Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)

 

V roce 2020 podniklo v rámci cestovního ruchu 66 % našich obyvatel starších 15 let jednu nebo více cest s přenocováním v Česku a alespoň na jednu zahraniční cestu vyjelo 20 % osob. Téměř třetina populace neabsolvovala během celého roku ani jednu vícedenní cestu, přičemž nejčastěji uváděným důvodem pro omezení cestování byly zdravotní problémy a obavy o zdraví. Přeprava osobním motorovým vozidlem byla upřednostňována více než v minulých letech a drasticky ubylo leteckých pobytů. Výrazně se snížil také podíl zájezdů organizovaných cestovní kanceláří nebo agenturou.  Do zahraničí se jezdilo převážně jen v letní sezóně a cílovými destinacemi byly především Slovensko, Chorvatsko a Rakousko. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli!
 

O šetření

Šetření VŠCR poskytuje důležité údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu, které není možné zjistit jiným způsobem, například z administrativních zdrojů. Z časových a finančních důvodů se nelze ptát všech obyvatel Česka, poměrně spolehlivý obraz však poskytne i dobře zvolený vzorek osob. Spolehlivost získaných údajů je však závislá na ochotě dotazovaných zodpovědět kladené otázky. Obdobná šetření probíhají ve všech vyspělých zemích a výsledky jsou tak mezinárodně srovnatelné.

Účelem šetření je získávání pravidelných informací o cestovních zvyklostech obyvatel ČR.  Zajímáme se například o to, do jakých destinací cestovali, na jak dlouhou dobu, jaký druh ubytování a dopravy využili a také o podrobné finanční náklady jejich cest.
 

K čemu slouží výsledky?

Získané výsledky slouží potřebám veřejné správy na národní i regionální úrovni. Jsou důležité pro účely aktivní investiční politiky státu v oblasti cestovního ruchu a jsou využívány také podnikateli a investory, kteří se rozhodují podnikat v oblasti cestovního ruchu. Neobejdou se bez nich ani studenti a pedagogové vysokých škol i další odborníci zabývající se tématikou cestovního ruchu a široká veřejnost se s nimi pravidelně seznamuje prostřednictvím médií. Zjištěné údaje přispívají k vyčíslení ekonomických efektů cestovního ruchu a k měření přínosů odvětví cestovního ruchu pro národní hospodářství Česka. Publikovaná data umožňují mezinárodní srovnání. Přispívají tak k nalezení cest, jak zvýšit konkurenceschopnost Česka jako destinace ve světovém cestovním ruchu.
 

Jak šetření probíhá?

Výzkum se provádí každý rok v náhodně vybraném vzorku domácností a je realizován v rámci Výběrového šetření pracovních sil. Údaje jsou zjišťovány prostřednictvím proškolených tazatelů, kteří navštěvují vybrané byty a vyplňují dotazník se všemi osobami, které v době šetření na dané adrese obvykle bydlí. Domácnost je na cestovní ruch dotazována celkem čtyřikrát – vždy po čtvrt roce – a rozhovor může být uskutečněn i telefonicky.
 

Kde naleznete výsledky šetření?

Výsledky šetření VŠCR jsou dostupné na webových stránkách ČSÚ pod odkazem
(
https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr).

Vybrané údaje jsou rovněž publikovány ve Statistických ročenkách České republiky.
 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které tazateli sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr