Mimořádná šetření

 

Souběžně s pravidelným způsobem sběru dat výkaznickou cestou, organizuje Český statistický úřad jednorázové cenzy a mimořádná šetření směřující do různých oblastí ekonomicko - společenského života. Jejich realizace v posledních letech nabývá na významu v souvislosti s programy harmonizace šetření se standardy Evropské unie. Jsou součástí Programu statistických zjišťování, který každoročně v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě sestavuje Český statistický úřad.

Cenzy i mimořádná šetření zabezpečují jak kmenoví pracovníci, tak externí tazatelé. Jsou vybaveni průkazem (pověřením) tazatele, jenž je zplnomocňuje k provedení šetření. Tazatelé, stejně jako všichni zaměstnanci ČSÚ skládají slib mlčenlivosti, čímž se zavazují, že v průběhu i po skončení akce musí zachovávat mlčenlivost o všech zjištěných skutečnostech.

VŠPO 2023 - 2024

Výběrového šetření osob se zdravotním omezením VŠPO 2023/2024 provádí ČSÚ na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. července 2020 č. 761 o Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021–2025. Obsahově i metodicky navazuje na šetření realizované v roce 2018.

VŠPO není realizováno jako samostatné šetření s vlastním výběrem, ale je napojeno na Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), resp. Integrovaná šetření u domácností (IŠD). Cílem šetření VŠPO je získat informace o počtu a struktuře osob s dlouhodobými zdravotními potížemi v Česku. Dále pak zjistit, v jakých oblastech se zdravotní omezení projevuje a co ho zapříčinilo, jaké konkrétní činnosti dělají těmto lidem potíže nebo je bez pomoci vůbec nezvládají, zda používají kompenzační pomůcky nebo zda využívají pomoc pečující osoby. Sběr dat je rozdělen do dvou fází, první proběhne ve 2. pololetí roku 2023 a druhá pak ve 2. pololetí roku 2024.

Cílovými osobami tohoto výběrového šetření jsou lidé ve věku od 15 let (včetně), kteří jsou kvůli zdravotním problémům dlouhodobě omezení ve vykonávání činností, které lidé obvykle dělají a/nebo pobírají invalidní důchod, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo mají status osoby se zdravotním postižením (OZP) či jsou držitelé průkazu OZP, tedy průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.  

Krajský garant:

Kontakt: Bc. Michal Kužel
Mobil: 736 509 011
E-mail: michal.kuzel@czso.cz