Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
43 405 43 489 50 387 43 974 43 974
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 895 683 4 121 155 1 235 005 940 673 1 213 304
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,59 2,57 1,56 1,55
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
302,9 314,6 331,9 347,9 343,5
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
17 851 17 939 18 401 17 774 18 087

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Pardubického kraje v jednotlivých měsících roku 2018
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2018
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2017
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2018
  • Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2018
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2018
 • Kartogramy
  • Zvláště chráněná území
  • Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech...
  • Spotřeba vody v roce 2018 a vývoj cen vody
  • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci a vývoj cen stočného podle ...
  • Obce napojené na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod ve správních obvodech ORP
  • Jakost vody v tocích ĆR

Metodika