Vybrané ukazatele hospodářství - srpen, září 2010

Vybrané ukazatele hospodářství

12.10.2010
Kód: r-1101-10
 
Průmyslová výroba již devátý měsíc po sobě meziročně vzrostla, v srpnu byl růst výrazný. Stavební výroba pokračovala v poklesu. Přírůstek dovozu byl vyšší než přírůstek vývozu, obchodní bilance byla téměř vyrovnaná, přebytek byl nejnižší v letošním roce. V srpnu bylo o 1 pracovní den více než před rokem.
Hladina spotřebitelských cen v září proti srpnu klesla, meziroční přírůstek cen zrychlil. Po prázdninách se registrovaná nezaměstnanost mírně snížila, počet nezaměstnaných absolventů škol výrazně vzrostl.


***

SRPEN 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v srpnu meziročně vyšší o 12,9 % (po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 10,1 %). Meziroční přírůstek sezónně očištěné průmyslové výroby se již pět měsíců pohybuje kolem 10 %. Celkové zvýšení ovlivnila 2,7 p. b. výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 16,3 %), dalšími 2,1 procentními body výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a 1,5 p. b. výroba elektrických zařízení. Výroba v obou těchto odvětvích rostla o více než čtvrtinu. Opačným směrem působil nejvíce (-0,3 p. b.) pokles výroby nápojů o 9,7 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti červenci o 1,3 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 14,4 %, z toho tržby z přímého vývozu o 22,0 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 48,4 % a to bylo o 3,0 p. b. více než před rokem.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil již pouze o 1,5 %. Jejich průměrná mzda 23 883 Kč byla vyšší nominálně o 4,6 % a reálně o 2,6 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 22,1 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 20,6 %. Rychlejší růst byl v letošním roce pouze v květnu.

V lednu až srpnu se proti stejnému období minulého roku zvýšila průmyslová produkce o 9,6 %. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 8,7 % a tržby z přímého vývozu o 15,3 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil o 6,5 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 4,8 % a reálně o 3,6 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v srpnu meziročně opět klesla, tentokrát o 2,1 % (ve stálých cenách), po očištění od vlivu počtu pracovních dní byl pokles 3,3 %. Vliv poklesu výroby v pozemním stavitelství o 5,6 % byl vyšší než přírůstek v inženýrském stavitelství o 4,6 %. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se zvýšila meziměsíčně o 0,2 %.

Bytová výstavba výrazně poklesla, zejména vlivem nízké výstavby bytových domů. Byla zahájena výstavba 2 794 bytů, což bylo o 13,6 % méně než před rokem, počet dokončených bytů se snížil o 14,8 % na 2 202 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 0,6 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 26 868 Kč a meziročně vzrostla o 1,7 %, její reálný pokles byl 0,2 %.

Za prvých osm měsíců letošního roku byla stavební výroba reálně o 9,8 % nižší než před rokem, z toho v inženýrském stavitelství klesla o 3,8 % a v pozemním stavitelství o 12,6 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 4,3 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 3,6 % a reálně o 2,4 %. Počet zahájených bytů se snížil o 24,4 % a počet dokončených bytů o 8,8 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz se v srpnu meziročně zvýšil o 23,0 %, dovoz rostl rychleji, o 30,1 % - vše v běžných cenách. Srpnová obchodní bilance skončila minimálním přebytkem 0,5 mld. Kč, který byl meziročně o 8,6 mld. Kč nižší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 38,9 mld. Kč (o 5,9 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 38,4 mld. Kč, v srpnu 2009 bylo pasívum o 14,5 mld. lepší. Saldo zahraničního obchodu bylo negativně ovlivněno zejména poklesem přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky a zvýšením deficitu obchodu s minerálními palivy a chemickými výrobky. Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz o 0,3 % a dovoz o 1,4 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 1,9 % a u dovozu o 1,4 %.

V lednu až srpnu vzrostl meziročně vývoz o 15,9 % a dovoz o 18,0 %. Přebytek obchodní bilance 86,8 mld. Kč byl o 12,2 mld. Kč nižší než v prvých osmi měsících roku 2009.


ZÁŘÍ 2010

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v září proti srpnu sezónně klesla (o 0,3 %), byl to letošní druhý meziměsíční pokles. Ceny zboží se nezměnily a ceny služeb se snížily o 0,8 %. Nejvíce se snížily ceny v oddílech rekreace a kultura (snížení cen dovolených s komplexními službami o 14,7 %), a doprava (pokles cen pohonných hmot o 1,0 %). Naproti tomu vzrostly ceny v oddílech vzdělávání (zvýšení poplatků v mateřských a soukromých základních školách, školních družinách a za kurzy pro zvýšení kvalifikace) a odívání a obuv (vyšší ceny nových modelů). Meziroční růst spotřebitelských cen byl o 0,1 p.b. vyšší než v srpnu, tj. 2,0 %. Zvýšení cenové hladiny bylo ovlivněno 0,7 p.b. cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (růst cen o 4,1 %), dalšími 0,6 p.b. cenami v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 2,1 %) a 0,5 p.b. přispěly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák (růst cen o 5,3 %). Vliv změn cen v ostatních oddílech se pohyboval od –0,1 do 0,2 p. b. Ceny zboží úhrnem se zvýšily o 1,7 % a ceny služeb o 2,2 %.

Při sledování jednotlivých čtvrtletí se letos růst cen neustále zrychloval, v 1. čtvrtletí vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 0,7 %, ve 2. čtvrtletí o 1,2 % a ve 3. čtvrtletí o 1,9 %. Z toho růst administrativně regulovaných cen byl v 1. čtvrtletí 1,0 % a v dalších čtvrtletích postupně o 2,4 % a 3,7 %. Tržní ceny byly v jednotlivých čtvrtletích vyšší postupně o 0,5 %, 0,9 % a 1,5 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v září 1,1 % a byla o 0,2 p.b. vyšší než v srpnu. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech důchodců vyšší o 1,5 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen se v ČR v září meziročně zvýšil o 1,8 % (shodný byl jeho bleskový odhad pro eurozónu podle Eurostatu).

NEZAMĚSTNANOST

I přes vysoký růst počtu nezaměstnaných absolventů škol po prázdninách míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) klesla v září meziměsíčně o 0,1 p.b. a činila ke konci měsíce 8,5 %. Míra nezaměstnanosti mužů se nezměnila a zůstala na 7,3 %, zatímco míra nezaměstnanosti žen klesla o 0,2 p.b. na 10,2 %. Proti konci září 2009 byla míra registrované nezaměstnanosti nižší o 0,1 p.b. a meziroční pokles se projevil poprvé od prosince 2008. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce byl koncem září těsně nad hranicí půl milionu (500,5 tis.) a byl o 1,0 tis. nižší než před měsícem, proti stejnému období minulého roku se snížil o 0,3 tis.osob. Při vysokém růstu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci zvýšil o 2,2 p.b. na 7,9 %, koncem září 2009 dosáhl 7,6 %. Počet volných pracovních míst meziměsíčně klesl o 1,5 tis. a činil 35,1 tisíc. Na jedno pracovní místo připadly koncem září 14,3 nezaměstnané osoby v porovnání s 12,9 uchazeči v září 2009.

V 1. až 3. čtvrtletí činila průměrná míra registrované nezaměstnanosti 9,1 %, z toho v 1. čtvrtletí 9,8 %, ve 2. čtvrtletí 9,0 % a ve 3. čtvrtletí 8,6 %.


  • cvyb101210.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz