Mimořádná šetření

 

Souběžně s pravidelným způsobem sběru dat výkaznickou cestou, organizuje Český statistický úřad jednorázové cenzy a mimořádná šetření směřující do různých oblastí ekonomicko - společenského života. Jejich realizace v posledních letech nabývá na významu v souvislosti s programy harmonizace šetření se standardy Evropské unie. Jsou součástí Programu statistických zjišťování, který každoročně v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě sestavuje Český statistický úřad.

Cenzy i mimořádná šetření zabezpečují jak kmenoví pracovníci, tak externí tazatelé. Jsou vybaveni průkazem (pověřením) tazatele, jenž je zplnomocňuje k provedení šetření. Tazatelé, stejně jako všichni zaměstnanci ČSÚ skládají slib mlčenlivosti, čímž se zavazují, že v průběhu i po skončení akce musí zachovávat mlčenlivost o všech zjištěných skutečnostech.

Strukturální šetření v zemědělství - Zem 2016

Český statistický úřad organizuje v termínu od 12. září do 15. listopadu 2016 Strukturální šetření v zemědělství 2016 (Zem 2016). Toto zjišťování se provádí s několikaletou periodicitou, v naší republice od roku 2000, s cílem získat dlouhodobě srovnatelné údaje o struktuře a typologii zemědělských podniků ve všech členských státech Evropské unie. Data jsou podkladem k formování evropské zemědělské a environmentální politiky a jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým úřadem.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky a týká se téměř 12 tisíc zemědělských subjektů, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru a prahových hodnot.

Během strukturálního šetření jsou velmi přísně dodržována pravidla ochrany důvěrnosti údajů dle příslušných právních předpisů. Všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Kontaktní pracovník
Jméno, příjmení
Telefon
Vedoucí Oddělení terénních zjišťování ČSÚ Ústí nad Labem,
Krajský gestor Strukturálního šetření v zemědělství 2016 (Zem 2016)
472 706 173
736 509 973

Tisková zpráva: Začíná nový ročník strukturálního šetření v zemědělství

Výsledky minulých šetření: Strukturální šetření v zemědělství - regiony - 2013

 

Šetření  o vzdělávání dospělých – AES 2016 (Adult Education Survey)

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice -  AES 2016. Cílem tohoto šetření je zjistit informace o zapojení dospělých osob ve věku 18-69 let do nejrůznějších typů vzdělávání.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 7 800 domácnostech, které byly již dříve zařazeny do Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). V Ústeckém kraji osloví tazatelé ČSÚ zhruba 540 domácností.

Vlastní šetření bude probíhat v období od 11. července 2016 do 16. ledna 2017. Náhodně vybrané domácnosti v tomto období navštíví speciálně proškolení tazatelé ČSÚ.

Kontaktní pracovník
Jméno, příjmení
Telefon
Krajský gestor Šetření o vzdělávání dospělých - AES 2016 472 706 112
736 509 012
Vedoucí Oddělení terénních zjišťování ČSÚ Ústí nad Labem
472 706 173
736 509 973

Tisková zpráva: Začíná šetření o vzdělávání dospělých

Výsledky minulých šetření: Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu: Specifické výstupy z šetření AES - 2011