Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. v domácnostech zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o vlivu různých faktorů (např. pohybu cen, situace na trhu) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, např. pro posuzování a ověřování správnosti výše částek životního a existenčního minima nebo pro zjišťování, zda minimální mzda může plnit svoji sociálně ochrannou funkci, pro hodnocení finanční dostupnosti bydlení v různých formách. Údaje slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě (vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, jako pomocný zdroj k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů), pro média a také pro mezinárodní srovnání. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Statistika rodinných účtů je založena na náhodném výběru s integrací do šetření SILC. Období vyplňování zpravodajského deníku o výdajích domácností bylo stanoveno na 2x 4 týdny. Za řádně odvedenou práci je domácnosti vyplacena odměna.

V průběhu roku 2024 bude za účelem šetření Statistiky rodinných účtů v Ústeckém kraji kontaktováno 243 domácností.

 

Krajská garantka statistiky rodinných účtů:
Kontakt: Ing. Ivona Kolmanová
Mobil: 736 509 989
E-mail:
ivona.kolmanova@czso.cz

Výsledky Statistiky rodinných účtů naleznete v publikacích ČSÚ.