Osevní plochy v Jihomoravském kraji k 31. 5. 2021

 

Jihomoravští zemědělci letos oseli plochu 312,1 tis. ha, z toho 63,2 % tvoří plocha se zrninami (tj. obiloviny celkem a luskoviny na zrno celkem). Osevní plocha se zrninami byla meziročně zmenšena o 4,2 tis. ha na letošních 197,4 tis. ha - redukce je zaznamenána u všech druhů obilovin s výjimkou pšenice jarní, ovsa a kukuřice na zrno. K největšímu zmenšení osevní plochy, a to o 13,7 tis. ha, došlo u nejvíce pěstované obiloviny, kterou je pšenice ozimá. Naopak rozšířena byla osevní plocha luskovin, a to téměř o čtvrtinu na 8,8 tis. ha. Z olejnin byla proti předchozímu roku zvětšena osevní plocha slunečnice na semeno o 4,9 tis. ha na 12,7 tis. ha, řepku jihomoravští zemědělci vyseli na 32,4 tis. ha, v roce 2020 tato plocha byla rozlehlejší o 1,6 tis. ha.

Letošní osevní plocha celkem na jižní Moravě představuje 312,1 tis. ha. V její struktuře převažuje plocha se zrninami s podílem na celku 63,2 %, technické plodiny tvoří 18,0 %, na 14,9 % jsou pícniny na orné půdě a 1,7 % celku patří okopaninám.

Osevní plocha obilovin celkem v Jihomoravském kraji je mezi kraji druhá největší a svou plochou 188,6  tis. ha tvoří 14,1 % plochy s touto komoditou v České republice. Nejrozšířenější pěstovanou obilovinou v Jihomoravském kraji je pšenice ozimá, kterou je letos oseto 91,3 tis. ha. Letos však byla výměra pšenice ozimé proti roku 2020 zmenšena o 13,7 tis. ha. Naopak osevní plocha pšenice jarní byla rozšířena téměř 4,6krát na 8,8 tis. ha.

Proti loňsku jihomoravští zemědělci zredukovali osevní plochu ječmene jarního, kterým letos bylo oseto 25,2 tis. ha, což představuje 89,8 % skutečnosti loňského roku. Ječmen ozimý je na 10,7 tis. ha, loni byla tato plocha rozsáhlejší o 309 ha.

Osevní plocha žita v Jihomoravském kraji byla zmenšena, a to z 3,1 tis. ha v roce 2020 na letošní 2,0 tis. ha. Také osevní plocha tritikale byla meziročně zredukována o 8,0 % a ke sledovanému datu činila 1,9 tis. ha. Naopak rozšířena byla osevní plocha kukuřice na zrno, a to o 4,2 tis. ha na letošních 43,4 tis. ha. Tato plodina zabírá v mezikrajském porovnání největší osevní plochu s podílem na republikovém celku 47,7 %.  

V mezikrajském porovnání je Jihomoravský kraj druhým největším pěstitelem luskovin na zrno, prvenství drží Středočeský kraj s plochou 9,4 tis. ha. V letošním roce se luskoviny na zrno pěstují na jižní Moravě na 8,8 tis. ha, loni to bylo na 7,1 tis. ha. Nejčastěji vysévanou plodinou je hrách na zrno, kterým letos jihomoravští pěstitelé oseli 8,4 tis. ha, což je o čtvrtinu více proti loňsku.

Rozloha osevních ploch, na kterých se pěstují okopaniny, meziročně poklesla o 6,5 % na 5,3 tis. ha. Osevní plocha byla proti předchozímu roku zredukována jak u cukrovky technické, a to o 346 ha na 3,8 tis. ha, tak i u krmné řepy, u které došlo ke snížení o 22 ha na 34 ha. Osevní plocha s bramborami celkem zaznamenala nárůst o 0,3 % na 1,5 tis. ha.

Olejninami celkem bylo letos v Jihomoravském kraji oseto 55,2 tis. ha, což je o 4,7 tis. ha více než loni. Ve struktuře osevních ploch s olejninami převažuje řepka s podílem 58,7 %. Letos bylo touto plodinou oseto 32,4 tis. ha, a to je o 4,8 % méně v porovnání s loňskem. Slunečnice na semeno zabírá plochu 12,7 tis. ha a její výměra je v mezikrajském porovnání největší - tvoří 70,5 % osevní plochy s touto plodinou v České republice. Mák se letos pěstuje na 3,9 tis. ha, loňská výměra tak byla navýšena o 4,7 %. Osevní plocha sóji byla meziročně rozšířena o 63,2 % na 2,6 tis. ha a také rozloha se lnem setým olejným se rozrostla, a to téměř 15krát na 215 ha.

jednoletých pícnin, kterými bylo v Jihomoravském kraji oseto 23,7 tis. ha, zabírá 82,8 % plochy kukuřice na zeleno a siláž. U víceletých pícnin, pěstovaných na 22,9 tis. hektarech, převažuje velikostí osevní plochy vojtěška (61,2 %).

Konzumní zelenina byla v letošním roce na jižní Moravě vysazena na téměř 4,1 tis. ha. Na největší části této plochy, a to více jak pětině, se pěstuje hrách dřeňový. Plocha s hrachem dřeňovým byla v letošním roce rozšířena o více jak třetinu na 920 ha. Desetina osevní plochy, na které se letos pěstuje konzumní zelenina, patří cibuli. Jihomoravští zemědělci jí pěstují na 420 hektarech, loni zabírala plochu menší o 38 ha. Jihomoravský kraj je největší producentem papriky a rajčat v České republice – letos osevní plocha paprik tvoří 96,7 % republikového celku s touto plodinou, u rajčat tento podíl dosahuje 81,4 %. Paprikou bylo letos osázeno 307 ha, s meziročním nárůstem o 13,4 %, rajčata zabírají 246 ha, tj. o 13 ha méně proti předchozímu roku.

Okurky nakládačky na jižní Moravě se pěstují na 80 ha, tj. pouze dvě pětiny skutečnosti roku 2020. Naopak k rozšíření osevní plochy došlo u okurek salátovek, a to z 8 ha v loňském roce na letošních 17 ha.

Ke dni soupisu tvořila v Jihomoravském kraji plocha úhoru 4,3 tis. ha, a to je o 13,3 % méně v porovnání s předchozím rokem. Tato skutečnost snížila meziroční podíl Jihomoravského kraje na republikovém celku o 3,3 procentního bodu na 17,2 %.

Graf 1 Meziroční rozdíly osevních ploch v Jihomoravském kraji v letech 2002 až 2021 (v %) Graf 1 Meziroční rozdíly osevních ploch v Jihomoravském kraji v letech 2002 až 2021 (v %)

Výměra zemědělské půdy v Jihomoravském kraji zjištěná soupisem osevních ploch k 31. květnu 2021 dosahuje 360,0 tis. ha s podílem na republikovém celku 10,2 %. Orná půda, jejíž rozloha je v mezikrajském porovnání druhá největší, zabírá 316,4 tis. ha a tvoří tak 87,9 % zemědělské půdy, což je o 17,7 procentního bodu více proti republikovému průměru. Jihomoravské vinice, které představují 93,0 % plochy osázené vinnou révou v České republice, se rozprostírají na 16,2 tis. ha, z toho 94,5 % tvoří plodící vinice. Rozloha zahrad v Jihomoravském kraji se v letošním roce proti roku 2020 zmenšila o 2 ha na 60 ha. Redukci o 588 ha na 2,5 tis. ha zaznamenala plocha jihomoravských ovocných sadů. Zahrady i ovocné sady na jižní Moravě mají v  mezikrajském porovnání po Středočeském kraji druhou největší rozlohu.

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230