Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

V souvislosti s prudkým rozvojem tzv. informační společnosti vyvstala potřeba statistického zachycení hlavních ukazatelů charakterizujících tento fenomén. Zjištění ukazatelů využívání informačních technologií v domácnostech i mezi jednotlivci je i cílem tohoto šetření, které probíhá v ČR pravidelně každý rok. Šetření vychází z modelového šetření Eurostatu (obsahově i metodologicky) a tím umožňuje srovnání výsledků za všechny země EU, kde je také realizováno, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti.

První šetření proběhlo v roce 2003 a je prováděno ve spolupráci s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS).Tento způsob šetření umožňuje propojení ukazatelů informační společnosti s demografickými a sociálními charakteristikami osob v jednotlivých domácnostech.

Šetření probíhá formou rozhovoru tazatele s respondentem a zápisem odpovědí do papírového nebo elektronického dotazníku.

V Olomouckém kraji bude šetřeno ve 2. čtvrtletí 2023 celkem 360 náhodně vybraných domácností.

Výsledky šetření z předchozích let jsou shrnuty v publikacích ČSÚ, které najdete na stránkách ČSÚ v části Statistiky – Informační technologie.

 


Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský garant integrovaného šetření v domácnostech
Ing. Michaela Smutná, tel.: 585 731 509, e-mail: michaela.smutna@czso.cz

Vedoucí oddělení terénních zjišťování
RNDr. Pavla Kotasová, tel.: 585 731 505, e-mail: pavla.kotasova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb
Krajské správy ČSÚ v Olomouci
tel.: 585 731 511
infoservisolom@czso.cz