Mimořádná šetření

 

Souběžně s pravidelným způsobem sběru dat výkaznickou cestou, organizuje Český statistický úřad jednorázové cenzy a mimořádná šetření směřující do různých oblastí ekonomicko - společenského života. Jejich realizace v posledních letech nabývá na významu v souvislosti s programy harmonizace šetření se standardy Evropské unie. Jsou součástí Programu statistických zjišťování, který každoročně v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě sestavuje Český statistický úřad.

Cenzy i mimořádná šetření zabezpečují jak kmenoví pracovníci, tak externí tazatelé. Jsou vybaveni průkazem (pověřením) tazatele, jenž je zplnomocňuje k provedení šetření. Tazatelé, stejně jako všichni zaměstnanci ČSÚ skládají slib mlčenlivosti, čímž se zavazují, že v průběhu i po skončení akce musí zachovávat mlčenlivost o všech zjištěných skutečnostech.

Výběrové šetření AES 2022 (Adult Education Survey)

Šetření Adult Education Survey (AES) 2022, pod českým názvem Šetření o vzdělávání dospělých, je výběrové domácnostní šetření zjišťující přístup dospělé populace k dalšímu vzdělávání. Obsahem šetření je zejména účast dospělé populace v aktivitách formálního a neformálního vzdělávání, jazyková vybavenost respondentů a jejich přístup ke vzdělávání, vč. bariér, které jim ve vzdělávání brání.

Povinnost členských států Evropské unie realizovat šetření AES 2022 vychází z Nařízení Evropské komise, je tak pro ČR povinná.

AES 2022 obsahově navazuje na šetření AES 2007 (pilotní šetření v omezeném rozsahu) a AES 2011 (první oficiální celoevropské šetření AES) a 2016. V ČR, jako i ve většině členských států Evropské Unie, tak bude realizováno počtvrté

Sběr dat pro AES 2022 je v ČR naplánován na 3. čtvrtletí 2022 a bude zajištěn tazatelskou sítí ČSÚ. Šetření bude napojeno na integrovaná šetření u domácností (IŠD), bude realizováno na 3. a 5. vlně IŠD. Šetřeny budou všechny osoby v domácnosti ve věku 18–69 let, referenčním obdobím pro indikátory zjišťující účast na aktivitách celoživotního učení je posledních 12 měsíců před datem dotazování.

Krajská garantka AES 2022:
Kontakt: Ing. Ivona Kolmanová
Mobil: 736 509 989
E-mail:
ivona.kolmanova@czso.cz