Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
43 405 43 489 50 387 43 974
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 895 683 4 121 155 1 235 005 940 673
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,59 2,57 1,56 1,55
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
302,9 314,6 331,9 347,9
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
17 851 17 939 18 401 17 774 18 087

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Pardubického kraje v jednotlivých měsících roku 2017
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2017
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2016
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice
  • Produkce komunálního odpadu a podíl odděleně sbíraných složek podle krajů v roce 2017
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2017
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2017
 • Kartogramy
  • Zvláště chráněná území
  • Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice
  • Spotřeba vody a vývoj cen vodného
  • Obce napojené na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod ve správních obvodech ORP
  • Jakost vody v tocích ĆR
  • Kaly produkované provozem čistíren odpadních vod
  • Měrné emise vybraných látek (REZZO 1-3)
  • Komunální odpad

Metodika