Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)

 

Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR) zjišťuje údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu rezidentů České republiky. Existuje od roku 2003 a vychází z Nařízení 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu (do roku 2011 se řídilo Směrnicí Rady 95/57 EC, o sběru statistických dat v oblasti cestovního ruchu) a rovněž i z požadavků tuzemských uživatelů dat.

Výběr zpravodajských domácností

Šetření se provádí po celý rok v náhodně vybraném vzorku domácností. Je použita metoda panelového výzkumu, tedy k návštěvě bytu dochází opakovaně vždy po 3 měsících a každá domácnost je šetřena ve čtyřech vlnách. Od roku 2011 je VŠCR znovu napojeno na Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) z důvodu optimalizace vytížení tazatelů i výše nákladů na sběr dat. Počet respondentů VŠCR v porovnání s VŠPS je pětinový a dotazník VŠCR se šetří od druhé návštěvy (vlny) vybraných domácností zařazených do VŠPS.

Ve výběrovém plánu se zohledňuje počet obyvatel krajů a okresů. Oporou pro výběr bytů je registr sčítacích obvodů, ze kterého jsou nejdříve náhodně vybrány sčítací obvody, z nich jsou pak náhodně vybrány byty.

Zjišťování údajů

Předmětem šetření jsou osoby obvykle bydlící v domácnostech na území ČR. Do roku 2008 se tazatelé dotazovali na cesty pouze jednoho náhodně vybraného člena domácnosti ve věku 15 a více let. Od roku 2009 jsou dotazováni všichni členové domácnosti, respektive jsou zjišťovány všechny jejich cesty včetně jednodenních, jež se uskutečnily ve sledovaném referenčním měsíci. Pokud některý člen domácnosti není zastižen, mohou za něj dotazník zodpovědět přítomní členové domácnosti.

Zjišťovány jsou údaje jak o cestách soukromých (za účelem trávení volného času, rekreace, vylepšení zdraví, návštěvy příbuzných či známých apod.), tak o cestách služebních. Do cestovního ruchu jsou zahrnuty cesty pouze do míst mimo obvyklé prostředí respondenta (mimo respondentovo trvalé a přechodné bydliště, pracoviště, školu a další místa frekventovaně navštěvovaná). V souladu s mezinárodní metodikou se do cestovního ruchu počítají jen cesty, jejichž doba trvání nepřekročila 12 měsíců.

Údaje zjištěné na výběrovém souboru osob jsou pomocí váhových koeficientů přepočteny na celou populaci ve věku 15 a více let. Vážení zohledňuje strukturu populace podle pohlaví, věkových skupin a krajů. Údaje o populaci jsou brány z předběžných výsledků statistiky obyvatelstva o počtu obyvatel na začátku daného roku, tento odhad je dále zpřesněn predikcí vývoje přirozeného pohybu a salda migrace za příslušná čtvrtletí roku.

Výsledky zpracování

Publikovanými ukazateli jsou počet cest, počet přenocování, průměrný počet přenocování a průměrné výdaje na jednu cestu a průměrné výdaje na jeden den cesty. Ukazatele jsou členěny podle účelu a délky cesty, podle pohlaví, typu ubytování, užitého dopravního prostředku, způsobu organizace cesty a podle cílové destinace. Výstupy se publikují zvlášť pro domácí a zvlášť pro výjezdový cestovní ruch.
Výsledky z VŠCR jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ČSÚ (http://czso.cz/csu/czso/cru_cr) ve formě čtvrtletních a ročních časových řad. Termíny pro zveřejnění dat jsou stanoveny do tří měsíců po skončení daného čtvrtletí resp. roku. Publikované údaje mohou být revidovány, definitivní výsledky jsou k dispozici až po zpracování dat za celý rok, zpravidla v červnu následujícího roku.