Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů

Od roku 2017 začíná šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) v novém modelu, který je založen na integraci do šetření Životní podmínky (SILC). V souvislosti s touto reformou bylo od března 2016 spuštěno zkušební pilotní šetření nového modelu statistiky rodinných účtů na 38 domácnostech v Plzeňském kraji, které mělo ověřit přechod od kvótního výběru na náhodný výběr domácností z důvodu sladění se zahraniční praxí.

 

Význam a obsah šetření

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. domácnosti zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o působení různých faktorů (např. pohybu cen, situace na trhu) mají vliv na strukturu vydání a spotřební zvyklosti českých domácností. Tato data nelze získat z jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro Ministerstvo práce a sociálních věcí i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti např. pro posuzování a ověřování správnosti výše částek životního a existenčního minima nebo pro zjišťování, zda minimální mzda může plnit svoji sociálně ochrannou funkci, pro hodnocení finanční dostupnosti bydlení v různých formách (z hlediska zatížení domácnosti úhradou nákladů na bydlení). Dále slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadu (k vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů), pro média a také pro mezinárodní srovnání.

 

Jednotky zjišťování

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena v rámci šetření Životní podmínky (SILC) ve vybraném bytě. Hospodařící domácnost představují společně bydlící osoby, jež spolu zároveň i hospodaří (tj. společně hradí základní výdaje domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení a provoz domácnosti).

Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti doplněné dále o údaje týkající se složení a dalších charakteristik domácnosti včetně vybavenosti bytu. Každá domácnost sbírá údaje o svých výdajích a zapisuje jednotlivé nákupy zboží a služeb do deníku po dobu dvakrát čtyři týdny. Součástí zjišťování je retrospektivní dotaz na předchozí výdaje za poslední 3 a 12 měsíců. Za účast v šetření SRÚ a za pečlivě vyplněné deníky obdrží domácnost finanční odměnu, která je odstupňována podle velikosti domácnosti.

 

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a jejich zpracování probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

 

Kontaktní osoby

Libuše Rešovágarant pro Plzeňský kraj
tel.: 377 612 274, e-mail: libuse.resova@czso.cz

Ing. Vladislava Toušovávedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 377 612 272, e-mail: vladislava.tousova@czso.cz