Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2023
Počet obcí 578 347 321 354 354
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 17,3 11,2 18,1 20,1
Podíl zemědělské půdy (%) . . 52,4 52,2 51,4
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy