Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) je statistické šetření zaměřené na získávání informací od obyvatelstva. Jeho hlavním smyslem je zjištění aktuálních dat o situaci na trhu prácestruktury zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání. Jsou šetřeny i údaje o výši odpracované doby a o mobilitě pracovních sil. Šetření poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru.

Pardubickém kraji je v každém čtvrtletí roku osloveno 1 800 náhodně vybraných domácností.

Počínaje rokem 2000 je součástí VŠPS také šetření na určité téma zadané Eurostatem a zveřejněné vždy v předchozím roce v Úředním věstníku EU - tzv. ad hoc modul. V roce 2018 je do šetření zařazen ad hoc modul zaměřený na téma Slaďování pracovního a rodinného života. Cílovou skupinou ad hoc modulu jsou respondenti ve věku 18–64 let.

Dotazník je členěn na následující sub-moduly:
- pečovatelské povinnosti
- flexibilita pracovních ujednání
- kariérní přestávky a rodičovská dovolená

U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, získaná data slouží výhradně pro statistické účely. Všechny získané informace jsou zpracovány anonymně.

Pracovníci zapojení do šetření jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech, při oslovení vybrané domácnosti se prokazují průkazem tazatele Českého statistického úřadu a pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno na základě kódu uvedeného na průkazu ověřit na internetových stránkách ČSÚ, konkrétně v odkazu https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.


Krajský garant VŠPS v Pardubickém kraji:

Ing. Martina Myšková
Telefon: 466 743 445
Mobil: 737 280 470
E-mail: martina.myskova@czso.cz