Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů

Od roku 2017 probíhá šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) v novém modelu, který je založen na integraci do šetření Životní podmínky (SILC). V souvislosti s touto reformou se přešlo na nový způsob zjišťování dat založený na náhodném výběru domácností pomocí počítače z důvodu sladění se zahraniční praxí.

Význam a obsah šetření

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. domácnosti zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o působení různých faktorů (např. pohybu cen, situace na trhu) mají vliv na strukturu vydání a spotřební zvyklosti českých domácností. Tato data nelze získat z jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro Ministerstvo práce a sociálních věcí i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti např. pro posuzování a ověřování správnosti výše částek životního a existenčního minima nebo pro zjišťování, zda minimální mzda může plnit svoji sociálně ochrannou funkci, pro hodnocení finanční dostupnosti bydlení v různých formách (z hlediska zatížení domácnosti úhradou nákladů na bydlení). Dále slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadu (k vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů), pro média a také pro mezinárodní srovnání.

Jednotky zjišťování

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena v rámci šetření Životní podmínky (SILC) ve vybraném bytě. Hospodařící domácnost představují společně bydlící osoby, jež spolu zároveň i hospodaří (tj. společně hradí základní výdaje domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení a provoz domácnosti).

Období, po které domácnosti sledují a evidují své výdaje, je stanoveno po dobu 8 po sobě jdoucích kalendářních týdnů (resp. do dvou deníků po dobu dvakrát 4 týdny). Pro snížení zátěže domácností bylo umožněno i shromažďovat účtenky do připravených "kapsiček", které jsou součástí deníku.

Finanční odměna

Za účast v šetření SRÚ a pečlivě vyplněné deníky obdrží domácnost finanční odměnu, která činí 2 400 Kč. Uvedená částka je snížena o 15% srážkovou daň.

Průběh šetření

Tazatel osobně navštíví vybranou domácnost nejméně 3x, vždy po vzájemné domluvě termínu. Na úvodní schůzce vysvětlí principy vzájemné spolupráce, informuje o možnosti obdržet finanční odměnu a nabídne domácnosti také přehled o hospodaření domácnosti (tj. strukturu jejich výdajů) coby konkrétní výsledek zpracovaných dat. V případě projevení zájmu o účast v šetření sepíše tazatel s některým členem domácnosti dohodu o provedení práce mezi ním a ČSÚ.

Následně v rámci 1. návštěvy v domácnosti vyplní tazatel úvodní dotazník týkající se složení domácnosti a předá dva tištěné deníky pro podrobný a chronologický zápis výdajů a ukládání účtenek. Při druhé a třetí návštěvě tazatel vyzvedne deníky a zkontroluje jejich čitelnost a úplnost. V případě potřeby došetří informace k vybraným položkám, z důvodu správného zatřízení do mezinárodní klasifikace COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a jejich zpracování probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

 

Kontaktní osoby

Bc. Libuše Rešová - garant pro Plzeňský kraj
tel.: 377 612 274, 
737 280 846; e-mail: libuse.resova@czso.cz

Ing. Vladislava Toušová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 377 612 272; e-mail:
vladislava.tousova@czso.cz