Ekonomické subjekty v Plzeňském kraji k 31. 12. 2023

 

V České republice i Plzeňském kraji došlo k meziročnímu úbytku ekonomických subjektů. Nejvíce subjektů v regionu působilo v odvětvích velkoobchod a maloobchod včetně oprav a údržby motorových vozidel, zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Živnostníci tvořili téměř dvě třetiny z celkového počtu subjektů v kraji. Působilo zde 125 podniků, které zaměstnávaly 250 a více zaměstnanců.

Registr ekonomických subjektů (dále jen RES) je veřejným seznamem a datovým zdrojem pro organizační statistiku, který vytváří a spravuje Český statistický úřad na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. Registr poskytuje kromě identifikačních údajů jednotlivých subjektů také informaci o jejich ekonomické aktivitě, právní formě, převažující činnosti CZ-NACE, kategorii počtu zaměstnanců a institucionálním sektoru. Průběžně je aktualizován daty ze statistických zjišťování a údaji z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z dalších administrativních zdrojů.

Graf: Vznik a zánik ekonomických subjektů v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2023

RES evidoval k 31. 12. 2023 v Plzeňském kraji celkem 137 082 ekonomických subjektů, ve srovnání s rokem 2022 se počet subjektů v kraji snížil téměř o 13 tisíc jednotek (pokles o 8,6 %). Celkově Česká republika zaznamenala pokles o 196,5 tisíc ekonomických subjektů (6,6 %). Ve všech krajích došlo k úbytku ekonomických subjektů v registru, nejvíce ve Středočeském kraji (o 22 147 jednotek), nejméně pak v kraji Karlovarském (o 6 572 jednotek). V souvislosti s legislativní úpravou od ledna 2023 resort vnitra začal postupně zřizovat  datové schránky všem subjektům vedených v registru osob (živnostníkům, spolkům či nadacím). Na začátku roku 2023 tak došlo k výraznému meziročnímu poklesu především živnostníků kvůli rušení jejich činností. V Plzeňském regionu ukončilo činnost během 1. čtvrtletí 70,7 % ekonomických subjektů zaniklých v roce 2023 a téměř v 99 % se jednalo o zánik fyzických osob.

Podle převažující ekonomické činnosti je registrováno v České republice nejvíce subjektů v oblasti velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav a údržby motorových vozidel. V Plzeňském kraji se toto odvětví podílí 16,7 % na celkovém počtu ekonomických subjektů. Mezi další majoritně zastoupená odvětví v našem regionu se řadí průmysl (13,2 %), který zahrnuje především zpracovatelský průmysl, a v neposlední řadě je důležitým odvětvím stavebnictví s podílem 11,2 %.

Graf: Subjekty podle převažující ekonomické činnosti CZ-NACE v Plzeňském kraji a ČR k 31. 12. 2023

Ve srovnání s rokem 2022 došlo v regionu k poklesu počtu ekonomických subjektů až na výjimky ve všech odvětvích členěných podle převažující ekonomické činnosti. Odvětví velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav a údržby vozidel zaznamenalo nejvyšší úbytek subjektů a jednalo se tak téměř o pětinový pokles (19,1 %). Výrazný pokles jednotek zaznamenala také odvětví ubytování, stravování a pohostinství (o 14,4 %), zpracovatelský průmysl (o 11,9 %) nebo stavebnictví (o 11,5 %). Kromě značného nárůstu počtu ekonomických subjektů s převažující činností peněžnictví a pojišťovnictví, který byl způsoben změnou v metodice, se počet subjektů zvýšil jen v odvětví informační a komunikační činnosti, a to o 1,1 %.

Nejpočetnější skupinu registrovaných subjektů v Plzeňském kraji podle právní formy tvoří stále živnostníci, i přes velmi četné rušení činností na začátku roku 2023 v souvislosti s novou legislativou týkající se povinnosti zřízení datových schránek. K 31. 12. 2023 bylo evidováno celkem 89 814 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona, což představuje téměř dvoutřetinový podíl z celkového počtu ekonomických subjektů v kraji. V pořadí druhou významnou skupinu subjektů zastupují společnosti s ručením omezeným, které se podílí 13,1 % na celkovém počtu subjektů v regionu.

Graf: Ekonomické subjekty podle právní formy v okresech Plzeňského kraje k 31. 12. 2023

Z porovnání mezi jednotlivými okresy v kraji je evidentní, že výhodné lokality krajského města využívá většina subjektů. V okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever je registrováno 73,8 % obchodních společností z celkového počtu společností tohoto typu v Plzeňském kraji. Také živnostníci jsou více soustředěni na Plzeňsku, bylo jich zde evidováno 61,4 %.

V roce 2023 bylo zaznamenáno výrazné meziroční snížení v kategorii živnostníků (o 14,1 %). Jak již bylo zmíněno, tento pokles byl ovlivněn rušením činností živnostníků v souvislosti s novou legislativou od začátku roku 2023. U družstev klesající trend nadále pokračuje, v meziročním srovnání je zaznamenán úbytek o 7,4 %. Nově evidován byl meziroční pokles u zemědělských podnikatelů (4,9 %) a zahraničních fyzických osob (o 4,2 %). Naopak vzrostl počet evidovaných svobodných povolání, ve srovnání s rokem 2022 se jedná o více než čtvrtinový nárůst (27,1 %). Rostoucí trend trvá u společenství vlastníků jednotek (o 2,5 %) nebo obchodních společností (1,9 %). Z obchodních společností se jednalo především o společnosti s ručením omezeným, kterých bylo v roce 2023 registrováno o 2,1 % více než v roce předchozím.

Podle velikostní kategorie počtu zaměstnanců jsou v Plzeňském kraji nejpočetněji zastoupeny podniky nazývané mikropodniky, jsou to subjekty do 10 zaměstnanců, jichž bylo k 31. 12. 2023 v RES evidováno 10 001. Více než polovina subjektů neuvádí počet zaměstnanců a subjekty vedené bez zaměstnanců tvoří podíl 36,2 %. V kraji působilo 125 podniků, které zaměstnávaly 250 a více zaměstnanců, přičemž více než polovina těchto ekonomických subjektů se vyskytuje na území okresu Plzeň-město (67).

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele regionu co do počtu zaměstnanců patří například Fakultní nemocnice Plzeň, ŠKODA TRANSPORTATION a.s., International Automotive Components Group s.r.o., Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Plzeňský Prazdroj, a. s., MD ELEKTRONIK spol. s r.o., Západočeská univerzita v Plzni, Autoneum Pilsen s.r.o. (dříve BORGERS CS spol. s r.o.), Daikin Industries Czech Republic s.r.o., GRAMMER CZ, s.r.o. nebo Statutární město Plzeň.

Tabulka: Ekonomické subjekty v Plzeňském kraji a jeho okresech (k 31. 12.)

 

Kartogram: Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2023 (ekonomické subjekty se sídlem na daném území)

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail:  lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Ekonomické subjekty v Plzeňském kraji k 31. 12. 2023 (aktualita v pdf)
  • Ekonomické subjekty v Plzeňském kraji a jeho okresech - k 31. 12. (tabulka)
  • Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2023 (kartogram)