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 30. září 2015 (Čtvrtletní sektorové účty za 2. čtvrtletí 2015)

Údaje nejsou sezónně očištěny, nelze je proto srovnávat mezičtvrtletně.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 4. čtvrtletí roku 2014 jsou k dispozici na:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-14042015-BP,

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-14042015-CP,

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-30042015-CP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách S1 Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů a S2 Čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty): https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr.

Jak již bylo v květnu 2015 avizováno, náplní rychlé informace ke čtvrtletním národním účtům v termínu 90 dnů po skončení čtvrtletí, nebudou informace ke čtvrtletním odhadům HDP. Krátkou informaci o vývoji HDP v 1. čtvrtletí 2015 naleznete na adrese: https://www.czso.cz/csu/czso/informace-o-vyvoji-hdp-v-1-ctvrtleti-2015.

 

  • ccsu063015.doc
  • Přílohy:
  • Graf 1 Vývoj průměrného měsíčního příjmu domácností ze zaměstnání na osobu, sezónně neočištěno
  • Graf 2 Vývoj reálných příjmů a spotřeby domácností na obyvatele, sezónně neočištěno
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz