Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky. Šetřením se pravidelně doplňují informace Ministerstva práce a sociálních věcí o situaci na trhu práce. Ve VŠPS jsou respektovány ukazatele podle požadavků Eurostatu a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). Jsou tak vytvořeny předpoklady pro srovnávání situace na trhu práce v České republice s vyspělými ekonomikami na principu shodného metodického přístupu.

VŠPS umožňuje kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje se aktuální struktura zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Šetření poskytuje také informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního a kvalifikačního a podle délky trvání nezaměstnanosti.

Předmětem šetření jsou všechny osoby bydlící v domácnostech šetřených bytů. Výběr bytů se provádí automatizovaně pomocí programového vybavení na základě generátoru náhodných čísel. Podkladem pro výběr jsou výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů. Každá samostatně hospodařící domácnost ve vybraném bytě je považována za samostatnou jednotku, v jejímž rámci jsou zjišťovány vzájemné vztahy a základní sociologické a demografické informace o všech členech domácnosti. Za jednotlivé členy domácnosti starší 15 let jsou zjišťovány podrobné údaje o ekonomické aktivitě a vzdělání.

Počínaje rokem 2000 je každoročně prováděno při VŠPS šetření na téma zadané Eurostatem a zveřejněné vždy v předchozím roce v Úředním věstníku EU (tzv. ad hoc modul - AHM).

V roce 2021 se uskuteční další pravidelné šetření VŠPS ad hoc modulu na téma "Situace migrantů a jejich nejbližších příbuzných na trhu práce", které je doplňkovou součástí kontinuálního výběrového šetření pracovních sil. Šetření je zaměřeno na respondenty narozené mimo území České republiky ve věku 15–74 let.

V roce 2011 se součástí VŠPS stalo výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR). Výběrové šetření cestovního ruchu zajišťuje údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu občanů České republiky. Údaje o cestování jsou zjišťovány u všech členů domácnosti včetně dětí do patnácti let.

Nedílnou součástí VŠPS je také šetření Informačních technologií (ICT), které probíhá v zemích EU již několik let, v České republice od roku 2003. V roce 2021 bude probíhat ve 2. čtvrtletí. Cílem šetření je zjistit možnosti a schopnosti populace při používání informačních technologií a jejich dostupnost.

VŠPS se provádí pomocí dotazníku, který vyplňuje tazatel s respondentem. V každém čtvrtletí je v Plzeňském kraji vybráno 480 domácností, které tazatel navštíví celkem pětkrát (vždy jednou za čtvrtletí). V Plzeňském kraji provádí šetření 16 tazatelů. Každý tazatel je vybaven průkazem a současně s ním je schopen prokázat příslušnost k ČSÚ nebo svoji totožnost. 

U všech šetření jsou zjištěné skutečnosti předkládány formou statistických sumářů, nikdy se nezveřejňují informace individuálního charakteru. Všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí a je zajištěna ochrana individuálních údajů podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Kontaktní osoby

 

Ing. Jitka Šosová - garant pro Plzeňský kraj
tel.: 731 439 310, e-mail: jitka.sosova@czso.cz

Ing. Vladislava Toušová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 377 612 272, e-mail: vladislava.tousova@czso.cz