Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince roku 1992 a to nepřetržitě na celém území ČR.

VŠPS je statistické šetření zaměřené na získávání pravidelných informací od obyvatelstva. Jeho hlavním smyslem je zjištění aktuálních dat o situaci na trhu práce – struktury zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání. Jsou šetřeny i údaje o výši odpracované doby, o rozsahu podzaměstnanosti a o mobilitě pracovních sil. Šetření poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru.

Počínaje rokem 2000 je každoročně prováděno při VŠPS u nás i ve všech státech EU jednotně šetření na určité téma zadané Eurostatem a zveřejněné vždy v předchozím roce v Úředním věstníku EU - tzv. ad hoc modul.

Český statistický úřad provádí pravidelně Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT). Šetření je prováděno jednou ročně ve spolupráci s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS) na tzv. pátých (posledních opakovaných) návštěvách vždy ve II. Q příslušného roku (duben-červen).

Od roku 2011 probíhá souběžně s VŠPS i Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR), a to zhruba ve 300 bytech z celkového počtu 1 800 čtvrtletně šetřených bytů v Pardubickém kraji.

Na Výběrovém šetření pracovních sil se podílí jen pracovníci statistiky, tzv. tazatelé IŠD. Každý z nich je vybaven průkazem ČSÚ s fotografií, který jej zplnomocňuje provádět šetření v terénu. Tazatelé skládají Slib mlčenlivosti a veškerá data jsou přísně utajována a jsou zpracovávána anonymně.

Pardubickém kraji provádí šetření osm tazatelů. V každém čtvrtletí každý tazatel navštíví přesně daný počet bytů, které jsou vybrány náhodným výběrem z registru sčítacích obvodů. Šetření se provádí formou rozhovoru s některým členem vybrané domácnosti, přičemž příslušný dotazník si vyplňuje tazatel sám. Od roku 2002 se přešlo na dotazník v plně elektronické formě a tento dotazník je zadáván anonymně.

Tazatelé jsou odborně a metodicky řízeni prostřednictvím krajského garanta, na kterého se můžete obrátit se svými dotazy.


Krajský garant VŠPS v Pardubickém kraji:

Ing. Martina Myšková
Telefon: 466 743 445
Mobil: 737 280 470
E-mail: martina.myskova@czso.cz