Cizinci v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2021

 

Ke konci roku 2021 bylo v Ústeckém kraji evidováno 37 976 cizinců (vyjma cizinců s platným azylem), meziročně se jejich počet snížil o 2,7 %. Největší podíl tvořily osoby se státním občanstvím Ukrajiny, Vietnamu a Slovenska. Počet zaměstnaných cizinců ke konci roku dosáhl v kraji celkem 30 468 osob.

Zdrojem dat o počtu cizinců v ČR je Ředitelství cizinecké policie MV ČR, tyto údaje nezahrnují cizince s platným azylem na území ČR. Zdrojem dat o zaměstnanosti cizinců je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Data z jednotlivých informačních systémů nejsou vždy plně srovnatelná.

K 31. 12. 2021 bylo v Ústeckém kraji celkem 37 976 cizinců (bez azylantů), meziročně došlo k poklesu o 1 062 osob (o 2,7 %). Náš kraj se na celkovém počtu cizinců (bez azylantů) v roce 2021 ČR podílel 5,8 %, v porovnání se stavem ke konci roku 2020 došlo k poklesu tohoto podílu o 0,4 procentního bodu (p. b.). Nejvíce cizinců evidovali v hlavním městě Praze, kde jejich podíl na celkovém počtu cizinců v ČR dosáhl hodnoty 35,9 %, druhý nejvyšší podíl byl zaznamenán ve Středočeském kraji (14,4 %). Nejméně cizinců bylo ve Zlínském kraji (2,0 %), v Kraji Vysočina a v Olomouckém kraji (shodně 2,1 %).

Cizinci v krajích ČR k 31. 12. 20211)

Meziročně došlo k poklesu počtu cizinců pouze ve dvou krajích, a to v našem kraji (o 2,7 %) a v Karlovarském kraji (o 3,3 %). V ostatních krajích došlo k nárůstu. Absolutně nejvíce vzrostly jejich počty v hl. m. Praze (o 7 697 osob, tj. o 3,4 %), relativně nejvyšší nárůst byl zaznamenán ve Zlínském kraji, a to o 10,2 % (absolutně pouze o 1 190 osob).

Počty cizinců v našem kraji v uplynulých dvaceti letech převážně rostly. Výjimkou byly roky 2009, 2010, 2012 a 2021, ve kterých byl zaznamenán meziroční pokles. Meziroční pokles 2021/2020 byl druhý nejnižší. Počet cizinců vzrostl od roku 2002 ve všech krajích ČR, nejvíce v Plzeňském kraji, kde se za tuto dobu ztrojnásobil. Nejméně cizinců naproti tomu mířilo do Moravskoslezského kraje, jejich počty zde byly v roce 2021 v porovnání s rokem 2002 vyšší o 52,1 %. V našem kraji se počty cizinců za uplynulých 20 let zvýšily téměř o 135 %.

Cizinci v Ústeckém kraji k 31. 12.1)

V roce 2021 převažovali mezi cizinci ve všech krajích ČR muži, celorepublikově jejich podíl činil 56,5 %. Nejnižší podíl mužů mezi cizinci zaznamenali v hl. m. Praze (54,3 %), Libereckém kraji (54,4 %) a v Karlovarském kraji (54,6 %). Naproti tomu největší podíl tvořili muži mezi cizinci v našem kraji (60,9 %).

Z vnitrokrajového pohledu bylo nejvíce cizinců evidováno v okrese Teplice, a to celkem 9 398 osob, druhý nejvyšší počet byl zaznamenán v okrese Chomutov (6 783 osob). Okresem s nejmenším počtem cizinců byly Louny (3 004 osob). K meziročnímu úbytku cizinců došlo ve třech okresech, nejvíce v okrese Most (-917 osob, tj. 15,5 %) a Chomutov (-895 osob, tj. 11,7 %). V ostatních okresech se jejich počty zvýšily. Nejvyšší nárůst byl zjištěn v okrese Teplice, a to o 509 osob, tj. 5,7 %. Rovněž i v jednotlivých okresech Ústeckého kraje převažovali mezi cizinci muži. Nejnižší podíl žen cizinek byl zjištěn v okrese Teplice, kde jejich podíl činil pouze 32,6 %, naproti tomu v okrese Děčín ženy tvořily 44,7 % všech cizinců.

