Vybrané ukazatele hospodářství - prosinec 2011, leden 2012

Vybrané ukazatele hospodářství

11.01.2012
Kód: r-1101-11
 
Průmyslová výroba v prosinci meziročně vzrostla, stavební výroba se rovněž zvýšila. Vývoz rostl rychleji než dovoz, aktivum obchodní bilance bylo vyšší než před rokem. Prosinec 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně.
Zejména vlivem zvýšení DPH byla hladina spotřebitelských cen v lednu vyšší než v prosinci a meziroční růst cen zrychlil. Počet registrovaných nezaměstnaných se v lednu zvýšil, míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně vzrostla, meziročně klesla.

PROSINEC 2011

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v prosinci meziročně reálně vyšší o 2,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,4 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 2,0 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 11,5 %), dalším 1,4 p.b. výroba strojů a zařízení (růst výroby o 14,8 %) a 0,6 p.b. přispěla výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (růst výroby o 28,2 %). Opačným směrem působil nejvíce (-1,1 p.b.) pokles v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o 26,9 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se meziměsíčně snížila o 0,8 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 2,4 %. Tržby z přímého vývozu se zvýšily o 11,5 %, domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků poklesly o 4,2 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 45,8 %, což bylo o 3,8 p.b. více než před rokem.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích se meziročně snížila o 1,2 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí vzrostla o 10,3 %, zatímco hodnota tuzemských zakázek klesla o 17,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 1,7 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve výši 27 453 Kč vzrostla o 0,3 %, reálně poklesla o 2,1 %.
V roce 2011 se proti roku 2010 zvýšila průmyslová produkce o 6,9 % (o rok dříve růst činil 10,3 %). Meziroční vývoj v jednotlivých čtvrtletích vykazoval 12,3 % růst v 1. čtvrtletí, dále zpomaloval na 9,0 % ve 2. čtvrtletí, na 3,7 % ve 3. čtvrtletí a na 3,1 % ve 4. čtvrtletí. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v roce 2011 meziročně v běžných cenách o 7,2 %; tržby z přímého vývozu rostly výrazně rychleji (o 16,2 %), kdežto domácí tržby klesly o 0,4 %. Hodnota nových zakázek vzrostla o 5,4 %, z toho zakázek ze zahraničí o 12,1 %; hodnota tuzemských zakázek klesla o 5,1 %. Růst průmyslu byl zabezpečen výhradně vývozem. Při zvýšení počtu zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci o 3,0 % vzrostla jejich průměrná měsíční mzda nominálně o 3,3 % na 25 759 Kč, reálně byla vyšší o 1,4 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v prosinci meziročně reálně vzrostla o 14,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 16,2 %. Tento vývoj byl způsoben zejména vlivem mimořádných faktorů (nízká základna prosince 2010, teplé počasí koncem roku 2011, očekávaný růst DPH). Pozemní stavitelství zvýšilo produkci o 13,8 %, inženýrské stavitelství o 17,2 %. Produkce očištěná od sezónních vlivů meziměsíčně vzrostla o 5,5 %.

Byla zahájena výstavba 1 908 bytů, což představovalo meziroční pokles o 12,2 %. Počet dokončených bytů se meziročně snížil o 5,9 % na 4 686 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 ve stavebnictví v podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 7,5 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve výši 35 163 Kč vzrostla o 0,9 %, reálně klesla o 1,5 %.

V roce 2011 proti roku 2010 stavební výroba poklesla reálně o 3,1 % (o rok dříve pokles činil 7,1 %). Po nárůstu o 7,0 % v 1. čtvrtletí 2011 stavební produkce poté meziročně klesala, a to o 4,8 % ve 2. čtvrtletí a o 9,7 % ve 3. čtvrtletí; ve 4. čtvrtletí opět meziročně vzrostla o 0,4 %. Výroba se meziročně snížila o 0,3 % v pozemním stavitelství, v inženýrském stavitelství o 8,7 %. Počet zahájených bytů klesl o 2,1 %, počet dokončených bytů klesl o více než pětinu (o 21,4 %). V podnicích s 50 a více zaměstnanci při snížení počtu zaměstnanců o 5,9 % vzrostla průměrná mzda nominálně o 1,5 % na 29 206 Kč, reálně byla nižší o 0,4%.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 2

