Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2016

Vysoká ziskovost podniků, významně rostly i reálné příjmy domácností

30.09.2016
Kód: 050057-16
 

Ve 2. čtvrtletí roku 2016 vzrostla ziskovost podniků na 52,3 %, což je o 0,7 p.b. více než před rokem. Reálná spotřeba domácností na obyvatele se meziročně zvýšila o 3,1 %, to je o 0,1 p.b. nižší tempo ve srovnání s růstem reálných příjmů.

Nefinanční podniky: ziskovost meziročně roste

Míra zisku1 ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostla na 52,3 %, což je o 0,7 p.b. více než před rokem. Míra investic2 se snížila meziročně o 2,5 p.b. a dosáhla 25,7 %, což je nejnižší úroveň od roku 2005. Nejnižší míra investic vyplynula z kombinace růstu přidané hodnoty a vysoké základny investic ve stejném čtvrtletí předchozího roku.

Domácnosti: reálný příjem vzrostl o 3,2 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly meziročně o 3,2 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla přibližně o 0,1 p.b. pomalejším tempem, tedy o 3,1 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 22 963 Kč, z toho 3 977 Kč tvořily individuální služby a zboží6 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání7 dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 28 135 Kč a oproti stejnému období předchozího roku se reálně zvýšil o 3,9 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření8 dosáhla částky 21 071 Kč.

Výsledkem rychlejšího růstu příjmů domácností ve srovnání s jejich výdaji byla vyšší míra úspor9 než před rokem, a to 11,4 %. Rovněž míra investic v sektoru domácností se meziročně zvýšila na 8,5 %.

Při sestavení sektorových účtů za 2. čtvrtletí 2016 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což nemělo dopad na tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP). Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr.

 

Poznámky:
1.   Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.
2.  
Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.
3.  
Reálné příjmy domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
4.  
Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
5.  
Průměrný měsíční příjem domácnosti na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácnosti a středního stavu obyvatelstva.
6.  
Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).
7.  
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.
8.  
Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.
9.  
Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů,
tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 16. srpna 2016
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 6. ledna 2017 (Čtvrtletní sektorové účty za 3. čtvrtletí 2016)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů nejsou sezónně očištěny, nelze je proto srovnávat mezičtvrtletně.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 1. čtvrtletí roku 2016 jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-11072016-AP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-11072016-BP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-28072016-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ
a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ
.

 

  • ccsu093016.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
  • Graf 1 Vývoj průměrného měsíčního příjmu domácností ze zaměstnání na osobu, sezónně neočištěno
  • Graf 2 Vývoj reálných příjmů a spotřeby domácností na obyvatele, sezónně neočištěno
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.09.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz