Kriminalita v Ústeckém kraji v roce 2022 (předběžné údaje)

 

V roce 2022 bylo v Ústeckém kraji spácháno téměř 16,4 tisíc trestných činů. Tento počet byl třetí nejnižší od roku 1991. Od roku 1999, odkdy má ČSÚ k dispozici data, byla v loňském roce dosažena sedmá nejvyšší objasněnost trestních případů v kraji.

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v roce 2022 v Ústeckém kraji spácháno 16 365 trestných činů, což představuje třetí nejnižší počet registrovaných trestných činů v celé řadě sledování od roku 1991. Nejvyšší počet trestných činů v kraji byl zaznamenán v roce 1993 – 40 281 činů. V meziročním srovnání trestná činnost v Ústeckém kraji v roce 2022 o 14,2 % (o 2 032 případů) vzrostla. Počet spáchaných trestných činů se meziročně zvýšil ve všech krajích, z toho nejvíce v Karlovarském kraji (o 31,6 %) a nejméně ve Středočeském kraji (o 12,2 %). Nárůst v Ústeckém kraji byl druhý nejnižší.

Trestné činy v roce 2022

Nejvyšší počet trestných činů z pohledu jednotlivých okresů Ústeckého kraje byl registrován v okrese Děčín, nejméně trestných činů bylo spácháno v okrese Louny.

Trestné činy v roce 2022 v okresech Ústeckého kraje

Počet registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel kraje je v Ústeckém kraji od roku 1991, odkdy jsou k dispozici data, většinu let druhý nejvyšší po Praze. Nejnižší kriminalitu dlouhodobě sledujeme ve Zlínském kraji a v Kraji Vysočina. V letech 2015, 2016 a 2020 byla nejnižší v Pardubickém kraji. V roce 2022 dosáhl tento ukazatel v Ústeckém kraji hodnoty 20,5 případů (druhý nejvyšší počet v ČR). V Praze, kde byla kriminalita nejvyšší, to bylo 31,8 případů. Méně než 10 případů na tisíc obyvatel, jako v předchozích dvou letech, nebylo v roce 2022 evidováno v žádném kraji.

Regiony s nejvyšší kriminalitou v Ústeckém kraji byly v roce 2022 okres Most (26,0 případů) a Děčín (23,0 případy). Naproti tomu nejnižší kriminalitu (13,2 resp. 17,3 případů na 1 000 obyvatel) evidovali v okresech Litoměřice a Louny.

Většina zjištěných trestných činů patří dlouhodobě mezi obecnou kriminalitu (násilné, mravnostní a majetkové trestné činy). V roce 2022 bylo v Ústeckém kraji celkem 12 512 činů klasifikováno jako obecné. Jejich podíl na celkovém počtu spáchaných trestných činů představoval v loňském roce 76,5 %. Z oblasti obecné kriminality zaujímají nejvyšší podíl trestné činy majetkové (krádeže vloupáním, krádeže prosté, zejména kapesní a věcí z automobilů, podvody, zpronevěry atd.). V Ústeckém kraji dosáhl v roce 2022 jejich podíl 62,5 %. Druhé v pořadí jsou násilné trestné činy (vraždy, úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování apod.), v loňském roce se na obecné kriminalitě kraje podílely 11,9 %. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu trestných činů v Ústeckém kraji v roce 2022 podílela 7,9 %.

Registrované trestné činy v Ústeckém kraji

V průběhu roku 2022 se na území Ústeckého kraje podařilo objasnit 9 758 trestných činů, což představovalo objasněnost 59,6 % (pokles proti roku 2021 o 1,0 p. b.) z celkového počtu registrovaných trestných činů. Úspěšnost policistů Ústeckého kraje při řešení kriminálních případů byla v loňském roce sedmá nejvyšší od roku 1999 (období sledování).

Nejvíce trestných činů bylo z pohledu okresů kraje objasněno v okresech Ústí nad Labem a Děčín (1 802 resp. 1 601 případů), nejméně pak v okrese Litoměřice a Louny (822 resp. 937 případů). Podíl objasněnosti byl v roce 2022 nejvyšší v okrese Ústí nad Labem (68,1 %), Teplice (64,1 %) a Louny (63,2 %). Naproti tomu nejnižší objasněnost evidovali v okresech Litoměřice a Děčín (52,9 resp. 55,3 %).

Objasněnost trestných činů, měřená počtem objasněných případů na celkovém počtu registrovaných trestných činů, je v Ústeckém kraji trvale vyšší než v celé ČR. V mezikrajovém srovnání byl tento podíl v roce 2022 v kraji třetí nejvyšší. Z dlouhodobého pohledu byl v letech 1999 až 2001 jedničkou v objasněnosti Královéhradecký kraj, od roku 2002 až do roku 2017 (včetně) vyřešil nejvíce trestných činů Karlovarský kraj. V posledních pěti letech převzal prvenství Zlínský kraj. Trvale nejnižší podíl objasněných případů mají v hlavním městě Praze (zhruba pětinu až čtvrtinu z celkového počtu spáchaných trestných činů).

Trestné činy v Ústeckém kraji a v České republice

Relativní ukazatel - počet objasněných případů v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Ústeckém kraji po celou dobu sledování (od roku 1999) vyšší než dosahované hodnoty za celou republiku. Za dobu sledování vykazoval Ústecký kraj v mezikrajovém srovnání v 15 letech (2003–2008 a 2014–2022) nejvyšší objasněnost, v 8 letech druhou nejvyšší objasněnost (2000–2002 a 2009–2013), jednou, a to v roce 1999, byl počet objasněných případů na tisíc obyvatel v Ústeckém kraji až čtvrtý nejvyšší mezi kraji.

V roce 2022 bylo v Ústeckém kraji na 1 000 obyvatel objasněno 12,2 případů. Mezi okresy Ústeckého kraje bylo nejvíce činů v roce 2022 objasněno na Ústecku (15,5 případů). Nejméně objasněných trestných činů na 1 000 obyvatel zaznamenali v loňském roce policisté v okrese Litoměřice (7,0 případů).

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Kriminalita v Ústeckém kraji v roce 2022 (předběžné údaje) - aktualita v pdf