Mimořádná šetření

 

Souběžně s pravidelným způsobem sběru dat výkaznickou cestou, organizuje Český statistický úřad jednorázové cenzy a mimořádná šetření směřující do různých oblastí ekonomicko - společenského života. Jejich realizace v posledních letech nabývá na významu v souvislosti s programy harmonizace šetření se standardy Evropské unie. Jsou součástí Programu statistických zjišťování, který každoročně v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě sestavuje Český statistický úřad.

Cenzy i mimořádná šetření zabezpečují jak kmenoví pracovníci, tak externí tazatelé. Jsou vybaveni průkazem (pověřením) tazatele, jenž je zplnomocňuje k provedení šetření. Tazatelé, stejně jako všichni zaměstnanci ČSÚ skládají slib mlčenlivosti, čímž se zavazují, že v průběhu i po skončení akce musí zachovávat mlčenlivost o všech zjištěných skutečnostech.

Finanční situace domácností (FSD)
Český statistický úřad ve spolupráci s Českou národní bankou připravil šetření Finanční situace domácností, které proběhne v roce 2019 jako pilotní šetření. Šetření FSD probíhá standardně v zemích eurozóny jako šetření Household Finance and Consumption Survey (HFCS) pod koordinací Evropské centrální banky i v řadě jiných evropských států, které měnu Euro nepoužívají. Jedná se o jedinečné údaje, které nelze pro výstupy zjistit jiným způsoben než dotazováním v náhodně vybraných domácnostech.

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena v rámci šetření SILC, případně SRÚ ve vybraném bytě.

Šetření v terénu bude probíhat v termínu od 26. 2. do 7. 6. 2019.

Krajská garantka FSD:
Kontakt: Ing. Ludmila Smýkalová
Telefon: 472 706 194
Mobil: 731 622 016
E-mail:
ludmila.smykalova@czso.cz