Vybrané ukazatele hospodářství - srpen, září 2011

Vybrané ukazatele hospodářství

13.09.2011
Kód: r-1101-11
 
Průmyslová výroba v srpnu meziročně vzrostla, stavební výroba meziročně zpomalila svůj pokles. Vývoz rostl nepatrně rychleji než dovoz, aktivum obchodní bilance se meziročně mírně zvýšilo. Srpen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více.
Hladina spotřebitelských cen v září proti srpnu klesla, meziroční růst cen nepatrně zrychlil. Počet registrovaných nezaměstnaných se v září snížil, míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně i meziročně klesla.


***

SRPEN 2011

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v srpnu meziročně reálně vyšší o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,5 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 1,2 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 7,2 %), dalším 1,0 p.b. výroba strojů a zařízení (růst výroby o 12,7 %) a 0,6 p.b. přispěla výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (růst výroby o 6,5 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,3 p.b.) pokles v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o 8,3 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se meziměsíčně snížila o 0,6 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 6,0 %. Tržby z přímého vývozu se zvýšily o 16,0 %, domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků poklesly o 2,1 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 49,0 %, což bylo o 4,2 p.b. více než před rokem.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích se meziročně snížila o 3,4 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí vzrostla o 3,3 %, zatímco hodnota tuzemských zakázek klesla o 14,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 3,0 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve výši 25 036 Kč vzrostla o 4,8 %, reálně o 3,0 %.

V lednu až srpnu proti stejnému období roku 2010 vzrostla průmyslová produkce o 9,3 %. Tržby z průmyslové činnosti se zvýšily v běžných cenách o 9,5 %, tržby z přímého vývozu o 18,0 % a domácí tržby o 2,3 %. Hodnota nových zakázek vzrostla o 7,2 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se zvýšil o 3,6 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 3,9 % a reálně o 2,1 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v srpnu meziročně reálně klesla o 7,7 %. Pozemní stavitelství snížilo produkci o 1,8 %, inženýrské stavitelství ji snížilo o 18,5 %. Produkce očištěná od sezónních vlivů se meziměsíčně nezměnila.

Byla zahájena výstavba 2 320 bytů, což představovalo meziroční pokles o 17,0 %. Počet dokončených bytů se zvýšil o 24,3 % na 2 736 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 ve stavebnictví v podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 6,9 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve výši 29 401 Kč vzrostla o 9,3 %, reálně o 7,5 %.

Za leden až srpen byla stavební výroba meziročně reálně nižší o 3,6 %. Produkce klesla v pozemním stavitelství o 0,2 %, v inženýrském stavitelství o více než desetinu (o 10,4 %). Snížil se počet bytů zahájených (o 3,1 %) i dokončených (o 19,9 %). V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 4,5 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 1,5 %, reálně se však snížila o 0,3 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 2

Vývoz se v srpnu meziročně zvýšil o 10,8 %, dovoz o 10,3 %. Obchodní bilance v srpnu skončila přebytkem 1,7 mld. Kč, který byl meziročně o 1,0 mld. Kč vyšší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 47,1 mld. Kč (o 7,2 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní (45,4 mld. Kč), což představovalo zhoršení o 6,2 mld. Kč oproti srpnu 2010. Srpnové saldo zahraničního obchodu je nejnižší v letošním roce a kladně jej ovlivnil zejména růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky.

Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 0,2 %.

V lednu až srpnu vzrostl vývoz o 15,4 % a dovoz o 14,5 %. Přebytek obchodní bilance 114,1 mld. Kč byl meziročně vyšší o 27,0 mld. Kč.


ZÁŘÍ 2011

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v září proti srpnu klesla o 0,2 %. Úhrnem se ceny zboží zvýšily o 0,2 %, ceny služeb snížily o 0,7 %. Největší pokles cen zaznamenaly oddíly rekreace a kultura (o 3,9 %) a bytové vybavení, zařízení domácností, opravy (o 0,2 %). Naopak nejvíce se zvýšily ceny v oddíle odívání a obuv (o 2,0 %) a vzdělávání (o 1,8 %). Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 1,8 % (v srpnu o 1,7 %). Na zvýšení cenové hladiny působil zejména růst cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje (o 0,7 p.b., růst cen o 3,9 %) a bydlení, voda, energie a paliva (o 0,7 p.b., růst cen o 2,7 %).

Čtvrtletně vykázaly průměrné hladiny spotřebitelských cen meziroční růsty o 1,7 % v 1. čtvrtletí a shodně o 1,8 % ve 2. i 3. čtvrtletí. Z toho administrativně regulované ceny vzrostly v 1. čtvrtletí o 4,3 %, v dalších čtvrtletích postupně o 4,0 % a o 4,5 %. Tržní ceny byly v jednotlivých čtvrtletích vyšší postupně o 1,3 %, 1,3 % a 1,2 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, klesla v září na 1,8 %. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců vzrostly o 2,9 %.

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR podle předběžných výpočtů zůstal i v září meziročně na 2,1 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 3,0 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v září meziměsíčně snížila o 0,2 p.b. a činila ke konci měsíce 8,0 %. Míra nezaměstnanosti mužů zůstala na 6,8 %, u žen klesla o 0,3 p.b. na 9,7 %. Proti konci z áří 2010 byla míra registrované nezaměstnanosti nižší o 0,5 p.b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce koncem září klesl na 475,1 tis. osob. Ve srovnání se srpnem klesl o 6,4 tis. a proti září 2010 klesl o 25,4 tis. osob. Při nárůstu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci zvýšil o 1,6 p.b. na 7,4 % (koncem září 2010 byl 7,9 %). Počet volných pracovních míst meziměsíčně nepatrně klesl, meziročně však vzrostl a činil 39,8 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem září 11,9 nezaměstnaných osob, což představovalo nepatrné meziměsíční zhoršení a výraznější meziroční zlepšení, ovšem s přetrvávajícími regionálními disparitami.

V 1. až 3. čtvrtletí činila průměrná míra registrované nezaměstnanosti 8,7 %, z toho v 1. čtvrtletí 9,6 %, ve 2. čtvrtletí 8,5 % a ve 3. čtvrtletí 8,1 %.

____________________________
1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.
2 V přeshraničním pojetí.


  • cvyb101211.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz