Vybrané ukazatele hospodářství - prosinec 2010, leden 2011

Vybrané ukazatele hospodářství

11.02.2011
Kód: r-1101-10
 
Průmyslová výroba již třináctý měsíc po sobě meziročně vzrostla, tempo přírůstku mírně zpomalilo. Meziroční pokles stavební výroby se skokově prohloubil. Pokračoval rychlejší růst dovozu než vývozu, aktivum obchodní bilance bylo nižší než před rokem. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku měl prosinec o 1 pracovní den více, rok 2010 měl o 2 pracovní dny více.
Hladina spotřebitelských cen v lednu 2011 proti prosinci 2010 vzrostla, meziroční růst cen však zpomalil. Počet registrovaných nezaměstnaných se zvýšil, míra registrované nezaměstnanosti se téměř nezměnila meziměsíčně ani meziročně.


***

PROSINEC 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v prosinci meziročně vyšší o 12,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 10,0 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 4,7 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby téměř o třetinu), dalšími 1,8 p. b. výroba strojů a zařízení s růstem výroby o 21,5 % a 1,1 p. b. výroba elektrických zařízení (růst výroby o 21,1 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,3 p. b.) pokles výroby ostatních nekovových minerálních výrobků o 7,6 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se snížila proti listopadu o 0,9 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 13,2 %, z toho tržby z přímého vývozu o 24,4 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 45,8 % a to bylo o 4,1 p. b. více než před rokem.

Průměrný počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků 1) v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 0,5 %. Jejich průměrná mzda 27 257 Kč byla nominálně vyšší o 1,1 %, reálně však poklesla o 1,2 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 11,5 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 14,0 %.

V roce 2010 se proti roku 2009 zvýšila průmyslová produkce o výrazných 10,5 %, byla však nižší než v roce 2007 a 2008 (o 6,3 %, resp. o 4,6 %). Meziroční vývoj v jednotlivých čtvrtletích vykazoval 7,5 % růst v 1. čtvrtletí, zrychlil na 11,9 % ve 2. čtvrtletí, lehce zpomalil na 10,9 % ve 3. čtvrtletí a opět zrychlil na 11,8 % ve 4. čtvrtletí. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v roce 2010 meziročně v běžných cenách o 10,1 %, tržby z přímého vývozu rostly výrazně rychleji (o 17,0 %). Při snížení počtu zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci o 4,7 % vzrostla jejich průměrná měsíční mzda nominálně o 4,3 % na 24 928 Kč, reálně byla vyšší o 2,8 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v prosinci meziročně opět klesla, tentokrát o výrazných 14,6 % (ve stálých cenách); po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 15,7 %. Pozemní stavitelství zaznamenalo po tříměsíčním přírůstku prudký pokles (o 14,3 %), inženýrské stavitelství potvrdilo dlouhodobý klesající trend propadem výroby o 15,6 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů se meziměsíčně snížila o 13,4 %. K poklesu stavební výroby přispělo mj. i nezvykle chladné počasí a nadměrné sněžení.

Byla zahájena výstavba 2 172 bytů, což bylo o 0,8 % méně než před rokem, počet dokončených bytů se snížil o 16,5 % na 4 982 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 0,1 %. Jejich průměrná mzda 35 256 Kč byla nižší nominálně o 6,5 % a reálně o 8,6 %.

