Zemědělská statistika

 

Odvětvová zemědělská statistika mapuje situaci o stavu v zemědělské prvovýrobě. Objektem statistického zjišťování jsou zpravodajské jednotky, což jsou organizace a osoby působící jako zdroj informací.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do "Programu statistických zjišťování na sledovaný rok".

Jednotlivá zjišťování jsou prováděna na základním souboru zpravodajských jednotek nebo na určitém výběrovém souboru. Výběrové soubory jsou generovány z Farmářského registru, který je vytvořen z aktivních hospodařících zemědělců. Zpravodajské jednotky jsou s ohledem na druh výkazu obeslány přímo výkazem nebo kontaktovány pracovníky, kteří s nimi příslušné výkazy vyplní. Další možností jsou vyplnitelné PDF výkazy a v provozu je také internetový portál DANTE WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE WEB jsou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti.

Výkazy zemědělské statistiky s místem sběru v oddělení terénních zjišťování (pouze za fyzické osoby) pro rok 2022:
 

Zkratka Název výkazu
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a 31. 12.
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 31. 7. a 31. 12.
Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5.
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin (včetně spotřeby hnojiv)
Zem V6 až V9 Odhady sklizně zemědělských plodin
ZEMREG 1-99 Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru ČSÚ


V Olomouckém kraji zajišťují sběr údajů od fyzických osob 3 tazatelky Oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v Olomouci, které mají pracoviště v Prostějově a Šumperku.


Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský garant zemědělské statistiky
Bc. Monika Freharová Karásková, tel.: 731 439 274, e-mail: monika.karaskova@czso.cz

Vedoucí oddělení terénních zjišťování
RNDr. Pavla Kotasová, tel.: 585 731 505, e-mail: pavla.kotasova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb
Krajské správy ČSÚ v Olomouci
tel.: 585 731 511
infoservisolom@czso.cz