Vybrané údaje o regionu soudržnosti SV

 


VYBRANÉ ÚDAJE O REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

Kontaktní zaměstnanec:

Liberec:
Mgr. Karla Švehlová
E-mail:
karla.svehlova@czso.cz

Hradec Králové:
Miloslava Bednářová
E-mail:
miloslava.bednarova@czso.cz

Pardubice:
Mgr. Klára Dobruská
E-mail:
klara.dobruska@czso.cz
Periodicita: N
Územní členění: SO ORP, okres, kraj,
region soudržnostiCelá publikace v PDF (6,32 MB)

ÚVOD

Obce k 1. 1. 2007

Obyvatelstvo k 1. 1. 2007

Hustota obyvatelstva k 1. 1. 2007 (osoby/km2)

Index rozdrobenosti sídelní struktury k 1. 1. 2007

Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2006 (%)

Podíl rodáků k 1. 3. 2001 (%)

Průměrný věk obyvatel k 1. 1. 2007

Index stáří k 1. 1. 2007

Naděje dožití mužů a žen při narození – průměr let 2001 – 2005

Daňové příjmy obcí na obyvatele v roce 2006 (tisíc Kč)

Podíl kapitálových výdajů obcí na celkových výdajích v roce 2006 (%)

Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15 – 64 let k 1. 3. 2001 (%)

Míra nezaměstnanosti k 1. 1. 2007 (%)

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání k 1. 1. 2007 (%)

Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2006 – fyzické osoby

Průměrná měsíční výše starobního důchodu v prosinci 2006 (Kč)

Intenzita "privátní" bytové výstavby v letech 2002 – 2006 (%)

Intenzita "veřejné" bytové výstavby v letech 2002 – 2006 (%)

Podíl neobydlených bytů sloužících k rekreaci na celkovém počtu neobydlených bytů k 1. 3. 2001 (%)

Podíl trvale obydlených bytů připojených na veřejnou kanalizaci na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001

Podíl trvale obydlených bytů s vodovodem na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001

Podíl trvale obydlených bytů se zavedeným plynem na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001

Počet registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře pro dospělé

Počet obyvatel odpovídající územní jednotky na 1 praktického zubního lékaře v roce 2006

Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních na 1 000 obyvatel v roce 2006

Místa v domovech důchodců na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let v roce 2006

Zjištěné trestné činy na 1 000 obyvatel v roce 2006

Délka silnic I. až III. třídy na km2 v roce 2006 (km)

Registrované osobní automobily na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2006

Podíl obcí připojených na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod z celkového počtu obcí v roce 2006 (%)

Podíl chráněných území na celkové výměře k 1. 1. 2007 (%)

Bonita zemědělské půdy (Kč/m2)