Životní prostředí 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Chráněná území
 - rozloha (ha)
43 974 43 974 44 184 44 183 44 206
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
940 673 1 213 304 1 730 839 2 066 906 1 580 888
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,55 1,31 1,07 1,00
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
17 774 18 087 17 934 18 282 18 424

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Pardubického kraje v jednotlivých měsících roku 2021
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2021
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2020
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2021
  • Produkce komunálních odpadů podle krajů v roce 2021
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2021
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2021
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2021 a vývoj cen vody
  • Zvláště chráněná území

Metodika