Sňatky v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019

 

Od počátku roku 2000 do konce roku 2019 bylo v Jihomoravském kraji uzavřeno 112 217 sňatků. Podíly prvních sňatků nevěst a ženichů na celkovém počtu uzavřených sňatků (tzv. prvosňatečnost) mají v posledních letech mírně se zvyšující trend. Průměrný věk jak ženichů, tak nevěst při uzavírání prvního manželství se v tomto období zvýšil o 5,5 let.

Nejvíce sňatků ve sledovaných letech (jedná se o sňatky, kdy ženich měl trvalé bydliště na území kraje), bylo uzavřeno v roce 2007, a to 6 287. Projevila se tzv. příznivá „konstelace šťastných čísel“ a v sobotu 7. 7. 2007 bylo v kraji uzavřeno 487 sňatků. V roce 2011 bylo uzavřeno 4 894 sňatků, což je nejméně dokonce od roku 1991.

Tab. 1 Základní údaje o sňatečnosti v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019Tab. 1 Základní údaje o sňatečnosti v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019

V průběhu roku 2019 bylo v kraji uzavřeno 6 164 sňatků (nejvíce jich bylo uzavřeno v sobotu 7. 9., a  to  260 sňatků). Sobota bývá nejoblíbenějším dnem k uzavření sňatku, z měsíců pak letní měsíce červen (1 244 sňatků) až září (1 094 sňatků). Nejméně sňatků bylo v roce 2019 uzavřeno v lednu (106 sňatků).

Graf 1 Sňatky a průměrný věk snoubenců v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019Graf 1 Sňatky a průměrný věk snoubenců v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019

Charakteristickým znakem sňatků uzavíraných v posledních letech je postupné zvyšování průměrného věku snoubenců. Jestliže v roce 2000 měl ženich při svém prvním sňatku v průměru 27,1 let a nevěsta 24,5 let, v roce 2019 to bylo u obou již o 5,5 let více, tedy v průměru 32,6 let u ženicha a 30,0 let u nevěsty. V letech 2000 až 2010 vstupovali do manželství nejčastěji ženichové ve věkové kategorii 25 až 29 let, v roce 2002 to bylo 42,7 % všech sňatků. Od roku 2011 se nejčastěji ženili muži ve věkové kategorii 30 až 34 let. Nevěsty od roku 2002 vstupují do manželství nejčastěji ve věku 25 až 29 let (v roce 2004 to bylo 42,5 %), v prvních dvou letech sledovaného období bylo nejvíce nevěst ve věkové kategorii 20 až 24 let (v roce 2000 to bylo 43,6 %).

Tab. 2 Sňatky podle věku snoubenců v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019Tab. 2 Sňatky podle věku snoubenců v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019

Z pohledu rozdílu věku snoubenců převažují sňatky, u nichž je starší ženich. V této skupině je nejčetnější věkový odstup ženicha od nevěsty o 1 až 4 roky. Ovšem v dlouhodobém pohledu, jak ukazuje graf 2, postupně narůstá podíl sňatků, v nichž je starší nevěsta. V roce 1992 podíl těchto sňatků činil 13,4 %, v roce 2000 to bylo 18,1 %. Nejvyšší podíl sňatků, kde je nevěsta starší než ženich, byl v roce 2018, a to 22,4 %.

Tab. 3 Rozdíl věku snoubenců při sňatku v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019Tab. 3 Rozdíl věku snoubenců při sňatku v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019

 

Graf 2 Sňatky podle vzájemného věku snoubenců v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019

Z hlediska rodinného stavu je nejvíce sňatků uzavíráno tradičně mezi svobodnými snoubenci. Ve většině případů jsou svobodní oba snoubenci (v roce 2019 to bylo 70,7 % všech sňatků). Opakované sňatky se ve většině případů týkají rozvedených osob. V roce 2019 tvořili rozvedení muži 20,5 %, rozvedené ženy 19,8 %. Ovdovělí vstupují do manželství ojediněle, v řádech desítek případů ročně. Podíl sňatků ovdovělých nepřesáhl v celém období 1,5 %.

Tab. 4 Sňatky podle rodinného stavu a pořadí sňatku v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019Tab. 4 Sňatky podle rodinného stavu a pořadí sňatku v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2019

Podle pořadí manželství v  průběhu sledovaných let vstupují do manželství poprvé v průměru čtyři pětiny ženichů a nevěst. V roce 2019 v Jihomoravském kraji uzavřelo manželství 4 858 svobodných mužů (78,8 % z celkového počtu ženichů, o  2,3  procentního bodu více než v roce 2000) a 4 869 svobodných žen (79,0 % z celkového počtu nevěst, o 1,1 procentního bodu více než v roce 2000). Nejméně prvních sňatků bylo v absolutním vyjádření v roce 2011, a to pro obě pohlaví. Druhý či další sňatek uzavřelo v roce 2019 celkem 1 306 mužů a 1 295 žen, to je tedy u obou pohlaví přibližně jedna pětina sňatků.

Vybrané charakteristiky sňatků v Jihomoravském kraji v roce 2019

V Jihomoravském kraji se v roce 2019 oženilo 6 164 mužů a vdalo 6 112 dívek či žen. V 844 případech si muži vybrali nevěsty z území mimo Jihomoravský kraj, ženichy z jiných krajů České republiky si zvolilo 792  nevěst. Ve většině případů pocházeli oba snoubenci z Jihomoravského kraje (5 320 sňatků).

Manželství uzavíraná v Jihomoravském kraji jsou většinou homogenní. Z hlediska vzájemného věku bylo v roce 2019 více než polovina sňatků uzavřena mezi snoubenci ve skupině 25 až 34 let. V této skupině se nacházelo 58,2 % nevěst a 53,3 % ženichů. V rámci pětiletých věkových skupin u ženichů „vede“ věková kategorie 30 až 34 let (1 686 sňatků, tj. 27,4 %), u nevěst je to kategorie 25 až 29 let (2 169 sňatků, tj. 35,2 %).

Z hlediska rodinného stavu je nejvíce sňatků uzavíráno tradičně mezi dvěma svobodnými snoubenci (tzv. protogamní sňatky). Také pokud jde o vzdělání, berou se navzájem většinou partneři se stejnou úrovní vzdělání (poskytnutí údaje je dobrovolné).

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115