Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů

Od roku 2017 probíhá šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) v novém modelu, který je založen na integraci do šetření Životní podmínky (SILC). V souvislosti s touto reformou se přešlo na nový způsob zjišťování dat založený na náhodném výběru domácností pomocí počítače z důvodu sladění se zahraniční praxí.

Význam a obsah šetření

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. domácnosti zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o působení různých faktorů (např. pohybu cen, situace na trhu) mají vliv na strukturu vydání a spotřební zvyklosti českých domácností. Tato data nelze získat z jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro Ministerstvo práce a sociálních věcí i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti např. pro posuzování a ověřování správnosti výše částek životního a existenčního minima nebo pro zjišťování, zda minimální mzda může plnit svoji sociálně ochrannou funkci, pro hodnocení finanční dostupnosti bydlení v různých formách (z hlediska zatížení domácnosti úhradou nákladů na bydlení). Dále slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadu (k vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů), pro média a také pro mezinárodní srovnání.

Jednotky zjišťování

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena v rámci šetření Životní podmínky (SILC) ve vybraném bytě. Hospodařící domácnost představují společně bydlící osoby, jež spolu zároveň i hospodaří (tj. společně hradí základní výdaje domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení a provoz domácnosti).

Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti doplněné dále o údaje týkající se složení a dalších charakteristik domácnosti včetně vybavenosti bytu. Dotazovány jsou také aktuální peněžní příjmy a jejich zdroje. Součástí zjišťování je i retrospektivní dotaz na předchozí výdaje za posledních 12 měsíců (např. domácí spotřebiče, nábytek, zdravotnické pomůcky, sportovní vybavení, potřeby pro děti, dovolenou, rekonstrukci domu, koupi automobilu apod.).

Období, po které domácnosti sledují a evidují své výdaje, je stanoveno po dobu 8 po sobě jdoucích kalendářních týdnů (resp. do dvou deníků po dobu dvakrát 4 týdny). Pro snížení zátěže domácností bylo umožněno i shromažďovat účtenky do připravených "kapsiček", které jsou součástí deníku.

Finanční odměna

Za účast v šetření SRÚ a pečlivě vyplněné deníky obdrží domácnost finanční odměnu, která činí 2 400 Kč. Uvedená částka je snížena o 15% srážkovou daň.

Průběh šetření

Tazatel osobně navštíví vybranou domácnost nejméně 3x, vždy po vzájemné domluvě termínu. Na úvodní schůzce vysvětlí principy vzájemné spolupráce, informuje o možnosti obdržet finanční odměnu a nabídne domácnosti také přehled o hospodaření domácnosti (tj. strukturu jejich výdajů) coby konkrétní výsledek zpracovaných dat. V případě projevení zájmu o účast v šetření sepíše tazatel s některým členem domácnosti dohodu o provedení práce mezi ním a ČSÚ. Následně v rámci 1. návštěvy v domácnosti vyplní tazatel úvodní dotazník týkající se složení domácnosti, předá domácnosti tištěný dotazník nazvaný Retrospektivní výdaje a dva tištěné deníky pro podrobný a chronologický zápis výdajů a ukládání účtenek. Při druhé a třetí návštěvě tazatel vyzvedne deníky a zkontroluje jejich čitelnost a úplnost. V případě potřeby došetří informace k vybraným položkám, z důvodu správnéhu zatřízení do mezinárodní klasifikace COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a jejich zpracování probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

 

Kontaktní osoby

Bc. Libuše Rešová - garant pro Plzeňský kraj
tel.: 377 612 274, e-mail:
libuse.resova@czso.cz

Ing. Vladislava Toušová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 377 612 272, e-mail:
vladislava.tousova@czso.cz