Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
43 315 43 405 43 489 50 387 43 974
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 734 506 1 895 683 4 121 155 1 235 005 940 673
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,65 2,61 2,60 .
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
298,6 302,9 314,6 331,9
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
17 412 17 851 17 939 18 401 17 774

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Pardubického kraje v jednotlivých měsících roku 2016
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2016
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2015
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2016
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2016
  • Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění podle krajů v roce 2016
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2016
 • Kartogramy
  • Zvláště chráněná území
  • Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice
  • Spotřeba vody a vývoj cen vodného
  • Obce napojené na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod ve správních obvodech ORP
  • Jakost vody v tocích ĆR
  • Kaly produkované provozem čistíren odpadních vod
  • Měrné emise vybraných látek (REZZO 1-3)
  • Komunální odpad

Metodika