Mimořádná šetření

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou zjišťuje statistický úřad potřebné informace také pomocí mimořádných statistických šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. Získaná data slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

 

Strukturální šetření v zemědělství – FSS 2016

Od začátku září do poloviny listopadu 2016 bude probíhat Strukturální šetření v zemědělství. V Pardubickém kraji se bude šetření týkat více než 700 zemědělců, v celé republice téměř 12 tisíc zemědělských subjektů. Cílem tohoto šetření je získání informací o struktuře zemědělských podniků a o metodách zemědělské výroby.

V rámci šetření budou osloveny vybrané zemědělské subjekty, které vlastní nebo mají pronajato alespoň pět hektarů obhospodařované zemědělské půdy nebo jeden hektar sadů nebo 3 500 m2 vinic nebo 2 500 m2 plochy pro pěstování zeleniny, jahod a květin nebo které chovají alespoň pět kusů skotu nebo deset kusů prasat nebo deset kusů koz a ovcí nebo minimálně sto kusů drůbeže.

Zemědělské subjekty vlastnící datovou schránku budou osloveny jejím prostřednictvím, ostatní obdrží výkaz poštou nebo je navštíví tazatelé ČSÚ. Pracovníci zapojení do terénního zjišťování se budou prokazovat průkazem ČSÚ, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení daného šetření.

Výsledky minulých šetření:
Strukturální šetření v zemědělství – regiony - 2013

 

Šetření o vzdělávání dospělých - AES (Adult Education Survey)

Od 11. července 2016 do poloviny ledna 2017 bude v České republice probíhat šetření o vzdělávání dospělých. Cílem šetření je zmapovat situaci ve vzdělávání dospělých v České republice s důrazem na účast jednotlivců ve formálním a neformálním vzdělávání. V celé republice tazatelé navštíví 7 800 domácností, v Pardubickém kraji více než 400 domácností. Mezinárodní charakter a jednotná metodologie šetření zaručují srovnatelnost výstupů v rámci členských zemí EU. Šetření je významným zdrojem pro tvorbu národních i evropských statistik celoživotního učení.

 

Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech – ENERGO 2015

Ve druhé polovině roku 2015 a na začátku roku 2016 v České republice proběhlo výběrové šetření o spotřebě paliv a energií v domácnostech pod zkratkou ENERGO 2015. V celé republice se toto statistické šetření týkalo přibližně 20 tisíc náhodně vybraných domácností. V Pardubickém kraji tazatelé ČSÚ navštívili více než jeden tisíc domácností v 97 městech a obcích.

Hlavním cílem šetření bylo získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití). Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění. Například se využijí při tvorbě energetické politiky státu (včetně oblasti dotací a energetických úspor) či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy Evropské unie. Výsledky ze šetření budou k dispozici v říjnu 2016.


VEDOUCÍ ODDĚLENÍ TERÉNNÍCH ZJIŠŤOVÁNÍ KS ČSÚ V PARDUBICÍCH
Ing. Martina Myšková
Telefon: 466 743 445
Mobil: 737 280 470
e-mail:
martina.myskova@czso.cz