Cenová statistika

 

Cenová statistika
K jednomu z nejdůležitějších indikátorů cenového vývoje v celé soustavě cenových indexů nepochybně patří index spotřebitelských cen. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny konečných spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem jsou používány k měření cenové inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení podmínek mzdové regulace, valorizace důchodů, valorizace částek životního minima aj.

Výběr cenových reprezentantů
Vývoj indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) se sleduje na spotřebním koši založeném na souboru vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem - tzv. cenových reprezentantech (spotřební koš - soubor reprezentantů včetně vah, které jim jsou přiřazeny). Od ledna 2018 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. Struktura publikovaných indexů zůstává zachována. Struktura 12 hlavních oddílů zůstala zachována.

Od ledna 2020 došlo k aktualizaci vah ve spotřebním koši, indexy jsou počítány s novým základem prosinec 2019 = 100.

Od roku 2019 dochází k postupnému včleňování „scanner dat“ (SD, dat z pokladen maloobchodních řetězců) do výpočtu inflace. V počátku byly ceny z terénního cenového šetření u vybraných reprezentantů částečně nahrazovány cenami z SD. S přibývajícími řetězci, jež data pravidelně poskytují, klesal podíl terénního šetření u těchto reprezentantů. V roce 2021 jsou již oddíly klasifikace ECOICOP 01 - Potraviny a nealkoholické nápoje, 02 - Alkoholické nápoje, tabák, společně se skupinami 05.61 - Spotřební zboží pro domácnost a 12.13 - Ostatní přístroje, předměty a výrobky pro osobní péči, dostatečně pokryty SD, což umožnilo, aby SD v těchto oblastech zcela nahradila terénní sběr cen. U vybraných reprezentantů oddílů klasifikace ECOICOP (05 - Bytové vybavení, zařízení domácností; opravy, 06 - Zdraví a 09 - Rekreace a kultura, ostatní zboží a služby) jsou ceny z místního cenového zjišťování nadále jen částečně nahrazeny cenami SD.

1. Potraviny a nealkoholické nápoje – veškeré potraviny včetně nealkoholických nápojů.
2. Alkoholické nápoje a tabák – alkoholické nápoje a tabákové výrobky.
3. Odívání a obuv – zahrnuje veškeré textilní zboží, konfekci, obuv, vč. oprav.
4. Bydlení, voda, energie, paliva – nájemné, úhrady za užívání družstevních bytů, služby spojené s užíváním bytu, výrobky a služby pro běžnou údržbu bytů, dodávku vody, všechny druhy energií (elektřina, plyn, teplo), tuhá paliva.
5. Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy  nábytek a bytové vybavení, koberce a ostatní podlahové krytiny, bytový textil vč. ložního prádla, domácí spotřebiče, skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost, zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti, nářadí, nástroje a různé potřeby pro dům a zahradu.
6. Zdraví – léčiva a zdravotnické výrobky, stomatologické výrobky, služby očních optiků, služby lékařů, lázeňská péče.
7. Doprava – osobní dopravní prostředky vč. oprav a náhradních dílů, pohonné hmoty, veřejná doprava (železniční, autobusová, MHD, letecká), doprava žáků a studentů.
8. Pošty a telekomunikace  poštovní služby, telefonní přístroje (mobilní telefony), telefonní služby.
9. Rekreace a kultura  rozhlasové a televizní přijímače, magnetofony, osobní počítače, hudební nástroje, sportovní potřeby vč. oprav, knihy, noviny a časopisy, hračky, papírenské zboží, kulturní služby, sportovní aktivity, tuzemská a zahraniční rekreace, květiny a potřeby pro jejich pěstování, domácí zvířata a potřeby pro jejich chov vč. veterinární služby.
10. Vzdělávání  všechny stupně vzdělávání vč. výuky jazyků a umělecké výchovy.
11. Stravování a ubytování  jídla a nápoje v restauracích, kavárnách a podobných zařízeních, závodní stravování, školní stravování, ubytování v hotelích, turistických ubytovnách, chatách, na internátě a vysokoškolské koleji.
12. Ostatní zboží a služby  služby osobní péče, elektrické spotřebiče pro osobní péči, kosmetické výrobky, klenoty, hodinky, kožená galanterie, pojištění (osob, bytů, domů, automobilů), sociální a finanční služby, správní a administrativní poplatky.

Výběr respondentů
Výběr prodejen, provozoven služeb a dalších míst zjišťování spotřebitelských cen provádí pracovník ČSÚ po dohodě s majitelem nebo majitelem pověřeným pracovníkem prodejny (provozovny). Zpravodajské jednotky představují významná centra prodeje či poskytování služeb pro obyvatele v okrese. Ve zpravodajské síti jsou zastoupeny prodejny (provozovny) různých majitelů s rozdílným sortimentním zaměřením (hypermarkety, supermarkety, obchodní domy, specializované prodejny či provozovny a ostatní).

Metodika zjišťování spotřebitelských cen
Tazatelka šetří měsíčně za každého reprezentanta ceny zpravidla u 1–2 respondentů. Výjimku tvoří centrálně sledované ceny. V případě, že se v okrese některé zboží (služba) nevyskytuje, cena se neuvádí.

Kromě měsíčního zjišťování se jednou za měsíc dle zvláštního harmonogramu šetří u vymezeného okruhu zpravodajských jednotek aktuální ceny 14 vybraných druhů potravin.
Stanovený počet cen je nutno dodržet i v případě, že zpravodajské jednotky u některých druhů zboží (služeb) patří v celém okrese pouze jednomu majiteli.

Od roku 2009 se začalo provádět čtvrtletní zjišťování cen starších bytů u realitních kanceláří.

Ke zjišťování cen v terénu používají pracovníci tablety, ze kterých mohou přímo z terénu zjištěná data odesílat ke zpracování na ČSÚ do Hradce Králové.

Plzeňském kraji se podílí na šetření spotřebitelských cen 3 tazatelky.

Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb., a tudíž nemohou zjištěné údaje zveřejňovat, ani komukoliv sdělovat a používat je pro jiné účely.

 

Kontaktní osoby

Ing. Vladislava Toušová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 377 612 272, e-mail: 
vladislava.tousova@czso.cz

 

Publikace
Úhrnný index spotřebitelských cen (za domácnosti celkem) v členění na 12 hlavních oddílů klasifikace CZ-COICOP je zveřejňován jako
Rychlá informace 9. kalendářní den po skončení sledovaného měsíce na internetu. 10. kalendářní den pak vychází publikace "Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění", která je současně zveřejňována na internetových stránkách ČSÚ.