Cizinci v okresech Ústeckého kraje dle pohlaví k 31. 12. 20211)

Nejpočetnější skupinou cizinců na území Ústeckého kraje byly v roce 2021 občané z Ukrajiny (23,4 %), Vietnamu (21,8 %) a Slovenska (13,3 %). Z celkového počtu cizinců v kraji pocházelo 36,3 % osob z některého ze států EU 27. Při porovnání s rokem 2020 bylo v kraji v roce 2021 výrazně méně cizinců z Německa (o 2 291), jejichž počet celorepublikově poklesl o 6 069 osob. Snížil se počet cizinců i ze Slovenska, a to v kraji o 224 osob, celorepublikově pak o 9 914 osob. V kraji se rovněž snížil i počet cizinců se státním občanstvím z Rumunska, Bulharska a Polska. Naproti tomu vzrostl počet cizinců se státním občanstvím Ukrajiny, v kraji o 1 399 osob (celorepublikově o 31 281 osob) nebo také Mongolska (v kraji o 149, celorepublikově o 871 osob).

Cizinci dle státního občanství v ČR a Ústeckém kraji k 31. 12. 20211)

V jednotlivých okresech Ústeckého kraje se zastoupení cizinců dle státního občanství lišilo. Zatímco v okrese Teplice tvořili největší podíl cizinci z Německa, v okrese Ústí nad Labem, Most a Děčín byli nejčastěji zastoupeni cizinci z Vietnamu. V okresech Louny, Litoměřice a Chomutov převládali cizinci se státním občanstvím Ukrajiny. Meziročně ve všech okresech Ústeckého kraje vzrostly počty cizinců z Ukrajiny, naproti tomu se ve všech okresech snížily počty cizinců z Německa a s výjimkou okresu Teplice i cizinců Polska.

Cizinci dle státního občanství v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 20211)

 

Počet zaměstnaných cizinců dosáhl k 31. 12. 2021 v Ústeckém kraji 30 468 osob, jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v ČR (804 252 osob) tvořil 3,8 %. Nejvíce zaměstnaných cizinců v porovnání s celkovým počtem zaměstnaných cizinců v ČR bylo v hl. m. Praze, a to 32,9 %, nejméně jich bylo v Olomouckém kraji (1,9 %). Z celkového počtu zaměstnaných cizinců v Ústeckém kraji bylo 22 461 osob (73,7 %) evidováno na úřadech práce a 8 007 osob (26,3 %) mělo platné živnostenské oprávnění.

Z cizinců evidovaných na úřadech práce tvořili největší skupinu občané EU/EHP a Švýcarska v postavení zaměstnanců (44,1 %), následovali cizinci, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání (24,4 %), cizinci se zaměstnaneckými kartami (23,8 %) a cizinci s platným povolením k zaměstnání (7,7 %). Méně než jedno procento připadlo na cizince s modrými kartami (2 osoby).

Zaměstnanost cizinců k 31. 12. 2021       Cizinci na úřadu práce dle typu registrace k 31. 12. 2021

Z vnitrokrajového pohledu bylo nejvíce zaměstnaných cizinců v okrese Chomutov, a to 7 573 osob (24,9 % všech zaměstnaných cizinců v kraji), nejméně zaměstnaných cizinců zjistili v okrese Děčín (2 603 osob, tj. 8,5 %). Podíl cizinců evidovaných na úřadu práce na celkovém počtu zaměstnaných cizinců daného okresu byl nejvyšší v Lounech (84,0 %), Chomutově (82,8 %) a v Litoměřicích (79,9 %), nejmenší podíl byl zjištěn v Děčíně (53,9 %).

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

mob.: 797 874 132

email: infoservisul@czso.cz

  • Více informací naleznete na stránkách ČSÚ v publikaci
  • Cizinci v ČR - 2021 Odkaz [nové okno]
  • Veřejné databázi Odkaz [nové okno]
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Cizinci v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2021 (aktualita v pdf)