Odpady v Plzeňském kraji

 

Celkové množství odpadu v Plzeňském kraji včetně odpadu komunálního se meziročně zvýšilo. Příznivě lze hodnotit pokles nebezpečného odpadu, který byl v regionu v mezikrajském porovnání v přepočtu na 1 obyvatele druhý nejnižší v ČR.

V Plzeňském kraji bylo v roce 2020 vyprodukováno 2 191,0 tis. tun odpadu celkem. Meziročně se jeho množství zvýšilo o 159,3 tis. tun, tj. o 7,8 %. Produkce celkového množství odpadu v přepočtu na 1 obyvatele dosáhla v roce 2020 v Plzeňském kraji 3 708,0 kg a oproti roku 2019 se zvýšila o 249,9 kg. V období let 2017–2020 byla nejnižší hodnota odpadu (3 297,4 kg na 1 obyv.) v roce 2018, naopak nejvyšší v roce 2017, kdy na 1 obyvatele připadlo 4 315,9 kg. V roce 2020 se v porovnání s rokem 2017 tato hodnota snížila o 14,1 %. Ve vyprodukovaném odpadu celkem na 1 obyvatele se Plzeňský kraj v porovnání s ostatními kraji umístil na šestém místě. Nejvyšší vyprodukovaný odpad celkem na 1 obyvatele byl zaznamenán v Olomouckém kraji (4 668,9 kg), naopak nejnižší v Libereckém kraji (2 453,3 kg). Oproti průměru ČR (3 596,8 kg na 1 obyvatele) byla tato hodnota v Plzeňském kraji vyšší o 111,2 kg na 1 obyvatele.

 

V roce 2020 se nebezpečný odpad podílel na celkovém odpadu v Plzeňském kraji 2,6 %. Na 1 obyvatele v Plzeňském kraji připadlo 94,8 kg nebezpečného odpadu. V porovnání s ostatními kraji se Plzeňský kraj v tomto ukazateli umístil na druhém místě za Hl. městem Prahou. Nejvyšší množství nebezpečného odpadu na 1 obyvatele bylo vyprodukováno v Moravskoslezském kraji (253,5 kg), naopak nejnižší v Hl. městě Praze (81,3 kg). Liberecký kraj, který vyprodukoval nejméně odpadu celkem ze všech regionů, měl v porovnání s ostatními kraji nejvyšší podíl nebezpečného odpadu (8,2 %). Oproti průměru ČR (164 kg na 1 obyv.) bylo množství nebezpečného odpadu celkem na 1 obyvatele v Plzeňském kraji nižší o 69,7 kg. V období let 2017–2020 dosáhl tento podíl nejnižší hodnoty v roce 2020.

 

V roce 2020 činil komunální odpad v Plzeňském kraji 273,3 tis. tun, meziročně tak došlo ke zvýšení o 3,4 %. V České republice bylo v roce 2020 vyprodukováno 5 418,8 tis. tun komunálního odpadu a Plzeňský kraj se podílel na komunálním odpadu v ČR 5,0 %. Nejvíce komunálního odpadu měl Středočeský kraj (820,9 tis. tun), nejméně Karlovarský kraj (126,5 tis. tun). V rozmezí let 2017–2020 byl v Plzeňském kraji komunální odpad v roce 2020 nejvyšší, nejnižší hodnoty dosáhl v roce 2017. V roce 2020 byl komunální odpad oproti roku 2017 vyšší o 4,2 %.

V přepočtu na 1 obyvatele dosáhl komunální odpad v Plzeňském kraji 462,5 kg, meziročně se tedy zvýšil o 2,8 %. Nejvyšší množství komunálního odpadu (589,6 kg na 1 obyv.) připadlo Středočeskému kraji, naopak nejnižší Karlovarskému (430,1 kg na 1 obyv.). V rámci mezikrajského porovnání se Plzeňský kraj umístil až na 12. místě za Karlovarským a Libereckým regionem.

Nebezpečný komunální odpad v Plzeňském kraji se v roce 2020 podílel na celkovém komunálním odpadu 0,2 %. V roce 2020 připadlo na 1 obyvatele v Plzeňském kraji 0,9 kg nebezpečného komunálního odpadu (8. podíl mezi kraji). V porovnání s průměrem ČR bylo množství nebezpečného komunálního odpadu na 1 obyvatele v Plzeňském kraji nižší o 0,2 kg. Nejvíce ho měl Středočeský kraj (1,9 kg na 1 obyvatele), naopak nejnižší podíl byl v kraji Karlovarském (0,4 kg).

V hospodaření s odpady je důležité s ohledem na životní prostředí upřednostňovat jejich využití před jejich odstraňováním. V roce 2020 se v ČR z odpadu celkem využívalo 88,8 % a 11,2 % odpadu se odstraňovalo. Nejvyšší podíl celkového odpadu se recykloval (48,2 %), 33,8 % odpadu se zasypávalo. Energetické využití mělo 3,9 % odpadu celkem. Skládkováním se odstraňovalo 10,9 % odpadu celkem. K největším producentům odpadu patří stavebnictví, které se v roce 2020 na celkovém odpadu v ČR podílelo 42,9 %.

 

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

  • Odpady v Plzeňském kraji (aktualita v pdf)
  • Produkce odpadů v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Produkce odpadu v letech 2017–2020