Mimořádná šetření

 

Souběžně s pravidelným způsobem sběru dat výkaznickou cestou, organizuje Český statistický úřad jednorázové cenzy a mimořádná šetření směřující do různých oblastí ekonomicko - společenského života. Jejich realizace v posledních letech nabývá na významu v souvislosti s programy harmonizace šetření se standardy Evropské unie. Jsou součástí Programu statistických zjišťování, který každoročně v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě sestavuje Český statistický úřad.

Cenzy i mimořádná šetření zabezpečují jak kmenoví pracovníci, tak externí tazatelé. Jsou vybaveni průkazem (pověřením) tazatele, jenž je zplnomocňuje k provedení šetření. Tazatelé, stejně jako všichni zaměstnanci ČSÚ skládají slib mlčenlivosti, čímž se zavazují, že v průběhu i po skončení akce musí zachovávat mlčenlivost o všech zjištěných skutečnostech.

Sady 2017

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 Šetření o sadech pod názvem „SADY 2017“. Toto šetření se provádí ve všech členských státech Evropské unie, ve kterých sady převyšují výměru 500 hektarů. Cílem je získat srovnatelné údaje o odrůdové a věkové struktuře ovocných sadů a intenzitě pěstování hlavních druhů ovocných stromů.

Zjišťování se uskuteční v době od 20. dubna do 26. května 2017. Dotkne se více než tří tisíc pěstitelů, kteří produkují ovoce převážně pro trh.

Předmětem šetření je počet ovocných stromů nebo keřů a výměra ovocných sadů podle jednotlivých druhů. U sadů hlavních druhů ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušně, meruňky a broskvoně, se zjišťuje také odrůdová skladba, skupiny podle ranosti, hustota výsadby a věková struktura.

Pravidelné strukturální šetření se provádí jednou za pět let a týká se pěstitelů, kteří obhospodařují alespoň 0,2 hektaru ovocných sadů s produkcí ovoce určenou zcela nebo převážně pro trh. Proběhne na celém území České republiky, a to s využitím údajů z Registru sadů, prostřednictvím vyplnění standardního statistického výkazu případně pěstitele navštíví tazatelé ČSÚ.

Pracovníci ČSÚ zapojení do terénního zjišťování se budou prokazovat průkazem tazatele v kombinaci s občanským průkazem. Jejich identitu si lze ověřit prostřednictvím internetové aplikace, jež je dostupná na adrese www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele, zadáním 16místného kódu z průkazu. Všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. V souladu s příslušnými právními předpisy jsou přísně dodržována pravidla ochrany důvěrnosti údajů.

Výsledná data jsou podkladem pro určení produkčního potenciálu ovocných sadů v jednotlivých státech a celé Evropské unii. Jsou důležitým podkladem pro formování a naplnění Společné zemědělské politiky.

Výsledky strukturálního zjišťování charakterizující české ovocnářství zveřejní ČSÚ v říjnu.

Kontaktní pracovník
Jméno, příjmení
Telefon
Vedoucí Oddělení terénních zjišťování ČSÚ Ústí nad Labem,
Krajský gestor šetření SADY 2017
472 706 173
736 509 973
Tisková zpráva: www.czso.cz/csu/czso/zacina-setreni-o-sadech