Věk rodičů dětí narozených v Jihomoravském kraji v roce 2020

 

Průměrný věk matek dětí narozených v Jihomoravském kraji překročil hranici 31 let a průměrný věk otců hranici 34 let. Od roku 2000 se průměrný věk rodičů živě narozených dětí v kraji zvýšil o více než 4 roky, ale v posledních letech byly změny jen nepatrné.

V roce 2020 se matkám s bydlištěm v Jihomoravském kraji živě narodilo 12 859 dětí, z toho 5 645 dětí se narodilo mimo manželství. V roce 2000 měla matka narozeného dítěte v průměru téměř 27 let. V roce 2005 byl tento věk o 2 roky vyšší, tj. 29 let, v roce 2010 přesáhl hranici 30 let a v roce 2017 překročil hranici 31 let. V roce 2020 činil již 31,3 roku.

Velmi podobně se v kraji vyvíjel i průměrný věk matky při narození prvního dítěte. V roce 2000 měla matka v Jihomoravském kraji při porodu prvního dítěte v průměru 25 let, v roce 2005 to bylo o 2 roky více, v roce 2010 matka s 1. dítětem měla v průměru 28 let. Od roku 2014 věk prvorodičky přesahuje hranici 29 let a v roce 2020 dosáhl 29,6 let. Průměrný věk matky bez ohledu na pořadí narozeného dítěte a průměrný věk prvorodiček byl v roce 2020 ve srovnání s rokem 2000 o více než 4 roky vyšší (4,4 u matek celkem a 4,6 roku u prvorodiček).

Graf Průměrný věk rodičů živě narozených dětí v Jihomoravském kraji
Graf Průměrný věk rodičů živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

Z celkového počtu živě narozených v kraji v roce 2020 se 5 645 dětí narodilo matkám svobodným, rozvedeným či vdovám. Podíl 43,9 % narozených mimo manželství meziročně mírně vzrostl. Příznivou skutečností bylo, že nedošlo k výraznému nárůstu počtu narozených dětí bez uvedeného otce. Meziročně se jejich počet sice zvýšil o 18 na 907, ale například v roce 2010 nebyl uveden otec u 1 237 dětí narozených mimo manželství.

Tab. 1 Živě narozené děti a průměrný věk matky při narození dítěte v Jihomoravském kraji
Tab. 1 Živě narozené děti a průměrný věk matky při narození dítěte v Jihomoravském kraji

Vcelku výrazně se lišil průměrný věk matek podle rodinného stavu – vdané matky v roce 2020 měly při porodu v průměru 31,8 roku a byly o 1,2 roku starší než matky svobodné, rozvedené či vdovy. Nejnižší průměrný věk v minulých letech měly zpravidla matky živě narozených dětí, které se narodily mimo manželství a u nichž nebyl uveden otec. V roce 2020 měly tyto matky v průměru 29,1 roku a proti vdaným matkám byly o 2,7 roku mladší.

Při pohledu na zastoupení věkových skupin matek je zřejmé, že v roce 2000 bylo nejvíce matek v kraji ve věku 25 až 29 let a druhou nejpočetnější věkovou skupinou byly matky ve věku 20 až 24 let. V roce 2003 se na druhé místo v četnosti dostala věková skupina 30 až 34 let. Věková skupina 25 až 29 let si prvenství v zastoupení udržela až do roku 2007 a od roku 2008 až dosud jsou nejpočetnější skupinou právě matky ve věku 30 až 34 let.

Tab. 2 Matky živě narozených dětí v Jihomoravském kraji
Tab. 2 Matky živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

Zvyšování průměrného věku matky při narození dítěte doprovázelo i zvyšování průměrného věku otců. Při pohledu na tabulky i graf lze konstatovat, že vývoj průměrného věku v jednotlivých „kategoriích rodičů“ (matka, matka dítěte narozeného v manželství, matka dítěte mimo manželství, otec), byl velmi podobný. Ve sledovaných letech se prakticky uchovávaly i vzájemné odstupy mezi jednotlivými kategoriemi. V roce 2000 měl otec při narození dítěte v průměru 29,9 let a byl o 3,0 roku starší než matka dítěte. V roce 2020 se průměrný věk otce proti roku 2000 zvýšil o 4,4 roku na 34,3 roku, oproti matce dítěte byl otec v roce 2020 také starší o 3,0 roku. Z tabulky je také zřejmé, že věk otců celkem i v jednotlivých členěních se v posledních 5 letech téměř nezměnil.

Tab. 3 Otcové živě narozených dětí v Jihomoravském kraji
Tab. 3 Otcové živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

Tak, jak bylo možno uvést věkovou strukturu matek, stejně tak je možno charakterizovat i věkovou skladbu otců dětí (bez dalšího rozlišení). Vzhledem k tomu, že rozmezí věku otců bylo širší, bylo tomuto stavu uzpůsobeno i rozpětí věkových skupin v tabulce 3. Nejpočetnější skupinou otců byla v roce 2000 věková kategorie 25 až 29 let. Převaha počtu otců v tomto věku přetrvávala do roku 2003. Od roku 2004 až dosud je nejčetnější skupinou kategorie otců ve věku 30 až 34 let.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Věk rodičů v Jihomoravském kraji v roce 2020 (komentář v PDF)
  • Věk rodičů v Jihomoravském kraji v roce 2020 (tabulky v XLSX)