Výsledky SLDB 2011 v regionálním pohledu - ekonomická aktivita

 

Podle výsledků sčítání lidu bylo v Jihomoravském kraji mezi zaměstnanými téměř 24 tisíc pracujících důchodců, dvě třetiny z nich bylo ve věku 60 až 69 let. Čtvrtina pracujících důchodců se řadila mezi podnikatele.

V Jihomoravském kraji mělo ke dni sčítání obvyklý pobyt 1,16 mil obyvatel. Z tohoto počtu bylo 572,0 tisíc osob ekonomicky aktivních (511,8 tisíc zaměstnaných a 60,2 tisíc osob nezaměstnaných) a 541,0 tisíc osob ekonomicky neaktivních (důchodci, žáci, studenti, učni). Do celkového počtu obvykle bydlících obyvatel je zahrnuto ještě 50,5 tisíce osob, u kterých ekonomická aktivita nebyla zjištěna.

Poznámka: V následujícím textu jsou podíly počítány (pokud není uvedeno jinak) z celkového počtu obyvatel příslušného územního celku, tedy z osob ekonomicky aktivních, ekonomicky neaktivních a osob, u kterých ekonomická aktivita nebyla zjištěna. V případě podílu ekonomicky aktivních obyvatel se nejedná o ukazatel míry ekonomické aktivity, který je zjišťován jako podíl z populace ve věku 15 a více let.

Ekonomicky aktivní osoby tvořily 49,2 % celkového počtu obyvatel v kraji, ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) se podíl ekonomicky aktivních pohyboval od 46,6 % v SO ORP Boskovice po 50,3 % v SO ORP Slavkov u Brna. Z obcí Jihomoravského kraje byl nejvyšší podíl ekonomicky aktivních zjištěn ve 2 obcích z okresu Znojmo, a to Oslnovice (58,1 %) a Onšov (56,3 %). Naopak nejnižší podíl ekonomicky aktivních měly 2 obce z okresu Brno-venkov Nelepeč-Žernůvka (28,3 %) a Lubné (30,8 %). V prvním případě se jedná o obec s 92 obyvateli, z nichž je 49 osob ve věku 65 a více let a tato věková skladba je ve velké míře ovlivněna obyvateli domova pro seniory. U obce Lubné, která má 52 obyvatel, je nízký podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva ovlivněn i skutečností, že u 10 % obyvatel nebyla ekonomická aktivita zjištěna.

Tab. 1 Obyvatelstvo Jihomoravského kraje podle ekonomické aktivity a správních obvodů ORP
Zdroj. SLDB 2011


Mezi zaměstnanými osobami v kraji tvoří největší skupinu zaměstnanci, zaměstnavatelé a samostatně výdělečně činní (468,1 tisíc osob, tj. 91,4 % zaměstnaných). Nevelkou, ale přesto sledovanou skupinou, jsou pracující důchodci – 23,6 tisíc pracujících osob tvořilo 4,6 % zaměstnaných, přes 11 tisíc žen bylo v době sčítání na mateřské dovolené.

Podle postavení v zaměstnání je z 511,8 tisíc zaměstnaných osob 400,8 tisíc osob v postavení zaměstnanců (78,3 % zaměstnaných), 66,0 tisíc osob jsou podnikatelé bez zaměstnanců (12,9 %) a 18,9 tisíc osob jsou podnikatelé se zaměstnanci (3,7 %). Podnikatelé (bez zaměstnanců i se zaměstnanci) tvoří 16,6 % zaměstnaných. Míra podnikatelské aktivity (podíl podnikatelů bez zaměstnanců a se zaměstnanci z počtu zaměstnaných) se ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje pohybovala od 14,4 % v SO ORP Blansko po 19,0 % v SO ORP Šlapanice (viz graf).Z druhé části grafu je patrný i rozdíl panující mezi SO ORP Jihomoravského kraje ve velikosti podílu pracujících důchodců; zatímco v Brně tvořili pracující důchodci 6,6 % zaměstnaných, v SO ORP Moravský Krumlov to bylo pouze 2,7 %.

Vzhledem k tomu, že u pracujících důchodců není rozlišeno, zda se jedná o starobního či částečně invalidního důchodce, lze tuto skutečnost alespoň orientačně odvodit z věkové skladby této skupiny obyvatelstva. Tuto možnost nabízí tabulka 2, která obsahuje nejen věkové rozvrstvení pracujících důchodců v kraji, ale i jejich skladbu z pohledu jejich pozice v zaměstnání. Téměř dvě třetiny pracujících důchodců (65,5 %) je ve věku 60 až 69 let. Podle postavení v zaměstnání je 57,9 % pracujících důchodců v pozici zaměstnanců, ovšem podnikatelé (bez zaměstnanců i se zaměstnanci) tvoří 25,0 % pracujících důchodců. Míra podnikatelské aktivity je tak mezi pracujícími důchodci vyšší než mezi zaměstnanými celkem.

Tab. 2 Pracující důchodci v Jihomoravském kraji podle věku a postavení v zaměstnání
Zdroj. SLDB 2011


Jako doplnění jsou uvedeny informace o odvětvích ekonomické činnosti, v nichž působí zaměstnaní v Jihomoravském kraji. Největší skupinou jsou zaměstnaní v průmyslu (24,0 %), v obchodu a službách (10,5 %) a stavebnictví (7,9 %). Odvětví ekonomické činnosti lze uvést i u větší části pracujících důchodců (u pětiny z nich odvětví jejich činnosti nebylo zjištěno) - 13,2 % z nich pracuje v odvětví průmyslu, 10,7 % v oblasti vzdělávání, 7,5 % z nich působí ve zdravotní a 7,5 % pracujících důchodců je v oboru profesní, vědecké a technické činnosti.

Tab. 3 Zaměstnaní Jihomoravského kraje podle postavení v zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti
Zdroj. SLDB 2011


Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
mail: karel.adam@czso.cz
tel. 542 528 172