Vše o výkazech - souhrnný přehled pro respondenty statistických zjišťování. Jsou zde odkazy na statistické výkazy, metodiku ke zpracování výkazů, programy elektronického pořizování výkazů a FAQ.
 

Ověření tazatele - pro zvýšení důvěryhodnosti vydává ČSÚ tazatelům "průkaz tazatele", pomocí kterého prokazují své oprávnění k práci pro ČSÚ. Pomocí identifikačního kódu průkazu lze ověřit pořadové číslo, platnost průkazu a vybrané osobní údaje tazatele, které lze porovnat s občanským průkazem a písemným pověřením tazatele.
 

Životní podmínky (SILC) - výběrové šetření zjišťuje údaje o příjmovém rozložení jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavení domácností a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnosti.

Integrované šetření u domácností

  • VŠPS - výsledky zjišťování prohlubují kvalitu informací o charakteru zaměstnanosti a nezaměstnanosti obyvatelstva i dalších souvisejících jevech, umožňuje sledovat postavení a vývoj různých typů domácností a respondentů.
  • VŠCR - je zdrojem informací Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) a slouží pro potřeby odborné i laické veřejnosti.
  • VŠIT - je samostatnou přílohou k VŠPS, zjišťující informace o vybavenosti, přístupu a způsobu využívání informačních a komunikačních technologií domácnostmi.

Rodinné účty - zjišťují se informace o příjmech a zejména o výdajích domácností, dále o vlivu cen na strukturu výdajů a tím i na spotřební zvyklosti.

Mimořádná šetření - vedle pravidelného způsobu sběru dat nabývají na významu mimořádná statistická šetření (cenzy), která jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života.