Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)

 

Tradice výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) byla zahájena v prosinci roku 1992. Toto šetření je zaměřeno zejména na získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce.

Výběrové šetření pracovních sil umožňuje kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, souběhu zaměstnání a o mobilitě pracovních sil. Stejně tak poskytuje šetření informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj., a to i v územním průřezu. Tato data prohlubují výsledky centrálních informačních zdrojů a doplňují je o ukazatele konstruované podle mezinárodních definic ILO (Mezinárodní organizace práce). VŠPS je kontinuální šetření, jehož výsledky jsou vyhodnocovány a publikovány ve čtvrtletní periodicitě a zveřejňovány dva měsíce po skončení čtvrtletí.

Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů. VŠPS se šetří prostřednictvím elektronického dotazníku, který obsahuje soubor otázek a možných odpovědí. Za jednotlivé členy domácnosti 15ti leté a starší jsou zjišťovány údaje o ekonomické aktivitě a vzdělání. Každý byt zůstává v souboru po dobu 5ti po sobě jdoucích čtvrtletí. K 20 % obměně souboru dochází každé čtvrtletí. Zdrojem náhodného výběru je od října 2000 tzv. Registr sčítacích obvodů. Ten byl založen v roce 1997 a byl cíleně aktualizován a rozšiřován v souvislosti se Sčítáním lidu, domů a bytů 2001. Tato databáze je v současné době exkluzivní propojenou soustavou databází sčítacích obvodů, objektů vymezených číslem domovním a databází ulic a bytů.

Všichni tazatelé jsou vázáni slibem mlčenlivosti o všech šetřených skutečnostech.

Rokem 2000 byl v České republice zahájen pravidelný režim šetření při VŠPS. Téma zjišťování a základní obsah požadovaných informací jsou každý rok zveřejňovány v Ústředním věstníku EU. Předmět zjišťování je jednotně stanoven pro všechny země EU Eurostatem. Pro rok 2024 jsou tématem modulu VŠPS Mladí lidé na trhu práce – jak se toto šetření nazývá – tento modul je šetřen při první návštěvě domácnosti, cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15 – 34let.

Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Krajský garant VŠPS:
Kontakt: Bc. Michal Kužel 
Mobil: 736 509 011
E-mail: michal.kuzel@czso.cz