Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2021

Spotřební výdaje domácností na obyvatele stouply v roce 2021 o 5,1 %

31.03.2022
Kód: 050057-21
 

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2021 reálně vzrostl o 3,9 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně stoupla o 5,1 %. Míra úspor klesla proti roku 2020 o 1,1 p. b. na 20,1 %. Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 6,1 % HDP.Nefinanční podniky: míra zisku ve 4. čtvrtletí klesla

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 43,9 %, což je o 0,7 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,7 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků stouply meziročně o 7,2 %1. Míra investic se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 p. b. a dosáhla 26,7 %. Meziročně mírně klesla o 0,1 p. b.1


Domácnosti:
spotřeba ve 4. čtvrtletí reálně klesla o 2,6 %

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,5 %, meziročně o 0,1 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele poklesla mezičtvrtletně o 2,6 % a meziročně se zvýšila o 6,6 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 41 519 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně snížil o 0,2 % a meziročně o 1,3 %1.

Výsledkem mezičtvrtletního poklesu výdajů domácností a růstu jejich celkových příjmů byla vyšší míra úspor, a to 18,4 %. Mezičtvrtletně byla míra úspor domácností vyšší o 1,9 p. b., meziročně se snížila o 6,4 p. b.1 Míra investic v sektoru domácností proti předchozímu čtvrtletí stoupla o 0,3 p. b. a dosáhla 10 %. Meziročně došlo k růstu míry investic domácností o 1,0 p. b.1


Nefinanční podniky v roce 2021: pokles míry investic o 1,4 p. b.

Míra zisku v roce 2021 dosáhla 45,4 %, což bylo o 0,5 p. b.1 více než před rokem. Míra zisku v ČR zůstala nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. Také v nominálním vyjádření zisky meziročně stouply, navzdory růstu mzdových nákladů, které stouply meziročně o 6,8 %1. Míra investic se proti roku 2020 snížila o 1,4 p. b.1 a dosáhla 26,5 %.

Míra zisku a investic nefinančních podniků v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2021

Míra zisku

46,9

46,1

44,6

43,9

45,4

Míra investic

26,4

26,6

26,3

26,7

26,5


Domácnosti v roce 2021:
reálné příjmy stouply o 3,9 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly proti roku 2020 o 3,9 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele vzrostla o 5,1 %.

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %1

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2021

Reálné příjmy

5,1

7,3

3,9

0,1

3,9

Reálná spotřeba (výdaje)

-3,0

9,7

6,9

6,6

5,1

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2021 hodnoty 38 515 Kč1 a oproti roku 2020 reálně stoupl o 2,7 %.

Míra úspor v roce 2021 dosáhla 20,1 % a byla o 1,1 p. b.1 nižší než v roce 2020. Míra investic sektoru domácností v roce 2021 dosáhla 9,8 % a stoupla tak o 0,7 p. b.1


Vztah k zahraničí v roce 2021: zisky ze zahraničních investic dosáhly 372 mld. Kč

Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 6,1 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili 204 mld. Kč a reinvestováno bylo téměř 168 mld. Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR.

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména příjmy ze zaměstnání a dotacemi. Saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zhoršilo o 53 mld. Kč a dosáhlo -237 mld. Kč.

V reálném vyjádření stoupl hrubý národní důchod v roce 2021 o 2,8 %.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření stoupl v roce 2021 o 2,8 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Do sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2021 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP stoupl ve 4. čtvrtletí meziročně o 3,6 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,8 %. HDP v roce 2021 stoupl o 3,3 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

1 Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete zde: https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 24. března 2022
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další informace: 30. června 2022 (Čtvrtletní sektorové účty za 1. čtvrtletí 2022)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 3. čtvrtletí roku 2021 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-27012022-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-11012022-AP,

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty):
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 • ccsu033122.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: V roce 2021 celkové příjmy domácností vzrostly reálně o 3,9 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz