Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
141 202 142 307 143 478 144 545 145 763
  v tom fyzické osoby1) 110 011 113 799 114 256 114 325 114 685
           právnické osoby 31 191 28 508 29 222 30 220 31 078
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel ve věku 18 a více let podle krajů k 31. 12. 2016
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2016

Metodika