Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2016

Reálné příjmy domácností v 1. čtvrtletí vzrostly meziročně o 1,7 %

01.07.2016
Kód: 050057-16
 

V 1. čtvrtletí roku 2016 byl zaznamenán rychlejší růst mzdových nákladů, což mělo za následek snížení ziskovosti podniků na 49,3 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele se meziročně zvýšila o 2,8 %, to je o 1 p.b. vyšší tempo ve srovnání s růstem reálných příjmů.

Nefinanční podniky: ziskovost meziročně klesá

Míra zisku1 v prvním čtvrtletí 2016 poklesla na 49,3 %, což je o 1,4 p.b. méně než před rokem. Pokles ziskovosti podniků souvisí s meziročním růstem mzdových nákladů nominálně o 5,6 %.
Míra investic2 se snížila meziročně o 0,9 p.b. a dosáhla 27,0 %.


Domácnosti: reálný příjem vzrostl o 1,7 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly meziročně o 1,7 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla přibližně o 1 p.b. rychlejším tempem, tedy o 2,8 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 21 433 Kč, z toho 3 774 Kč tvořily individuální služby a zboží6 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání7 dosáhl v prvním čtvrtletí hodnoty 27 122 Kč a oproti stejnému období předchozího roku se reálně zvýšil o 3,0 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření8 dosáhla částky 20 011 Kč.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů byla opět nižší míra úspor9 než před rokem, a to 9,6 %. Rovněž míra investic v sektoru domácností se meziročně snížila na 7,9 %.

 

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP) za 1. čtvrtletí 2016, a to z důvodu nových údajů za sektor vládních institucí. Toto zpřesnění nemělo dopad na tempo růstu HDP. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr.

______________________
Poznámky:
1.   Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.
2.  
Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.
3.  
Reálné příjmy domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
4.  
Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
5.  
Průměrný měsíční příjem domácnosti na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácnosti a středního stavu obyvatelstva.
6.  
Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).
7.  
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.
8.  
Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.
9.  
Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů,
tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 14. června 2016
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 30. září 2016 (Čtvrtletní sektorové účty za 2. čtvrtletí 2016)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů nejsou sezónně očištěny, nelze je proto srovnávat mezičtvrtletně.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 4. čtvrtletí roku 2015 jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-11042016-AP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-11042016-BP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-28042016-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty):
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

  • ccsu070116.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
  • Graf 1 Vývoj průměrného měsíčního příjmu domácností ze zaměstnání na osobu, sezónně neočištěno
  • Graf 2 Vývoj reálných příjmů a spotřeby domácností na obyvatele, sezónně neočištěno
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.07.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz