Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
121 667 125 812 125 807 133 408 133 450
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 493 669 1 212 183 1 470 352 1 041 113 1 131 776
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,86 0,85 0,59 0,55
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
251,7 282,7 330,4 324,5 337,4
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
28 446 28 044 27 963 29 140 29 048

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Plzeňského kraje v jednotlivých měsících roku
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody a vývoj cen vody

Metodika