Cenová statistika

 

Hlavním úkolem šetření spotřebitelských cen je zjistit ceny běžně placené obyvatelstvem, podchytit široký cenový vějíř kvalitativně porovnatelných výrobků a zohlednit obměnu sortimentu. Zjištěné spotřebitelské ceny jsou prvotní údaje pro měření cenové hladiny (tj. růst cen, vývoj v čase, prostoru a struktuře) a pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů).

Tyto vykázané indexy životních nákladů jsou použity k měření cenové inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení minimální mzdy, valorizace důchodů, částek životního minima, aj.

Šetřené reprezentanty dělíme  podle mezinárodní kvalifikace individuální spotřeby podle účelu (COICOP – Classification of Individual Consumption by Purpose) do 12 hlavních oddílů :

1. Potraviny a nealkoholické nápoje
2. Alkoholické nápoje a tabák
3. Odívání a obuv
4. Bydlení, voda, energie, paliva
5. Bytové vybavení, zařízení domácností, opravy
6. Zdraví
7. Doprava
8. Pošty a telekomunikace
9. Rekreace a kultura
10. Vzdělávání
11. Stravování a ubytování
12. Ostatní zboží a služby

Na základě požadavku EU se od 3. čtvrtletí 2009 začaly čtvrtletně zjišťovat ceny starších bytů pro výpočet indexu spotřebitelských cen, harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a indexu cen nemovitostí. Ceny se zjišťují u realitních kanceláří formou výběrového šetření.

Výběr respondentů provádějí terénní pracovníci cenové statistiky ČSÚ po dohodě s majitelem (pověřenou osobou) vytypované vykazující jednotky zpravodajské sítě. Respondenti musí představovat významná centra prodeje či poskytování služeb pro obyvatele v okrese, tzn. že ve zpravodajské síti musí být zařazeny hypermarkety a supermarkety. Lze zařadit např. i asijské prodejce v pevných obchodech. Do spotřebního koše bylo zařazeno několik cenových reprezentantů, u kterých jsou ceny zjišťovány z internetu.

Spotřebitelské ceny se zjišťují 1x měsíčně u výrobků a služeb uvedených v Registru reprezentantů spotřebního zboží a služeb pracovníky terénního zjišťování ČSÚ.

Kromě měsíčního zjišťování spotřebitelských cen pro výpočet indexů se v určených úterních termínech šetří jednou za měsíc ceny cca 13 druhů vybraných potravinářských výrobků.

Ke zjišťování cen v terénu používají pracovníci tablety, ze kterých mohou přímo z terénu zjištěná data odesílat ke zpracování na ČSÚ do Hradce Králové.

 
Kontaktní osoby

Ing. Vladislava Toušová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 377 612 272, e-mail:
vladislava.tousova@czso.cz

 

Publikace
Úhrnný index spotřebitelských cen (za domácnosti celkem) v členění na 12 hlavních oddílů klasifikace CZ-COICOP je zveřejňován jako Rychlá informace 9. kalendářní den po skončení sledovaného měsíce na internetu. 10. kalendářní den pak vychází publikace "Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění", která je současně zveřejňována na internetových stránkách ČSÚ.