Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v roce 2020

 

V roce 2020 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 4 454 bytů, což je o 265 bytů méně než v předchozím roce. Více než polovina z nich je v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 4 942 nových bytů, z toho 52,4 % v rodinných domech.

Zahájené byty
(předběžné výsledky)

Jihomoravský kraj se počtem 4 942 bytů, jejichž výstavba byla v loňském roce zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 14,0 % republikového celku. V porovnání s rokem 2019 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 1,9 %, tj. o 93 bytů. Relativně nejvíce bytů bylo meziročně zahájeno v Plzeňském kraji (nárůst o 27,1 %, tj. o 584 bytů), v devíti ze čtrnácti krajů ČR byl zaznamenán pokles. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 2,6 % (o 66 bytů), v bytových domech poklesla téměř o pětinu (o 282 bytů).

Tab. 1 Zahájené byty v roce 2020Tab. 1 Zahájené byty v roce 2020

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-venkov (25,0 %) a Brno-město (20,9 %). Zahájená výstavba v okrese Brno-venkov meziročně vzrostla o 34,2 % (o 315 bytů), naproti tomu v Brně-městě o 11,3 % (o 131 bytů) poklesla. Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (2 588 bytů, tj. 52,4 %), bytů v bytových domech bylo zahájeno 1 258 (tj. 25,5 %).

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty
(předběžné výsledky)

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji v roce 2020 meziročně poklesla o 5,6 %. Celkem bylo dokončeno 4454 bytů, tedy o 265 bytů méně než v roce 2019. Počet bytů dokončených v rodinných domech se snížil o 1,4 % (o 34 bytů). Bytů dokončených v bytových domech bylo meziročně o  čtvrtinu méně (o  437  bytů). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 12,9 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší po Středočeském kraji a hl. městě Praze. Dokončená výstavba vzrostla ve sledovaném období pouze v Moravskoslezském kraji (o 11,5 %), v Olomouckém kraji (o 11,4 %) a v Kraji Vysočina (o 4,9 %). V jedenácti krajích dokončená výstavba meziročně poklesla, nejvíce v Jihočeském kraji (o 25,1 %).

V meziokresním srovnání byla více než polovina bytů dokončena v okresech Brno-město (1 144 bytů) a  Brno-venkov (1 101 bytů). V relativním vyjádření však zde došlo k meziročnímu poklesu (o 20,9 % resp. 0,8 %). Růst dokončené výstavby byl zaznamenán v okresech Znojmo, Blansko a Břeclav. Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 52,3 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 28,6 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem bytů dokončených v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili více než dvě pětiny (42,3 %) z celkového počtu těchto bytů v kraji.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Tab. 2 Dokončené byty v roce 2020Tab. 2 Dokončené byty v roce 2020

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115