Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti, tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.

Šetření je prováděno celorepublikově na 1/5 výběrového souboru VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil). Tento způsob umožňuje propojení s demografickými a sociálními charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti.

V Jihomoravském kraji je šetření VŠIT prováděno vždy v 2. čtvrtletí roku a je náhodně vybráno 660 domácností (bytů). Tazatelé formou osobního rozhovoru s respondenty staršími 16 let zjišťují údaje o přístupu domácnosti a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím a údaje o činnostech prováděných prostřednictvím internetu.

Tazatelé VŠIT provádí šetření pomocí dotazníku, který má elektronickou podobu. V dotazníku nejsou uvedena jména osob bydlících v bytě. Informace o zjištěných skutečnostech jsou předkládány formou statistických sumářů, nikdy se nezveřejňují informace individuálního charakteru. Všichni pracovníci statistických orgánů, tedy i tazatelé VŠPS, jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb. Každý tazatel je vybaven speciálním průkazem, kterým je povinen se prokázat a na požádání občana je rovněž povinen předložit svůj občanský průkaz.

Kontaktní osoba – krajský garant:

Lic. Martina Šenková
Telefon: 542 528 154
Mobil 736 509 040
E-mil: martina.senkova@czso.cz