Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
43 974 44 184 44 183 44 206 44 206
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 213 304 1 730 839 2 066 906 1 580 888
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,31 1,07 1,00
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
18 087 17 934 18 282 18 424 18 359

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Pardubického kraje v jednotlivých měsících roku 2021
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2021
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2020
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2021
  • Produkce komunálních odpadů podle krajů v roce 2021
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2021
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2021
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody a vývoj cen vody
  • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci a vývoj cen stočného
  • Zvláště chráněná území

Metodika