Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem 7-02

a)      Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech a úrovni zásob vybraných rostlinných produktů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, k zabezpečení potravinové, krmivové a surovinové bilance, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele vybraných rostlinných produktů v členění podle zdrojů a užití.

b)      Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.
Zpravodajská povinnost pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.

c)       Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d)      Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e)       Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32004R0138