Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
121 654 121 667 125 812 125 807 133 408
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 330 293 2 493 669 1 212 183 1 470 352 1 041 113
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,92 0,86 0,86 .
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
230,9 251,7 282,7 330,4
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
29 684 28 446 28 044 27 963 29 140

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Plzeňského kraje v jednotlivých měsících roku 2016
  • Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2015
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2016
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2016
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2016
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2016
  • Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění podle krajů v roce 2016
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2016 a vývoj cen vodného

Metodika