Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2022

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo ke konci prosince 2022 na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno 35 405 uchazečů o zaměstnání, meziročně tak jejich počet vzrostl o 2 382 osob. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu dosáhl 4,36 % a mezi kraji je tak 3. nejvyšší.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2022 činil 4,36 %, meziročně se tak zvýšil o 0,34 procentního bodu. Proti konci předchozího měsíce (30. 11. 2022) se podíl nezaměstnaných zvýšil, a to o 0,33 bodu. V mezikrajském porovnání je podíl 3. nejvyšší a o 0,64 procentního bodu převyšuje republikový průměr. Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl vykázán v Ústeckém kraji (5,54 %), nejnižší v kraji Pardubickém (2,86 %).

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2022
Zdroj: MPSV
Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2022


Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2022
Zdroj: MPSV
Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2022
Zatímco v převážné většině měsíců roku 2021 a v první polovině roku 2022 počet uchazečů o zaměstnání postupně klesal, v druhé polovině letošního roku začal počet uchazečů narůstat. K 31. 12. 2021 se o zaměstnání ucházelo 35 405 osob. Proti konci roku 2021 to je o 2 382 osob více (o 7,2 %). 92,0 % uchazečů bylo dosažitelných (mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa), absolventi a mladiství tvořili 5,0 % uchazečů, 14,1 % zaujímaly osoby se zdravotním postižením a na podporu v nezaměstnanosti měla nárok necelá třetina uchazečů.

Na konci roku 2022 bylo v evidenci úřadu práce k dispozici 23 776 pracovních míst, což je o 9 299 míst méně než na konci předchozího roku. Počet uchazečů byl o více než 11,5 tis. vyšší než počet pracovních míst. Na 1 pracovní místo tedy připadlo přibližně 1,5 uchazeče o zaměstnání, to je 5. nejvyšší počet mezi ostatními kraji. K 31. 12. 2021 připadal na 1 pracovní místo 1 uchazeč, došlo tak k meziročnímu nárůstu.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihomoravském kraji
Zdroj: MPSV
Graf 2 Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihomoravském kraji
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu Jihomoravského kraje byl k 31. 12. 2022 vyšší mezi ženami, dosáhl u nich 4,74 % (u mužů 4,01 %). Jak lze vidět z grafu 3, ve většině měsíců jsou vyšší hodnoty podílu nezaměstnaných mezi ženami. Sezónnost prací má ale větší vliv na nezaměstnanost mužů, v zimních a jarních měsících se tak u nich hodnoty podílu zvyšují výrazněji.

Graf 3 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji podle pohlaví
Zdroj: MPSV
 Graf 3 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji podle pohlaví
Z hlediska délky nezaměstnanosti tvořili nejpočetnější skupinu uchazeči s délkou evidence do 3 měsíců. K meziročnímu poklesu došlo ve skupinách nezaměstnaných 9 až 12 měsíců a u nezaměstnaných po dobu 12 až 24 měsíců, u ostatních skupin byl zaznamenán nárůst. Největší nárůst byl zaznamenán mezi uchazeči s délkou evidence mezi 3 a 6 měsíci (o 24,5 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanosti
Zdroj: MPSV
Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanosti

Z grafu 5 lze sledovat meziroční zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání ve všech uvedených věkových kategoriích. Největší skupinu uchazečů tvořily osoby ve věku 55 až 59 let s podílem 13,5 % na celku. K nejnižšímu nárůstu došlo ve skupině uchazečů ve věku 40 až 44 let, a to o 58 osob, tj. o 1,5 %. Největší relativní nárůst (23,8 %) byl zaznamenán v kategorii do 19 let. Průměrný věk uchazečů na konci roku 2022 klesl na 43,1 let, v předchozím roce činil 43,3 let.

Graf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věku
Zdroj: MPSV
 Graf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věku

Z hlediska dosaženého vzdělání vzrostly počty uchazečů ve všech sledovaných kategoriích. Nejpočetnější skupinu uchazečů představovaly osoby se středním odborným vzděláním s výučním listem (34,2 %). Více než čtvrtinu tvořily osoby bez vzdělání, s neúplným či základním vzděláním. Vysokoškolsky vzdělaných bylo mezi uchazeči 8,2 %.

Graf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání
Zdroj: MPSV
Graf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání


Nezaměstnanost v okresech Jihomoravského kraje

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu k 31. 12. 2022 byl zaznamenán v okresech Znojmo, Hodonín a Brno-město, v nichž je nezaměstnanost vysoká dlouhodobě. V kraji se tak podíl nezaměstnaných osob pohyboval od 2,62 % v okrese Vyškov po 5,96 % v okrese Znojmo. Ve všech okresech Jihomoravského kraje byl podíl nezaměstnaných osob u žen vyšší než u mužů. Největší rozdíl byl zaznamenán v okrese Znojmo, a to ve výši 1,11 procentního bodu.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2022
Zdroj: MPSV
Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2022

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce se v porovnání s koncem roku 2021 zvýšil ve všech okresech. Největší relativní nárůst vykázal okres Blansko, kde se jejich počet zvýšil o 13,6 %. Počet uchazečů připadajících na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce byl nejvyšší v okrese Hodonín (3,1) a nejnižší v okrese Brno-venkov (0,8).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15 až 64 let měli mezi celkovým počtem uchazečů největší zastoupení v okrese Znojmo (95,4 %) a naopak nejmenší v okrese Vyškov (88,4 %). Podíl uchazečů se zdravotním postižením se v kraji pohyboval od 10,4 % v okrese Brno-město, po 21,7 % v okrese Blansko. Značný rozdíl byl i v zastoupení osob s podporou v nezaměstnanosti – zatímco v Brně-městě byl jejich podíl méně než čtvrtinový, v okrese Břeclav tyto osoby tvořily 44,0 % uchazečů.

Graf 7 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského kraje
Zdroj: MPSV
 Graf 7 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského kraje

Poznámka: Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Ukazatel od ledna roku 2013 nahrazuje zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: katerina.klesnilova@czso.cz
tel.: 542 528 200