Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Tradice výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) byla zahájena v prosinci roku 1992. Toto šetření je zaměřeno zejména na získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce.

Výběrové šetření pracovních sil umožňuje kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, souběhu zaměstnání a o mobilitě pracovních sil. Stejně tak poskytuje šetření informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj., a to i v územním průřezu. Tato data prohlubují výsledky centrálních informačních zdrojů a doplňují je o ukazatele konstruované podle mezinárodních definic ILO (Mezinárodní organizace práce). VŠPS je kontinuální šetření, jehož výsledky jsou vyhodnocovány a publikovány ve čtvrtletní periodicitě a zveřejňovány dva měsíce po skončení čtvrtletí.

Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů. VŠPS se šetří prostřednictvím elektronického dotazníku, který obsahuje soubor otázek a možných odpovědí. Za jednotlivé členy domácnosti 15ti leté a starší jsou zjišťovány údaje o ekonomické aktivitě a vzdělání. Každý byt zůstává v souboru po dobu 5ti po sobě jdoucích čtvrtletí. K 20 % obměně souboru dochází každé čtvrtletí. Zdrojem náhodného výběru je od října 2000 tzv. Registr sčítacích obvodů. Ten byl založen v roce 1997 a byl cíleně aktualizován a rozšiřován v souvislosti se Sčítáním lidu, domů a bytů 2001. Tato databáze je v současné době exkluzivní propojenou soustavou databází sčítacích obvodů, objektů vymezených číslem domovním a databází ulic a bytů.

Všichni tazatelé jsou vázáni slibem mlčenlivosti o všech šetřených skutečnostech.

Rokem 2000 byl v České republice zahájen pravidelný režim šetření při VŠPS. Téma zjišťování a základní obsah požadovaných informací jsou každý rok zveřejňovány v Ústředním věstníku EU. Předmět zjišťování je jednotně stanoven pro všechny země EU Eurostatem. V roce 2018 je tématem Ad hoc modulu – jak se toto šetření nazývá – Slaďování pracovního a rodinného života. Ad hoc modul 2018 bude šetřen při první návštěvě domácnosti po celý rok 2018.

Ve 2. čtvrtletí roku 2018 je opět prováděno souběžně s VŠPS šetření o využívání informačních a komunikačních technologií - VŠIT.

Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Jméno, příjmení
Telefon
Krajský gestor VŠPS Tereza Kupcová
736 509 006
Vedoucí Oddělení terénních zjišťování Ing. Jana Kopecká
472 706 173
736 509 973


Výsledky výběrového šetření pracovních sil naleznete v publikacích ČSÚ.