Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

V souvislosti se členstvím ČR v Evropské unii a dalších mezinárodních organizacích (OECD, WTO) je nutné přizpůsobovat strukturu a metodické vymezení ukazatelů sledovaných českou statistikou cestovního ruchu mezinárodním požadavkům.

Výběrové šetření o cestovním ruchu probíhá v průběhu celého roku. Jeho prioritou je zabezpečit šetření ukazatelů obsažených ve „Směrnici Rady č. 57/95 ES – O sběru statistických dat v oblasti turistiky“, která obsahuje mimo jiné i ukazatele o domácím a pasivním cestovním ruchu. Požadované údaje zjišťují tazatelé ČSÚ v náhodně vybraných domácnostech. Údaje o cestování se zjišťují u 1/5 domácností, které byly vybrány pro šetření o zaměstnanosti (VŠPS).

V každém čtvrtletí navštíví tazatelé v Jihomoravském kraji 660 náhodně vybraných domácností (bytů).

Na otázky o cestování odpovídají všichni členové domácnosti (vč. dětí do 15 let). Poskytují informace o svých výletech, tuzemských i zahraničních cestách za účelem trávení volného času a rekreace, příp. i o služebních cestách. K šetření se používá elektronický dotazník, vyplňuje ho tazatel spolu s respondenty.

V dotazníku nejsou uvedena jména osob bydlících v bytě. Informace o zjištěných skutečnostech jsou předkládány formou statistických sumářů, nikdy se nezveřejňují informace individuálního charakteru. Všichni pracovníci statistických orgánů, tedy i tazatelé VŠPS, jsou ze zákona 89/1995 Sb. vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Každý z tazatelů je vybaven speciálním průkazem, kterým je povinen se prokázat a na požádání občana je rovněž povinen předložit svůj občanský průkaz.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Kontaktní osoba - krajský garant

Lic. Martina Šenková
Telefon: 542 528 154
Mobil 736 509 040
E-mail: martina.senkova@czso.cz