Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Výběrové šetření pracovních sil poskytuje údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti obyvatelstva a další údaje s touto problematikou související. Jsou přitom respektovány definice a obsahová náplň jednotlivých ukazatelů podle požadavků Eurostatu a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). V České republice se provádí nepřetržitě od roku 1992 na celém území. Výběrové šetření pracovních sil (dále jen VŠPS) je kontinuální anonymní šetření, jehož výsledky jsou vyhodnocovány a publikovány ve čtvrtletní periodicitě. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o podzaměstnanosti, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Rovněž poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj. a to i v územním průřezu.

Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů. Každá samostatně hospodařící domácnost ve vybraném bytě je považována za samostatnou jednotku, v jejímž rámci jsou zjišťovány vzájemné vztahy a základní sociologické a demografické informace o členech domácností. Za jednotlivé členy domácností 15 leté a starší jsou zjišťovány podrobné údaje o ekonomické aktivitě a vzdělání.

V dotazníku nejsou uvedena jména osob bydlících v bytě. Informace o zjištěných skutečnostech jsou předkládány formou statistických sumářů, nikdy se nezveřejňují informace individuálního charakteru. Všichni pracovníci statistických orgánů, tedy i tazatelé VŠPS, jsou ze zákona 89/1995 Sb. vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Od roku 2011 došlo také k integraci Výběrového šetření cestovního ruchu do VŠPS, které probíhá podle předem daného schématu jednotlivých šetření ve vlnách v jednotlivých čtvrtletích. Podobně jako v předchozích letech se na 5. vlně ve 2. čtvrtletí roku 2023 šetří i Výběrové šetření informačních technologií (VŠIT).

 


Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský gestor VŠPS (výběrové šetření pracovních sil)
Ing. Michaela Smutná, tel.: 585 731 509, e-mail: michaela.smutna@czso.cz

Vedoucí oddělení terénních zjišťování
RNDr. Pavla Kotasová, tel.: 585 731 505, e-mail: pavla.kotasova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb
Krajské správy ČSÚ v Olomouci
tel.: 585 731 511
infoservisolom@czso.cz