Vývoz se v prosinci meziročně zvýšil o 10,1 %, dovoz o 5,1 %. Obchodní bilance v prosinci skončila přebytkem 10,5 mld. Kč, zatímco o rok dříve byla téměř vyrovnaná. Se státy EU 27 zůstala bilance aktivní ve stejné výši jako v prosinci 2010 (45,5 mld. Kč), se státy mimo EU 27 se pasivní saldo zlepšilo o 10,4 mld. Kč oproti prosinci 2010 na 35,0 mld. Kč. Prosincové saldo zahraničního obchodu kladně ovlivnil zejména růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky. Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz o 2,9 % a dovoz o 2,0 %.

V roce 2011 proti roku 2010 vzrostl vývoz o 13,2 % a dovoz o 10,9 % (o rok dříve byla obě meziroční tempa vyšší, avšak v opačné relaci: vývoz stoupl o 18,4 % a dovoz o 21,2 %). Přebytek obchodní bilance 191,4 mld. Kč byl meziročně vyšší o 70,2 mld. Kč. Kladná salda jednotlivých čtvrtletí také převyšovala hodnoty předchozího roku: v 1. čtvrtletí 2011 přebytek dosáhl výše 54,2 mld. Kč, ve 2. čtvrtletí výše 44,3 mld. Kč, ve 3. čtvrtletí 36,0 mld. Kč a ve 4. čtvrtletí vzrostl na 56,9 mld. Kč.


LEDEN 2012

SPOTŘEBITELSKÉ CENY 3

Celková hladina spotřebitelských cen v lednu proti prosinci vzrostla o výrazných 1,8 %. Vliv zvýšené nižší sazby DPH na meziměsíční úhrnný přírůstek indexu spotřebitelských cen v lednu představoval podle orientačního propočtu ČSÚ 1,1 procentního bodu. Úhrnem se zvýšily ceny zboží o 1,6 % a ceny služeb o 2,0 %. Největší nárůst cen zaznamenaly oddíly zdraví (o 4,0 %), bydlení, voda, energie a paliva (o 3,2 %) a potraviny a nealkoholické nápoje (o 2,2 %). Snížily se pouze ceny v oddíle odívání a obuv (o 4,3 %). Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 3,5 % (v prosinci o 2,4 %), v domácnostech důchodců o 4,9 %. Na zvýšení cenové hladiny působil zejména růst cen v oddílech bydlení, voda, energie a paliva (o 1,5 p.b., růst cen o 5,5 %), potraviny a nealkoholické nápoje (o 1,1 p.b., růst cen o 7,0 %) a doprava (o 0,4 p.b., růst cen o 3,8 %).

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, byla v lednu 2,1 %. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců byly vyšší o 3,1 %.
Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR podle předběžných výpočtů vzrostl v lednu meziročně na 3,8 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu podle Eurostatu činil 2,7 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v lednu 2012 meziměsíčně zvýšila o 0,5 p.b. a činila ke konci měsíce 9,1 %. Míra nezaměstnanosti vzrostla u mužů o 0,6 p.b. na 8,3 %, u žen o 0,3 p.b. na 10,1 %. Proti konci ledna 2011 byla míra registrované nezaměstnanosti nižší o 0,6 p.b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce koncem ledna vzrostl na 534,1 tis. osob. Ve srovnání s prosincem 2011 se zvýšil o 25,6 tis. a proti lednu 2011 klesl o 37,8 tis. osob. Počet volných pracovních míst meziměsíčně klesl, meziročně však vzrostl a činil 34,5 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem ledna 15,5 nezaměstnaných osob, což představovalo meziměsíční zhoršení a výraznější meziroční zlepšení, ovšem s přetrvávajícími regionálními disparitami.

__________________________
1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.
2 V přeshraničním pojetí.
3 Na základě standardní revize cenových indexů jsou od ledna 2012 počítány indexy spotřebitelských cen na nových vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2010. Indexy dosud vypočítávané k technickému základu prosinec 2009 = 100 jsou počítány k novému technickému základu prosinec 2011 = 100. Takto vypočtené indexy jsou na všech úrovních používané klasifikace CZ-COICOP řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005=100, ze které jsou počítány indexy k dalším cenovým základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100, index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).  • cvyb022012.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz