Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
121 667 125 812 125 807 133 408
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 493 669 1 212 183 1 470 352 1 041 113
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,86 0,85 0,59 0,55
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
251,7 282,7 330,4 324,5
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
28 446 28 044 27 963 29 140 29 048

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Plzeňského kraje v jednotlivých měsících roku 2017
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2016
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2017
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2017
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2017
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2017
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2017
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2017 a vývoj cen vodného

Metodika