V roce 2010 proti roku 2009 stavební výroba poklesla reálně o 7,8 %, proti letům 2007 a 2008 byla shodně nižší o 8,7 %. Po výrazném meziročním poklesu v 1. čtvrtletí o 21,4 % nebyly poklesy v dalších čtvrtletích již tak velké: 7,2 % ve 2. čtvrtletí, 3,9 % ve 3. čtvrtletí a 4,9 % ve 4. čtvrtletí. Výroba v pozemním stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 8,4 %, inženýrské stavitelství kleslo o 6,7 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci při snížení počtu zaměstnanců o 3,0 % vzrostla průměrná mzda nominálně o 2,5 % na 28 734 Kč, reálně byla vyšší o 1,0 %. Počet zahájených bytů se snížil téměř o čtvrtinu a počet dokončených bytů o 5,3 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz se v prosinci meziročně zvýšil o 27,0 %, dovoz rostl již desátý měsíc rychleji, nyní o 28,5 % - vše v běžných cenách. Tempa růstu patřila k nejvyšším v roce 2010. Obchodní bilance v prosinci skončila přebytkem 1,0 mld. Kč, který byl meziročně o 1,7 mld. Kč nižší a byl teprve druhým prosincovým přebytkem v historii ČR. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 45,8 mld. Kč (o 12,2 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 44,8 mld. Kč (v prosinci 2009 bylo pasívum o 13,9 mld. Kč lepší). Saldo zahraničního obchodu bylo negativně ovlivněno zejména zhoršením bilance obchodu s polotovary a materiály, s chemickými výrobky, surovinami a minerálními palivy. Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz i dovoz: vývoz o 2,0 %, dovoz o 1,6 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 1,0 % a u dovozu o 0,8 %.

V roce 2010 vzrostl meziročně vývoz o výrazných 17,7 % a dovoz o 20,3 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 124,5 mld. Kč, což bylo o 25,0 mld. Kč méně než před rokem. V 1. čtvrtletí dosáhl přebytek 47,3 mld. Kč, poté výše aktivního salda klesala na 33,5 mld. Kč ve 2. čtvrtletí a na 15,4 mld. Kč ve 3. čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí přebytek opět vzrostl na 28,4 mld. Kč. S výjimkou 1. čtvrtletí byl přebytek vždy nižší než před rokem.


LEDEN 2011

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v lednu proti prosinci vzrostla o 0,7 %, což byl nejnižší lednový meziměsíční růst cen od roku 2005. Úhrnem se zvýšily ceny zboží o 0,5 % a ceny služeb o 0,8 %. Nejvíce vzrostly ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva (celkem o 1,7 %). Pokračoval i růst cen v oddílech alkoholické nápoje a tabák, doprava (obojí po 0,9 %) a potraviny a nealkoholické nápoje (o 0,7 %). Opačným směrem působil zejména vliv poklesu cen oděvů a obuvi o 3,7 % v důsledku výprodejů. Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 1,7 % (proti prosinci byl růst o 0,6 procentního bodu pomalejší). Na zvýšení cenové hladiny působil shodně 0,7 p. b. růst cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje (růst cen o 4,3 %) a bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 2,7 %). Dalšími 0,3 p. b. přispěl růst cen alkoholických nápojů a tabáku o 3,5 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v lednu 1,6 % a byla o 0,1 p. b. vyšší než v prosinci 2010. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců vzrostly o 2,4 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen v ČR v lednu meziročně zpomalil na 1,9 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 2,4 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v lednu meziměsíčně nepatrně zvýšila o 0,1 p. b. a činila ke konci měsíce 9,7 %. Míra nezaměstnanosti mužů vzrostla o 0,3 p. b. na 9,1 %, u žen klesla o 0,2 p. b. na 10,5 %. Proti konci ledna 2010 se míra registrované nezaměstnanosti snížila o 0,1 p. b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce se koncem ledna zvýšil (571,9 tis. osob) a byl o 10,3 tis. vyšší než před měsícem, proti stejnému období minulého roku byl však nižší o 2,4 tis. osob. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci snížil o 0,3 p. b. na 6,0 %, koncem ledna 2010 dosáhl 6,1 %. Počet volných pracovních míst meziměsíčně vzrostl, meziročně nepatrně klesl a činil 31,4 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem ledna 18,2 nezaměstnaných osob – tento údaj se meziměsíčně ani meziročně nezměnil.

_________________________________

1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.


  • cvyb021111.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz