Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2020

Spotřební výdaje domácnosti na obyvatele v roce 2020 klesly o 2,9 %

01.04.2021
Kód: 050057-20
 

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2020 reálně vzrostl o 2,8 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně poklesla o 2,9 %. Míra úspor stoupla proti roku 2019 o 6,2 p. b. na 18,7 %. Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 7,0 % HDP.


Nefinanční podniky: míra zisku i investic ve 4. čtvrtletí klesla

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 45,2 %, což je o 0,4 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 1,7 p. b.1 více než před rokem. Míra zisku byla meziročně ovlivněna zejména přijatými dotacemi.  Celkové mzdové náklady nefinančních podniků klesly meziročně o 0,2 %1. Míra investic se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,7 p. b.a dosáhla 26,1 %. Meziročně klesla o 4,8 p. b.1


Domácnosti:
příjem ve 4. čtvrtletí reálně vzrostl o 3,4 %

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl
ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 3,4 %, meziročně o 4,9 %1.
Reálná spotřeba domácností na obyvatele poklesla mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně o 3,4 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 38 973 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 2,1 %, meziročně o 1,6 %.

Výsledkem výrazného poklesu výdajů domácností a růstu jejich příjmů byla historicky nejvyšší míra úspor, a to 23,3 %. Mezičtvrtletně byla míra úspor domácností vyšší o 5,4 p. b., meziročně o 9,2 p. b.1 Míra investic v sektoru domácností proti předchozímu čtvrtletí klesla o 0,4 p. b. a dosáhla 7,7 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 1,6 p. b.1


Nefinanční podniky v roce 2020: pokles míry investic o 2,1 p. b.

Míra zisku v roce 2020 dosáhla 44,9 %, což bylo o 0,2 p. b.1 více než před rokem. Míra zisku v ČR zůstala nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. V nominálním vyjádření zisky meziročně poklesly, avšak méně než přidaná hodnota. Důvodem byl růst přijatých dotací a pokles mzdových nákladů, které se snížily meziročně o 1,3 %1. Míra investic se proti roku 2019 snížila o 2,1 p. b.1 a dosáhla 27,0 %.

Míra zisku a investic nefinančních podniků v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2020

Míra zisku

45,0

43,9

45,6

45,2

44,9

Míra investic

26,5

28,7

26,7

26,1

27,0


Domácnosti v roce 2020:
reálný příjem vzrostl o 2,8 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly proti roku 2019 o 2,8 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele poklesla o 2,9 %.

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %1

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2020

Reálné příjmy

2,7

0,9

2,6

4,9

2,8

Reálná spotřeba (výdaje)

0,9

-6,5

-2,2

-3,4

-2,9

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2020 hodnoty 36 025 Kč1 a oproti roku 2019 reálně poklesl o 1,3 %. Do poklesu příjmů ze zaměstnání se promítlo zastavení výroby a uzavření některých provozoven v důsledku pandemie koronaviru. Prostředky vyplacené zaměstnancům v rámci programu ANTIVIRUS nepředstavují dle metodiky ESA 2010 mzdy2.

Míra úspor v roce 2020 dosáhla 18,7 % a byla o 6,2 p. b.1 vyšší než v roce 2019. Míra investic sektoru domácností v roce 2020 dosáhla 8,6 % a klesla tak o 1,0 p. b.1


Vztah k zahraničí v roce 2020: zisky ze zahraničních investic dosáhly 393 mld. Kč

Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 7,0 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili 217 mld. Kč a reinvestováno bylo téměř 176 mld. Kč. Ačkoli byl odliv dividend meziročně o téměř 110 mld. Kč nižší, zůstává ziskovost přímých zahraničních investic v ČR vysoká.

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména příjmy ze zaměstnání a dotacemi. Saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zlepšilo o 118 mld. Kč a dosáhlo -229 mld. Kč.

V reálném vyjádření klesl hrubý národní důchod v roce 2020 o 2,5 %.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření klesl v roce 2020 o 2,7 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Do sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2020 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP klesl ve 4. čtvrtletí meziročně o 4,8 %, ale ve srovnání s předchozím čtvrtletím stoupl o 0,6 %. HDP v roce 2020 klesl o 5,6 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

1 Sezónně neočištěný údaj
2 Jsou zachyceny jako vyplacené imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů (D. 122). Tato položka je součástí celkových mzdových nákladů, na které zaměstnavatelé obdrželi provozní dotace.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 25. března 2021
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 29. června 2021 (Čtvrtletní sektorové účty za 1. čtvrtletí 2021)


Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 3. čtvrtletí roku 2020 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-28012021-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-12012021-AP,

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ
a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty)
: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 

 

 • ccsu040121.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Míra úspor u domácností v roce 2020 dosáhla 18,7 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz