Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC)

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2022 (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 11,5 tis. domácnostech, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Vzhledem k nepříznivé situaci způsobené epidemií Covid-19 není možné šetření provést běžným způsobem. Kontaktování mezi tazatelem a vybranou domácností proběhne pomocí telefonní nebo emailové komunikace, na které tazatel/ka poskytne domácnosti podrobnější informace o šetření a domluví si vhodný termín a způsob rozhovoru za přísného dodržení všech hygienických pravidel.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení se služebním průkazem ČSÚ nebo s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2022. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Šetření v roce 2022 se uskuteční, stejně jako v předchozích letech, dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří budou údaje zapisovat do papírových dotazníků, ve druhé části domácností budou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku.

V Plzeňském kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 621 domácností - 260 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 361 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Libuše Rešová - krajský garant šetření EU-SILC

tel.: 377 612 274 / 737 280 846

e-mail: libuse.resova@czso.cz

 

Výsledky předchozích šetření najdete na stránkách ČSÚ:

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:

Oddělení informačních služeb a správy registrů Krajské správy ČSÚ v Plzni

tel.: 377 612 108

infoservisplzen@czso.cz