Ekonomické subjekty v Plzeňském kraji k 31. 12. 2022

 

V Plzeňském kraji bylo ke konci roku 2022 evidováno téměř 150 tisíc ekonomických subjektů, které tvořily pětiprocentní podíl z celkového počtu evidovaných ekonomických subjektů v ČR. Nejvíce subjektů působilo v odvětvích velkoobchod a maloobchod včetně oprav a údržby motorových vozidel, průmysl celkem včetně zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Na celkovém počtu ekonomických subjektů se živnostníci podíleli téměř 70 %. V kraji působilo 126 podniků, které zaměstnávaly 250 a více zaměstnanců.

Registr ekonomických subjektů (dále jen RES) je veřejným seznamem a datovým zdrojem pro organizační statistiku, který vytváří a spravuje Český statistický úřad na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. Registr poskytuje kromě identifikačních údajů jednotlivých subjektů také informaci o jejich ekonomické aktivitě, právní formě, převažující činnosti CZ-NACE, kategorii počtu zaměstnanců a institucionálním sektoru. Průběžně je aktualizován daty ze statistických zjišťování a údaji z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z dalších administrativních zdrojů.

RES evidoval ke konci roku 2022 v Plzeňském kraji celkem 149 980 subjektů, ve srovnání s rokem 2021 se zvýšil počet subjektů v kraji o 842 jednotek (nárůst o 0,6 %). Celkově Česká republika zaznamenala nárůst o 20,6 tisíc ekonomických subjektů (0,7 %), také ve 12 krajích ze 14 došlo k navýšení jednotek v registru. K úbytku ekonomických subjektů došlo v kraji Libereckém (o 2 480 jednotek) a Královéhradeckém (o 405 jednotek).

Graf: Subjekty podle převažující ekonomické činnosti CZ-NACE v Plzeňském kraji a ČR k 31. 12. 2022

Podle převažující ekonomické činnosti je registrováno v České republice nejvíce subjektů v oblasti velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav a údržby motorových vozidel. V Plzeňském kraji se toto odvětví podílí 18,9 % na celkovém počtu ekonomických subjektů. Mezi další majoritně zastoupená odvětví v Plzeňském kraji se řadí průmysl celkem (13,4 %), který zahrnuje především zpracovatelský průmysl, a v neposlední řadě je důležitým odvětvím stavebnictví (11,6 %). Peněžnictví a pojišťovnictví tvoří nejnižší podíl z celkového počtu ekonomických subjektů, v Plzeňském kraji bylo toto odvětví zastoupeno jen u 0,5 % subjektů.

Ve srovnání s rokem 2021 narostl počet ekonomických subjektů v Plzeňském kraji podle převažující ekonomické činnosti nejvíce v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (o 7,1 %), druhý nejvyšší nárůst jednotek zaznamenalo odvětví vzdělávání (o 6,5 %), dále se navýšení projevilo také u dopravy a skladování (o 5,7 %). Nejvýraznější meziroční pokles počtu ekonomických subjektů byl zřejmý v odvětví těžba a dobývání, a to o 6,8 %.

Nejpočetnější skupinu registrovaných subjektů v Plzeňském kraji podle právní formy tvoří živnostníci, k 31. 12. 2022 bylo evidováno celkem 104 582 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona, což představuje téměř 70 % z celkového počtu ekonomických subjektů v kraji. V pořadí druhou významnou skupinu subjektů zastupují společnosti s ručením omezeným, které se podílí 11,7 % na celkovém počtu ekonomických subjektů v regionu.

Graf: Počet ekonomických subjektů podle právní formy v Plzeňském kraji k 31. 12. 2022

Z porovnání mezi jednotlivými okresy v kraji je evidentní, že výhodné lokality města Plzně využívá většina subjektů. V okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever je registrováno 73,7 % obchodních společností z celkového počtu tohoto typu společností v Plzeňském kraji. Z celkového počtu živnostníků v kraji je registrováno ve jmenovaných okresech 60,2 % živnostníků.

Klesající trend u družstev pokračuje, v meziročním srovnání je zaznamenán pokles o 3,1 %. Mírný meziroční pokles zaznamenala v roce 2022 také kategorie živnostníků (o 0,1 %). Naopak rostoucí trend trvá u zahraničních fyzických osob (o 6,7 %), obchodních společností či společenství vlastníků jednotek (shodně o 2,7 %) nebo zemědělských podnikatelů (o 0,6 %).

Podle velikostní kategorie počtu zaměstnanců jsou v Plzeňském kraji nejpočetněji zastoupeny podniky nazývané mikropodniky, jsou to subjekty do 10 zaměstnanců, jichž bylo k 31. 12. 2022 v RES evidováno více než 10 tisíc. Téměř 60 % subjektů neuvádí počet zaměstnanců a subjekty vedené bez zaměstnanců tvoří necelou třetinu. V kraji působilo 126 podniků, které zaměstnávaly 250 a více zaměstnanců, přičemž více než polovina těchto ekonomických subjektů se vyskytuje na území okresu Plzeň-město (66).

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele regionu co do počtu zaměstnanců patří například Fakultní nemocnice Plzeň, ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Plzeňský Prazdroj, a. s., Západočeská univerzita v Plzni, International Automotive Components Group s.r.o., MD ELEKTRONIK spol. s r.o., GRAMMER CZ, s.r.o., Daikin Industries Czech Republic s.r.o., BORGERS CS spol. s r.o. nebo Statutární město Plzeň.

Tabulka: Ekonomické subjekty v Plzeňském kraji a jeho okresech (k 31. 12.)

Kartogram: Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2022

Kartogram: Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2022 (ekonomické subjekty se sídlem na daném území)

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail:  lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Ekonomické subjekty v Plzeňském kraji k 31. 12. 2022 (aktualita v pdf)
  • Ekonomické subjekty v Plzeňském kraji a jeho okresech - k 31. 12. (tabulka)
  • Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2022 (kartogram)
  • Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2022 (kartogram)