Vybrané ukazatele hospodářství - červen, červenec 2011

Vybrané ukazatele hospodářství

14.07.2011
Kód: r-1101-11
 
Průmyslová výroba v červnu zpomalila meziroční růst, stavební výroba meziročně opět poklesla. Vývoz rostl rychleji než dovoz, aktivum obchodní bilance se meziročně zvýšilo.
Hladina spotřebitelských cen v červenci proti červnu vzrostla, meziroční růst cen zpomalil. Počet registrovaných nezaměstnaných se v červenci po šesti měsících zvýšil, míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně vzrostla, meziročně klesla.


***

ČERVEN 2011

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v červnu meziročně reálně vyšší o 7,4 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 3,1 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 17,2 %), dalšími 1,5 p.b. výroba strojů a zařízení (růst výroby o 18,3 %) a 0,9 p.b. přispěla výroba elektrických zařízení (růst výroby o 14,8 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,5 p.b.) pokles v odvětví výroba potravinářských výrobků o 9,5 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se meziměsíčně snížila o 1,9 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 6,0 %, z toho tržby z přímého vývozu o 12,6 %. Domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků stagnovaly na úrovni června 2010. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 50,6 %, což bylo o 3,0 p.b. více než před rokem.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 3,4 %. Jejich průměrná nominální mzda ve výši 25 560 Kč vzrostla o 4,1 %, reálně o 2,3 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 5,0 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí vzrostla o 11,8 %, zatímco hodnota tuzemských zakázek klesla o 5,2 %.

V 1. pololetí 2011 se proti stejnému období minulého roku zvýšila průmyslová produkce o 10,8 %, růst přitom zpomalil z 12,7 % v 1. čtvrtletí na 9,1 % ve 2. čtvrtletí. Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly v 1. pololetí 2011 o 10,8 %; tržby z přímého vývozu o 18,4 % a domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků o 4,2 %. Průměrný počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se zvýšil o 3,8 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 4,2 % a reálně o 2,4 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v červnu meziročně reálně klesla o 6,3 %. Pozemní stavitelství snížilo produkci o 2,7 %, inženýrské stavitelství o 12,4 %. Produkce očištěná od sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,2 %.

Byla zahájena výstavba 2 342 bytů, což představovalo meziroční pokles o 4,3 %. Počet dokončených bytů se snížil o 16,9 % na 1 279 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 ve stavebnictví v podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 4,7 %. Jejich průměrná nominální mzda ve výši 28 222 Kč klesla o 2,7 %, reálně o 4,4 %.

Za 1. pololetí 2011 byla stavební výroba reálně o 1,3 % nižší než před rokem, z toho v 1. čtvrtletí vzrostla o 7,0 % a ve 2. čtvrtletí klesla o 5,7 %. V pozemním stavitelství byla pololetní výroba vyšší o 1,9 %, v inženýrském stavitelství naopak nižší o 8,0 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 3,4 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 0,5 %, reálně však klesla o 1,3 %. Počet zahájených bytů se nepatrně zvýšil o 0,1 % a počet dokončených bytů klesl o 28,6 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 2

Vývoz se v červnu meziročně zvýšil o 9,6 %, dovoz o 5,5 %. Výsledky ovlivnila vysoká srovnávací hladina loňského června. Obchodní bilance v červnu skončila přebytkem 17,6 mld. Kč, který byl meziročně o 9,5 mld. Kč vyšší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 57,5 mld. Kč (o 6,7 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní (39,9 mld. Kč), což představovalo zlepšení o 2,8 mld. Kč oproti červnu 2010. Saldo zahraničního obchodu bylo kladně ovlivněno zejména růstem přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky.

Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 0,3 % a dovoz o 1,7 %.

V 1. pololetí 2011 vzrostl meziročně vývoz o 17,6 % a dovoz o 17,4 %. Přebytek obchodní bilance 97,7 mld. Kč byl o 16,9 mld. Kč vyšší než v 1. pololetí 2010. V 1. čtvrtletí 2011 se zvýšil vývoz o 21,5 % a dovoz o 22,2 %, ve 2. čtvrtletí bylo zvýšení 14,1 %, resp. 13,1 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl v 1. čtvrtletí 53,8 mld. Kč, ve 2. čtvrtletí 43,9 mld. Kč. Ve srovnání s 1., resp. 2. čtvrtletím 2010 přebytky narostly o 6,5 mld. Kč, resp. o 10,4 mld. Kč.


ČERVENEC 2011

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v červenci proti červnu vzrostla o 0,3 %. Úhrnem se ceny zboží snížily o 0,2 %, ceny služeb vzrostly o 0,8 %. Největší nárůst cen zaznamenaly oddíly rekreace a kultura (o 3,3 %) a alkoholické nápoje, tabák (o 1,0 %). Naopak nejvíce se snížily ceny v oddíle odívání a obuv (o 3,0 %). Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 1,7 % (v červnu o 1,8 %). Na zvýšení cenové hladiny působil zejména růst cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje (+0,8 p.b., růst cen o 4,4 %) a bydlení, voda, energie a paliva (+0,7 p.b., růst cen o 2,8 %). Snížení cenové hladiny napomohl pokles cen v oddíle rekreace a kultura (-0,2 p.b.).

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, zůstala v červenci na 1,9 %. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců vzrostly stejně jako v červnu o 3,0 %.

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR podle předběžných výpočtů zůstal v červenci meziročně na 1,9 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 2,5 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v červenci meziměsíčně zvýšila o 0,1 procentního bodu a činila ke konci měsíce 8,2 %. Míra nezaměstnanosti mužů klesla o 0,1 p.b. na 6,9 %, u žen vzrostla o 0,4 p.b. na 9,9 %. Proti konci července 2010 se míra registrované nezaměstnanosti snížila o 0,5 p.b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce koncem července vzrostl na 485,6 tis. osob. Ve srovnání s červnem vzrostl o 6,8 tis. a proti červenci 2010 klesl o 19,7 tis. osob. Při malém nárůstu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci zvýšil o 0,1 p.b. na 5,0 % (koncem července 2010 byl 4,9 %). Počet volných pracovních míst meziměsíčně i meziročně vzrostl a činil 38,9 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem července stejně jako v červnu 12,5 nezaměstnaných osob, což představovalo meziroční zlepšení, ovšem s významnými regionálními rozdíly.

___________________________________

1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.
2 V přeshraničním pojetí.


  • cvyb081111.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz