Vybrané ukazatele hospodářství - září, říjen 2011

Vybrané ukazatele hospodářství

12.10.2011
Kód: r-1101-11
 
Průmyslová výroba v září meziročně vzrostla, stavební výroba meziročně zpomalila svůj pokles. Vývoz rostl rychleji než dovoz, aktivum obchodní bilance se meziročně zvýšilo.
Hladina spotřebitelských cen v říjnu proti září vzrostla, meziroční růst cen zrychlil. Počet registrovaných nezaměstnaných se v říjnu snížil, míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně i meziročně klesla.


***

ZÁŘÍ 2011

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v září meziročně reálně vyšší o 2,5 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 4,0 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 22,1 %), dalším 0,5 p.b. výroba pryžových a plastových výrobků (růst výroby o 8,1 %) a 0,4 p.b. přispěla výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (růst výroby o 33,4 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,7 p.b.) pokles v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o 17,8 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se meziměsíčně zvýšila o 0,1 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 0,9 %. Tržby z přímého vývozu se zvýšily o 13,4 %, domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků poklesly o 9,9 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 52,1 %, což bylo o 5,7 p.b. více než před rokem.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích se meziročně zvýšila o 2,6 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí vzrostla o 12,7 %, zatímco hodnota tuzemských zakázek klesla o 12,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 2,5 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve výši 25 014 Kč vzrostla o 3,9 %, reálně o 2,1 %.

V lednu až září proti stejnému období roku 2010 vzrostla průmyslová produkce o 8,5 %, v jednotlivých čtvrtletích byl meziroční přírůstek postupně 12,3 %, 9,0 % a 4,2 %. Tržby z průmyslové činnosti se za leden až září zvýšily v běžných cenách o 8,4 %, tržby z přímého vývozu o 17,4 % a domácí tržby o pouhých 0,8 %. Hodnota nových zakázek vzrostla o 6,7 %, z toho zakázek ze zahraničí o 13,0 %; hodnota tuzemských zakázek klesla o 3,3 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se zvýšil o 3,5 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 3,9 % a reálně o 2,1 %.


STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v září meziročně reálně klesla o 6,7 %. Pozemní stavitelství snížilo produkci o 7,3 %, inženýrské stavitelství ji snížilo o 5,5 %. Produkce očištěná od sezónních vlivů se meziměsíčně zvýšila o 0,3 %.

Byla zahájena výstavba 2 494 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 2,4 %. Počet dokončených bytů se meziročně snížil o 41,5 % na 1 968 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 ve stavebnictví v podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 7,7 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve výši 28 485 Kč vzrostla o 3,4 %, reálně o 1,6 %.

Za leden až září byla stavební výroba oproti stejnému období předchozího roku reálně nižší o 4,1 %. Po nárůstu o 7,0 % v 1. čtvrtletí 2011 stavební produkce v dalších čtvrtletích meziročně klesala, a to o 4,8 % ve 2. čtvrtletí a o 8,4 % ve 3. čtvrtletí. Za leden až září 2011 se meziročně snížila výroba v pozemním stavitelství o 1,4 %, v inženýrském stavitelství téměř o desetinu (o 9,7 %). Klesl počet bytů zahájených (o 2,5 %) i dokončených (o 23,0 %). V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 4,9 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 1,8 %, reálně se nezměnila.


ZAHRANIČNÍ OBCHOD 2

Vývoz se v září meziročně zvýšil o 7,8 %, dovoz o 3,5 %. Vzhledem k vysoké srovnávací základně září 2010 šlo o letošní nejnižší tempa růstu vývozu i dovozu. Obchodní bilance v září skončila přebytkem 21,0 mld. Kč, který byl meziročně o 10,4 mld. Kč vyšší a představoval druhé nejvyšší saldo v historii České republiky. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 55,9 mld. Kč (o 3,9 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní (34,9 mld. Kč), což představovalo zlepšení o 6,5 mld. Kč oproti září 2010. Zářijové saldo zahraničního obchodu kladně ovlivnil zejména růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky.

Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 1,0 % a dovoz o 1,8 %.

V lednu až září vzrostl meziročně vývoz o 14,4 % a dovoz o 13,1 %. Přebytek obchodní bilance 135,7 mld. Kč byl meziročně vyšší o 38,1 mld. Kč. V jednotlivých čtvrtletích přebytek v objemovém vyjádření vždy převyšoval kvartální přebytek roku 2010. Letos se přebytek mezi 1. a 2. čtvrtletím snížil z 54,2 mld. Kč na 44,3 mld. Kč a ve 3. čtvrtletí dále na 37,2 mld. Kč.


ŘÍJEN 2011

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v říjnu proti září vzrostla o 0,3 %. Úhrnem se ceny zboží zvýšily o 0,4 %, ceny služeb snížily o 0,1 %. Největší nárůst cen zaznamenaly oddíly odívání a obuv (o 1,9 %) a potraviny a nealkoholické nápoje (o 0,9 %). Naopak nejvíce se snížily ceny v oddílech rekreace a kultura; alkoholické nápoje, tabák a zdraví (shodně o 0,1 %). Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2,3 % (v září o 1,8 %), v domácnostech důchodců o 3,2 %. Na zvýšení cenové hladiny působil zejména růst cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje (o 0,9 p.b., růst cen o 5,4 %), bydlení, voda, energie a paliva (o 0,7 p.b., růst cen o 2,8 %) a doprava (o 0,5 p.b., růst cen o 4,1 %).

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, vzrostla v říjnu na 1,9 %. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců zůstaly vyšší o 2,9 %.

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR podle předběžných výpočtů vzrostl v říjnu meziročně na 2,6 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 3,0 %).


NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v říjnu meziměsíčně snížila o 0,1 p.b. a činila ke konci měsíce 7,9 %. Míra nezaměstnanosti mužů klesla o 0,1 p.b. na 6,7 %, u žen o 0,2 p.b. na 9,5 %. Proti konci října 2010 byla míra registrované nezaměstnanosti nižší o 0,5 p.b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce koncem října klesl na 470,6 tis. osob. Ve srovnání se zářím klesl o 4,5 tis. a proti říjnu 2010 klesl o 24,5 tis. osob. Při nepatrném nárůstu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci zvýšil o 0,2 p.b. na 7,6 % (koncem října 2010 byl 7,7 %). Počet volných pracovních míst meziměsíčně nepatrně klesl, meziročně však vzrostl a činil 38,7 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem října 12,2 nezaměstnaných osob, což představovalo meziměsíční zhoršení a výraznější meziroční zlepšení, ovšem s přetrvávajícími regionálními disparitami.

____________________

1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.
2 V přeshraničním pojetí.


  • cvyb111111.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.10.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz