Vybrané ukazatele hospodářství - květen, červen 2011

Vybrané ukazatele hospodářství

13.06.2011
Kód: r-1101-11
 Průmyslová výroba v květnu zrychlila meziroční růst, stavební výroba meziročně opět poklesla. Vývoz rostl rychleji než dovoz, aktivum obchodní bilance se meziročně zvýšilo. Květen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více.

Hladina spotřebitelských cen v červnu proti květnu klesla, meziroční růst cen zpomalil. Počet registrovaných nezaměstnaných se snížil, míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně i meziročně klesla.
* * *


KVĚTEN 2011

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v květnu meziročně reálně vyšší o 15,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 12,6 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 5,3 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 29,9 %), dalšími 1,8 p.b. výroba strojů a zařízení (růst výroby o 22,7 %) a 1,5 p.b. přispěla výroba elektrických zařízení (růst výroby o více než čtvrtinu). Opačným směrem působil nejvíce (-0,4 p.b.) pokles v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o 9,5 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se meziměsíčně zvýšila o 2,7 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 13,9 %, tržby z přímého vývozu o 21,8 % a domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků o 6,9 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 50,2 %, což bylo o 3,2 p.b. více než před rokem.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 3,7 %. Jejich průměrná nominální mzda ve výši 26 570 Kč vzrostla o 6,0 %, reálně o 3,9 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 5,2 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí vzrostla o 10,8 %, zatímco hodnota tuzemských zakázek klesla o 3,9 %.

V lednu až květnu se proti stejnému období roku 2010 zvýšila průmyslová produkce o 11,5 %. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 11,9 % a tržby z přímého vývozu o 19,7 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se zvýšil o 3,9 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 4,2 % a reálně o 2,4 %.


STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v květnu meziročně reálně klesla o 4,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,0 %. Pozemní stavitelství snížilo produkci o 2,5 %, inženýrské stavitelství o 9,5 %. Produkce očištěná od sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,2 %.

Byla zahájena výstavba 2 985 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 6,4 %. Počet dokončených bytů se snížil o 18,8 % na 2 023 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 ve stavebnictví v podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 4,1 %. Jejich průměrná nominální mzda ve výši 28 818 Kč vzrostla o 6,7 %, reálně o 4,6 %.

Za leden až květen byla stavební výroba meziročně reálně vyšší o 0,3 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 3,2 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 1,3 %, reálně se však snížila o 0,5 %. Počet zahájených bytů vzrostl o 1,0 %, zatímco počet dokončených bytů klesl o 29,9 %.


ZAHRANIČNÍ OBCHOD 2

Vývoz se v květnu meziročně zvýšil o 18,2 %, dovoz o 17,5 %. Obchodní bilance v květnu skončila přebytkem 14,4 mld. Kč, který byl meziročně o 3,2 mld. Kč vyšší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 56,1 mld. Kč (o 5,5 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní (41,7 mld. Kč), přičemž v květnu 2010 bylo pasivum o 2,3 mld. Kč příznivější. Saldo zahraničního obchodu bylo kladně ovlivněno zejména růstem přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky.

Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 0,7 % a dovoz o 1,0 %.

V lednu až květnu vzrostl vývoz o 19,4 % a dovoz o 20,1 %. Přebytek obchodní bilance 80,5 mld. Kč byl meziročně vyšší o 7,9 mld. Kč.ČERVEN 2011

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v červnu proti květnu klesla o 0,2 %. Úhrnem se ceny zboží snížily o 0,4 %, ceny služeb vzrostly o 0,2 %. Největší pokles cen (shodně o 1,5 %) zaznamenaly oddíly potraviny a nealkoholické nápoje a dále odívání a obuv. Naopak nejvíce se zvýšily ceny v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (o 0,8 %). Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 1,8 % (v květnu o 2,0 %). Na zvýšení cenové hladiny působil zejména růst cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje (+0,8 p.b., růst cen o 4,8 %) a bydlení, voda, energie a paliva (+0,7 p.b., růst cen o 3,0 %). Snížení cenové hladiny napomohl pokles cen v oddíle rekreace a kultura (-0,2 p.b.).

V 1. pololetí vzrostly v průměru spotřebitelské ceny meziročně o 1,8 %, z toho v 1. čtvrtletí o 1,7 % a ve 2. čtvrtletí o 1,8 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, vzrostla v červnu na 1,9 %. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců vzrostly o 3,0 %.

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR podle předběžných výpočtů zpomalil v červnu meziročně na 1,9 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 2,7 %).


NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v červnu meziměsíčně snížila o 0,1 procentního bodu a činila ke konci měsíce 8,1 %. Míra nezaměstnanosti mužů klesla o 0,2 p.b. na 7,0 %, u žen zůstala na 9,5 %. Proti konci června 2010 se míra registrované nezaměstnanosti snížila o 0,4 p.b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce koncem června klesl na 478,8 tis. osob. Ve srovnání s květnem poklesl o 11,2 tis. a proti červnu 2010 o 21,7 tis. osob. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci snížil o 0,7 p.b. na 4,9 % (koncem června 2010 byl 4,8 %). Počet volných pracovních míst meziměsíčně i meziročně vzrostl a činil 38,4 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem června 12,5 nezaměstnaných osob, což představovalo meziměsíční i meziroční zlepšení, ovšem s významnými regionálními rozdíly.

V 1. pololetí 2011 činila průměrná míra registrované nezaměstnanosti 9,0 %, z toho v 1. čtvrtletí 9,6 % a ve 2. čtvrtletí 8,5 %.

_________________________

1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.
2 V přeshraničním pojetí.  • cvyb071411.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz