Vybrané ukazatele hospodářství - říjen, listopad 2011

Vybrané ukazatele hospodářství

11.11.2011
Kód: r-1101-11
 
Průmyslová výroba v říjnu meziročně vzrostla, stavební výroba naopak zrychlila svůj pokles. Vývoz rostl rychleji než dovoz, aktivum obchodní bilance se meziročně zvýšilo.
Hladina spotřebitelských cen v listopadu proti říjnu vzrostla, meziroční růst cen zrychlil. Počet registrovaných nezaměstnaných se v listopadu zvýšil, míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně vzrostla, meziročně klesla.


***

ŘÍJEN 2011

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v říjnu meziročně reálně vyšší o 1,7 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 3,0 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 16,6 %), dalším 0,3 p.b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (růst výroby o 3,0 %) a 0,2 p.b. přispěla výroba elektrických zařízení (růst výroby o 3,4 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,7 p.b.) pokles v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o 17,2 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se meziměsíčně zvýšila o 0,1 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 2,6 %. Tržby z přímého vývozu se zvýšily o 13,1 %, domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků poklesly o 6,4 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 50,9 %, což bylo o 4,7 p.b. více než před rokem.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích se meziročně zvýšila o 2,1 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí vzrostla o 8,4 %, zatímco hodnota tuzemských zakázek klesla o 7,8 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 1,9 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve výši 25 561 Kč vzrostla o 3,1 %, reálně o 0,8 %.

V lednu až říjnu proti stejnému období roku 2010 vzrostla průmyslová produkce o 7,6 %. Tržby z průmyslové činnosti se zvýšily v běžných cenách o 7,8 %, tržby z přímého vývozu o 16,8 %, domácí tržby se nezměnily. Hodnota nových zakázek vzrostla o 6,1 %, z toho zakázek ze zahraničí o 12,4 %; hodnota tuzemských zakázek klesla o 3,7 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se zvýšil o 3,3 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 3,8 % a reálně o 2,0 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v říjnu meziročně reálně klesla o 8,0 %. Pozemní stavitelství snížilo produkci o 5,9 %, inženýrské stavitelství ji snížilo o 11,8 %. Produkce očištěná od sezónních vlivů meziměsíčně zůstala beze změny.

Byla zahájena výstavba 2 452 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 21,2 %. Počet dokončených bytů se meziročně snížil o 16,9 % na 2 904 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 ve stavebnictví v podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 8,5 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve výši 29 851 Kč vzrostla o 1,1 %, reálně o 1,2 % poklesla.

Za leden až říjen byla stavební výroba oproti stejnému období předchozího roku reálně nižší o 5,2 %. Produkce klesla v pozemním stavitelství o 2,6 %, v inženýrském stavitelství o více než desetinu (o 10,3 %). Snížil se počet bytů zahájených (o 0,5 %) i dokončených (o 22,2 %). V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 5,4 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 1,6 %, reálně klesla o 0,2 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 2

Vývoz se v říjnu meziročně zvýšil o 9,6 %, dovoz o 4,9 %. Obchodní bilance v říjnu skončila přebytkem 25,5 mld. Kč, který byl meziročně o 11,8 mld. Kč vyšší a představoval nejvyšší saldo v historii České republiky. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 56,9 mld. Kč (o 1,6 mld. Kč nižší než před rokem), se státy mimo EU 27 se pasivní saldo zlepšilo o 13,4 mld. Kč oproti říjnu 2010 na 31,4 mld. Kč. Říjnové saldo zahraničního obchodu kladně ovlivnil zejména růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky.

Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz o 2,5 % a dovoz o 0,1 %.

V lednu až říjnu vzrostl meziročně vývoz o 14,0 % a dovoz o 12,3 %. Přebytek obchodní bilance 159,8 mld. Kč byl meziročně vyšší o 48,5 mld. Kč.


LISTOPAD 2011

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v listopadu proti říjnu vzrostla o 0,4 %. Úhrnem se ceny zboží zvýšily o 0,8 %, ceny služeb snížily o 0,2 %. Největší nárůst cen zaznamenaly oddíly potraviny a nealkoholické nápoje (o 1,6 %) a bydlení, voda, energie a paliva (o 0,6 %). Naopak nejvíce se snížily ceny v oddílu rekreace a kultura (o 0,5 %) a pošty a telekomunikace (o 0,4 %). Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2,5 % (v říjnu o 2,3 %), v domácnostech důchodců o 3,5 %. Na zvýšení cenové hladiny působil zejména růst cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje (o 0,9 p.b., růst cen o 5,3 %), bydlení, voda, energie a paliva (o 0,9 p.b., růst cen o 3,4 %) a doprava (o 0,5 p.b., růst cen o 4,4 %).

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, zůstala i v listopadu na 1,9 %. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců se také nezměnily a zůstaly vyšší o 2,9 %.

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR podle předběžných výpočtů vzrostl v listopadu meziročně na 2,9 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu podle Eurostatu zůstal již třetí měsíc po sobě 3,0 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v listopadu meziměsíčně zvýšila o 0,1 p.b. a činila ke konci měsíce 8,0 %. Míra nezaměstnanosti mužů vzrostla o 0,2 p.b. na 6,9 %, u žen zůstala na 9,5 %. Proti konci listopadu 2010 byla míra registrované nezaměstnanosti nižší o 0,6 p.b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce koncem listopadu vzrostl na 476,4 tis. osob. Ve srovnání s říjnem se zvýšil o 5,8 tis. a proti listopadu 2010 klesl o 30,2 tis. osob. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci snížil o 0,5 p.b. na 7,1 % (koncem listopadu 2010 byl tento podíl stejný). Počet volných pracovních míst meziměsíčně klesl, meziročně však vzrostl a činil 36,8 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem listopadu 12,9 nezaměstnaných osob, což představovalo meziměsíční zhoršení a výraznější meziroční zlepšení, ovšem s přetrvávajícími regionálními disparitami.

______________________________

1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.
2 V přeshraničním pojetí.


  • cvyb121311.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz