Mimořádná šetření

 

Souběžně s pravidelným způsobem sběru dat výkaznickou cestou, organizuje Český statistický úřad jednorázové cenzy a mimořádná šetření směřující do různých oblastí ekonomicko - společenského života. Jejich realizace v posledních letech nabývá na významu v souvislosti s programy harmonizace šetření se standardy Evropské unie. Jsou součástí Programu statistických zjišťování, který každoročně v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě sestavuje Český statistický úřad.

Cenzy i mimořádná šetření zabezpečují jak kmenoví pracovníci, tak externí tazatelé. Jsou vybaveni průkazem (pověřením) tazatele, jenž je zplnomocňuje k provedení šetření. Tazatelé, stejně jako všichni zaměstnanci ČSÚ skládají slib mlčenlivosti, čímž se zavazují, že v průběhu i po skončení akce musí zachovávat mlčenlivost o všech zjištěných skutečnostech.


Výběrové šetření o zdraví (EHIS)

Od 8. 7. 2019 do 30. 1. 2020 proběhlo po celé České republice pod zkratkou EHIS 2019 (European Health Interview Survey) výběrové šetření o zdraví. Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel se v České republice provádí se již od roku 1993. Dosud se jich uskutečnilo celkem šest, to poslední v roce 2014 (EHIS 2014 - Základní výsledky šetření).

Hlavním koordinátorem šetření je Ústav Zdravotnických Informací a Statistiky České republiky, který poskytuje více informací o šetření http://www.uzis.cz/ehis a dalším partnerem je Statní zdravotní ústav http://www.szu.cz .

Přínos šetření spočívá v tom, že údaje jsou srovnatelné napříč zeměmi EU a získané informace je možné navzájem provázat a sledovat např. zdraví podle socio-ekonomických charakteristik, využívání zdravotní péče s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo zdraví ve vztahu k charakteristikám životního stylu.

V Ústeckém kraji zkušení tazatelé ČSÚ oslovili 538 domácností zapojených do Výběrového šetření pracovních sil a v každé požádali o spolupráci jednoho či dva vylosované respondenty starší 15 let.

Údaje zjištěné v šetření slouží jako podklad tvorby národních i mezinárodních politických koncepcí, k vymezení hlavních bodů a cílů zdravotnických programů a zejména k monitorování jejich plnění. Také napomáhají odhadnout současné a budoucí zátěže sociálního a zdravotního systému.

Krajská garantka VŠCR:
Kontakt: Bc. Tereza Kupcová
Mobil: 736 509 006
E-mail:
tereza.kupcova@czso.cz