Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
58 954 59 007 59 010 59 018 59 019
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 201 072 1 172 091 1 533 415 1 483 920 1 698 698
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,60 0,61 0,54 0,48
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
27 199 27 767 27 382 27 602 28 055

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Zvláště chráněná území podle krajů
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů
  • Produkce komunálních odpadů podle krajů
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2021 a vývoj cen vody

Metodika