ZEMREG 1-99 Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru Českého statistického úřadu

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru Českého statistického úřadu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ZEMREG 1-99

a)      Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Ověření správnosti údajů převzatých z administrativních zdrojů včetně doplnění chybějících údajů u nově vzniklých aktivních a poprvé zařazovaných zemědělských farem do zemědělského registru Českého statistického úřadu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 19a odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační údaje, údaje o využití zemědělské půdy, o počtech chovaných hospodářských zvířat a počtech pěstovaných ovocných stromů a keřů.

b)      Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Nově vzniklé ekonomické subjekty, právnické i fyzické osoby, zabývající se zemědělskou prvovýrobou, zachycené v administrativních registrech ministerstva zemědělství, které dosud nejsou zařazeny v zemědělském registru Českého statistického úřadu.

c)       Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d)      Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení výkazu

e)       Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad