Zaměstnanost cizinců v Jihomoravském kraji v roce 2023

 

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu bylo na konci roku 2023 v Jihomoravském kraji zaměstnáno 105,1 tis. cizinců, necelou desetinu z nich tvořili cizinci s živnostenským oprávněním. Meziročně se počet zaměstnaných cizinců v kraji zvýšil o 4,7 tis.

V Jihomoravském kraji bylo k 31. 12. 2023 zaměstnáno 105,1 tis. cizinců, z toho 95,3 tis. osob bylo evidováno na úřadech práce (90,7 % z celkového počtu zaměstnaných cizinců) a 9,8 tis. osob podnikalo s živnostenským oprávněním (9,3 % z celku). Počet zaměstnaných cizinců evidovaných na úřadech práce vzrostl ke konci roku 2023 ve srovnání s rokem 2022 o 4,0 tis. (o 4,3 %), živnostníků bylo o 0,7 tis. více (o 8,0 %). V porovnání s rokem 2015 byl počet zaměstnaných cizinců v kraji 2,4násobný.

Graf 1  Zaměstnaní cizinci v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)
Zdroj: MPO, MPSV
Graf 1  Zaměstnaní cizinci v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)

V mezikrajském srovnání se Jihomoravský kraj řadí počtem zaměstnaných cizinců na přední příčky. Ke konci roku 2023 byl jejich počet mezi ostatními kraji třetí nejvyšší jak u cizinců, které evidovaly úřady práce, tak i u cizinců s živnostenským oprávněním. V čele žebříčků stojí hl. m. Praha, kde bylo zaměstnáno 300,2 tis. cizinců (249,9 tis. osob v evidenci úřadů práce a 50,3 tis. držitelů živnostenského oprávnění), druhé místo zaujímal Středočeský kraj, ve kterém pracovalo 156,1 tis. osob (141,8 tis. osob v evidenci úřadů práce a 14,4 tis. držitelů živnostenského oprávnění).

Mezi okresy Jihomoravského kraje je nejvyšší počet zaměstnaných cizinců v Brně‑městě, na konci prosince 2023 zde bylo 62,9 tis. cizích státních příslušníků v evidenci úřadů práce a 6,2 tis. živnostníků. Brno‑město se tak na zaměstnanosti cizinců v kraji podílelo 65,7 %. Stejně jako v předchozím roce bylo nejméně zaměstnaných cizinců dle úřadů práce v okrese Znojmo (2,1 tis. osob) a nejméně cizinců s živnostenským oprávněním bylo evidováno v okrese Blansko (0,4 tis. osob).

Z hlediska pohlaví převažují mezi zaměstnanými cizinci muži. Na konci roku 2023 bylo na úřadech práce v kraji evidováno 55,0 tis. mužů (57,7 %) a 40,4 tis. žen cizí státní příslušnosti (42,3 %), z okresů byl nejvyšší podíl žen zaznamenán v okrese Blansko (51,1 %) a nejnižší v okrese Břeclav (39,9 %). U držitelů živnostenských oprávnění měly ženy také nižší zastoupení, v kraji bylo evidováno 2,8 tis. žen s živnostenským oprávněním, tvořily 28,7 % z celkového počtu cizinců s živnostenským oprávněním. V okresech se podíl žen z celkového počtu cizinců držících živnostenské oprávnění pohyboval od 27,5 % v okrese Vyškov po 35,6 % v okrese Znojmo.

Tab. 1 Zaměstnaní cizinci v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)
Zdroj: MPO, MPSV
Tab. 1 Zaměstnaní cizinci v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)

Cizinci v evidenci úřadů práce v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2023 byli nejčastěji občany EU/EHP+Švýcarska v postavení zaměstnanců (52,0 tis. osob, tj. 54,5 % celku). Tyto osoby mají v pracovněprávních vztazích stejné právní postavení jako občané České republiky, mají tedy volný přístup na trh práce. Cizí státní příslušníci, kteří nepotřebují pracovní oprávnění, zaujímali necelou třetinu z cizinců evidovaných na úřadech práce (31,3 tis. osob). Zaměstnanecké karty, povolující současně zaměstnání i pobyt, vlastnilo 11,6 tis. cizinců (12,2 %). Povolení k zaměstnání mělo 372 osob (0,4 %) a pouze 108 osob (0,1 %) disponovalo modrou kartou k výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání.

Dle typu registrace převažovali občané EU/EHP+Švýcarska v postavení zaměstnanců téměř ve všech okresech Jihomoravského kraje vyjma okresu Blansko. Podíl zmíněné skupiny občanů na celkovém počtu cizinců evidovaných na úřadech práce byl nejvyšší v okrese Hodonín, kde tvořil více než dvě třetiny (69,2 %). Nejnižší zastoupení měla tato skupina občanů v okrese Blansko (37,2 %), naproti tomu tento okres evidoval nejvyšší podíl cizinců, kteří nepotřebují pracovní oprávnění (51,9 % z celku). Okres Znojmo dominoval v podílu cizinců s povolením k zaměstnání - 0,9 procentního bodu. Podíl cizinců se zaměstnaneckými kartami se ke konci roku 2023 pohyboval od 10,0 % v okrese Blansko po 19,5 % v okrese Brno-venkov.

V meziročním srovnání podílu cizinců v Jihomoravském kraji v evidenci úřadů práce dle typu registrace byl zaznamenán relativní nárůst u počtu cizinců, kteří nepotřebují pracovní oprávnění (o 2,1 procentního bodu). U podílu občanů EU/EHP+Švýcarska v postavení zaměstnanců, cizinců s povolením k zaměstnání i zaměstnaneckými kartami byl zaznamenán meziroční pokles. Podíl držitelů modrých karet zůstal beze změny.

Tab. 2 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle typu registrace v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)
Zdroj: MPSV
Tab. 2 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle typu registrace v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)

Kontakt:
Ing. Marcela Vetešková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: marcela.veteskova@czso.cz
tel.: 542 528 200