Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2017

Rostly výdaje domácností na spotřebu i investice

30.06.2017
Kód: 050057-17
 

Reálné příjmy domácností vzrostly v 1. čtvrtletí o 1,4 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně vzrostla o 2,7 %. Ziskovost podniků se v 1. čtvrtletí meziročně snížila o 0,7 p. b.Nefinanční podniky: ziskovost v 1. čtvrtletí se meziročně snížila

Míra zisku1 v 1. čtvrtletí byla 49,0 %, což je o 0,7 p.b. méně než před rokem. Za snížením ziskovosti podniků stojí zejména navýšení mzdových nákladů, které vzrostly meziročně o 6,4 %. Míra investic2 se snížila meziročně o 0,3 p.b. a dosáhla 27,0 %.


Domácnosti: reálný příjem v 1. čtvrtletí vzrostl o 1,4 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly v 1. čtvrtletí meziročně o 1,4 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla rychlejším tempem, tedy o 2,7 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 22 783 Kč, z toho 3 911 Kč tvořily individuální služby a zboží6 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání7 dosáhl v 1. čtvrtletí hodnoty 29 313 Kč a oproti stejnému období předchozího roku se reálně zvýšil o 3,2 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření8 dosáhla částky 21 309 Kč.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů byla meziročně výrazně nižší míra úspor9, a to 9,1 %. Míra investic v sektoru domácností se meziročně nezměnila a zůstala tedy na 8,0 %.

____________________________

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 1. čtvrtletí 2017 mezičtvrtletně vzrostl o 1,5 % a meziročně o 3,0 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr.

V souladu s revizní politikou byly zpřesněny roční národní účty, více naleznete na webových stránkách: https://apl.czso.cz/nufile/Komentar_30_06_2017.pdf. V návaznosti byly sladěny i příslušné čtvrtletní výstupy.

 

Poznámky:
1.   Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.
2.  
Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.
3.  
Reálné příjmy domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
4.  
Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
5.  
Průměrný měsíční příjem domácnosti na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácnosti a středního stavu obyvatelstva.
6.  
Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).
7.  
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.
8.  
Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.
9.  
Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.
10.   
Zisk ze zahraničních investic se skládá z vyplacených dividend a reinvestovaných zisků. Dividendy se vztahují k hospodářskému výsledku předchozího období, tudíž reinvestovaný zisk je doplňkem výsledku hospodaření běžného období a může dosahovat i záporných hodnot. V součtu tyto dvě složky představují zisk náležející zahraničním vlastníkům.

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 20. června 2017
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 3. října 2017 (Čtvrtletní sektorové účty za 2. čtvrtletí 2017)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů nejsou sezónně očištěny, nelze je proto srovnávat mezičtvrtletně.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 4. čtvrtletí roku 2016 jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-12042017-AP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-12042017-BP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-28042017-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ
a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

  • ccsu063017.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
  • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně neočištěno
  • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně neočištěno
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz