Životní prostředí 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Chráněná území
 - rozloha (ha)
121 683 121 654 121 654 121 667 125 812
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 530 492 1 283 920 1 330 293 2 493 669 1 212 183
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,87 0,93 0,92 0,86
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
240,1 242,9 230,9 251,7 282,7
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
30 479 29 831 29 684 28 446 28 044

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Plzeňského kraje v jednotlivých měsících roku 2014
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2013
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2014
  • Nakládání s odpady podle vybraných způsobů nakládání v roce 2014
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2014
 • Kartogramy
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika