Životní prostředí 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Chráněná území
 - rozloha (ha)
44 184 44 183 44 206 44 206 44 207
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 730 839 2 066 906 1 580 888 1 666 755
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,07 1,00 1,10
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
17 934 18 282 18 424 18 359 17 887

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Pardubického kraje v jednotlivých měsících roku 2022
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2022
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2021
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2022
  • Produkce komunálních odpadů podle krajů v roce 2022
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2022
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2022
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2022 a vývoj cen vody
  • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci a vývoj cen stočného
  • Zvláště chráněná území

Metodika